Referat af menighedsrådsmøde 14.05.20

Torsdag, den 14. maj 2020, kl. 19.00 i sognehuset i Ans

                

Vi holder god afstand. Der serveres ikke kaffe. Der er ikke offentlig adgang a.h.t. reglen om 10 personer og smitterisiko.

 

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden
      Dagsorden godkendt og referat fra sidste møde underskrevet.
 1. Regnskab 31.03.2020
     Regnskab pr. 31.03.2020 gennemgået og godkendt.
 1. Drøftelse omkring genåbning af kirkerne

              Vi forventer at afholde Gudstjenester i Ans og Grønbæk Kirker Kristi            

              Himmelfartsdag (d. 21.05.20) i henhold til gudstjenesteoversigt i            

              Fællesnævneren. Gudstjenesterne vil foregå i henhold til kirkeministeriets

              retningslinjer for genåbning af folkekirken. Erik og Niels drøfter dette med

              personalet på personalemødet den 19. maj.

 

 1. Valg

              Der er kommet lempelser i forhold til dato for afholdelse af orienteringsmødet i

              forbindelse med menighedsrådsvalget 2020. Orienteringsmødet i Grønbæk Sogn

              er besluttet flyttet fra tirsdag den 9. juni til tirsdag den 18. august 2020 kl. 19.30.

 

 1. Orientering fra 

 

·         Sognepræsten

                            Der undersøges med skolen, hvornår der er mulighed for

                            konfirmandundervisning frem til konfirmationerne den 22. og 29. august                         

                            samt den 5. september.

 

         Fælles Gudstjenesten for sogne i Gl. Kjellerup Kommune på

         Oustruplund 2. Pinsedag er aflyst.

 

·         Personalerepræsentanten

                            Intet at berette.

 

·         Kontaktpersonen

                            Intet at berette.

 

·         Provstiudvalget

                            Der er regnskabsmøde i Ans den 25. maj.

 

·         Valgbestyrelsen

                            Se under punkt 4.

 

·         Aktivitetsudvalg

   Der er aktivitetsudvalgsmøde den 2. juni. På dette møde skal dato for   

   studietur for menighedsråd og personale fastsættes.

 

·         Kirke- og kulturmedarbejderudvalg

        Intet at berette.

 

·         Diakoniudvalget

         Intet at berette.

 

·         Byggeudvalget

                            Byggeriet af præsteboligen går efter planen. Byggeriet forventes færdig

                            medio juni. Endelig planlægning af beplantning m.m. i haven skal nu

         besluttes, så arbejdet kan igangsættes.

 

·         Fællesnævneren/kommunikation

   Næste udgave af Fællesnævneren er lige kommet fra Trykkeriet.

   Der er dog allerede ændringer i forhold til afholdelse af flere   

   arrangementer. Ændringer annonceres på groenbaekkirke.dk, Facebook, 

   i Kjellerup Tidende og opslag ved kirkerne og Sognehuset.

 

·         Kirkeværge

                            Der er undersøgelse i gang omkring lamperne i Sognehuset, med

                            hensyn til nye fatninger til LED samt nye sensorer med lysdæmper.

                           

                            Der gøres i øjeblikket forberedelser til, at nedrivningen af huset på

                            Søndermarksgade 4 snart kan påbegyndes.

 

·         Kirkegårdsudvalg

        Intet at berette.           

 

·         Kassereren

                            Periodens indtægter og udgifter gennemgået.

 

·         Formanden (evt. ny dato for kirkesyn)  

                            Kirkesyn er fastsat til onsdag den 24. juni kl. 19.00 med start i Grønbæk.

 

                     

 1. Eventuelt

              Diverse info fra Morten omkring salg af Præstebolig i Grønbæk.

              Papirer i forbindelse med ansøgning vedrørende godkendelse af valg af

              ejendomsmægler og salgsaftale udfærdiges, underskrives og sendes til Stiftet via  

              Provstiet.

 

              Menighedsrådsmødet i august er flyttet fra den 18. august til den 19. august kl.

             19.00.

 

Referent : Connie T. Lassen

Til toppen

Referat af menighedsrådsmøde 22.04.20

            onsdag, den 22. april 2020, kl. 19.00 (virtuelt)

 

Afbud : Niels og Anette

 

Dagsorden:

 

 1. Godkendelse af dagsorden
     Dagsorden godkendt.

 

 1. Valg

  Orienteringsmøde afholdes tirsdag den 9. juni.

 

 1. Orgelsagen

              Ansøgning om godkendelse sendt via Provstiet til Stiftet.

 

 1. Orientering fra 

 

·         Sognepræsten

                            Orientering omkring de ændrede arbejdsopgaver i denne tid, blandt      

                            andet i forbindelse med Gudstjenester og konfirmandforberedelse.

                           

                            Orientering om kirkelige handlinger.

                           

                            Friluftsgudstjenesten på Oasehøjskolen 2. pinsedag, arrangeret af                

                            sognene i Gl. Kjellerup Kommune, afholdes så vidt muligt.

                            

                            Forespørgsel om Menighedsrådets ønsker at købe nogle af de pt.                  

                            udstillede malerier. Menighedsrådet har truffet beslutning om, ikke at

                            købe nogle af de pt. udstillede malerier, med den begrundelse, at der                 

                            ønskes løbende udskiftning af malerierne i Sognehuset 

  

   

·         Personalerepræsentanten

                            Intet at berette.

 

·         Kontaktpersonen

   Intet at berette.

 

·         Provstiudvalget

        Intet at berette.

     

·         Valgbestyrelsen

                            Niels har foretaget registrering på Valgportalen.

                           

                            Der kommer information om valg og orienteringsmøde i næste udgave af                              

                            Fællesnævneren.

 

·         Aktivitetsudvalg

                            Gennemgang af aflyste og udskudte arrangementer.

 

·         Kirke- og kulturmedarbejderudvalg

                             Intet at berette.

 

 

·         Diakoniudvalget

                             Intet at berette.    

 

·         Byggeudvalget

                             Præstebolig forventes færdig i juni 2020.

 

·         Fællesnævneren/kommunikation

                            Næste udgave af Fællesnævneren er sendt til trykkeriet.

 

·         Kirkeværge

                            Intet at berette.  

 

·         Kirkegårdsudvalg

                            Intet at berette.

 

·         Kassereren

                            Periodens indtægter og udgifter gennemgået.

 

·         Formanden (kirkesyn 04.04.20 kl.8.30)

                            Kirkesyn er udsat til endnu ikke fastlagt dato.

 

                            Forespørgsel omkring køb af Dragebillede. Menighedsrådet har truffet

                            beslutning om, ikke at købe Dragebillede, med begrundelse i, at der

                            ønskes løbende udskiftning af billeder i Sognehuset.

 

                     

 1. Eventuelt

              Niels er i dialog med varmekonsulent.

 

 

Referent: Connie T. Lassen

Til toppen

Referat af menighedsrådsmøde 19.02.20

Onsdag, den 19. februar 2020, kl. 19.00 i Sognehuset i Ans

 

Referat:

 1. Godkendelse af dagsorden
     Dagsorden godkendt og referat fra sidste møde underskrevet.

    

 1. Årsregnskab 2019. Peter deltager under dette punkt.

   Regnskab 2019 gennemgået og godkendt med stempel:

   Grønbæk Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 22663119, Regnskab 2019, Afleveret d.        

  19-02-2020 17:16.

 

 1. Investeringsønsker de kommende år. Arne deltager under dette punkt.

         Investeringsønsker for de kommende år drøftet, og Helen indsender skema til

         Provstiet.

 

 1. Rundt om Silkeborg 18. april 2020.

              Arrangementet foregår i tidsrummet  kl. 10.00 - 14.00.

              Erik sørger for rundvisning i Grønbæk Kirke samt Ans Kirke og Sognehus.

              Min. 2 personer til ”stand” i AIKC Hallen. Niels spørger Helle og derudover                

              deltager Connie.

              På næste møde besluttes hvordan vi skal synliggøre os  i AIKC Hallen og                         

              hvordan bannere skal se ud. 

 

 1. Orientering fra 

 

·         Sognepræsten

         Personalet afholder 4 årlige kalender og inspirationsmøder, og her har                  

         der været ønske om genopfriskning/opdatering af førstehjælpskursus.

         Niels sætter dette i værk.

 

         Der afholdes Liturgiaftner den 10. og 24. marts. Morten sørger for kage

         og Anette laver kaffe.     

 

         Ved Fyraftensgudstjeneste den 18. marts deltager Helles klub.

 

         I forbindelse med den nye bibeloversættelse overvejes, hvordan der skal           

         afholdes nogle aftener i efteråret omkring dette.

 

        I forbindelse med 75 år for befrielsen afholdes en aftenandagt i Ans

        Kirke, evt. som led i et samarbejde med Borgerforeningen og Lokalrådet.                            

        Niels kontakter Lokalrådet og Marianne kontakter Borgerforeningen.

 

        Der afholdes spaghettigudstjeneste i Kernehuset, og som led i udvidelse

        af dette samarbejde deltager Kernehusets beboere ved gudstjenesten i

        Ans Kirke den 23. august. 

      

·         Personalerepræsentanten

                            Intet at berette.

 

 

·         Kontaktpersonen

   Intet at berette.

 

·         Provstiudvalget

                            Intet at berette.

 

·         Valgbestyrelsen

    Niels, Morten og Connie har deltaget i valgkursus mandag aften.

    Dette sættes på som punkt til uddybende orientering på næste møde.

 

·         Aktivitetsudvalg

                            Afholdte og kommende aktiviteter gennemgået.

  

·         Kirke- og kulturmedarbejderudvalg

         Intet at berette.

 

·         Diakoniudvalget

         Der afholdes møde i diakoniudvalget i næste uge.

 

·         Byggeudvalget

                              Skel til nabo i forbindelse med ny P-plads opmålt.

                             

                               Der er taget kontakt til 2 ejendomsmæglere i forbindelse med

                               kommende salg af Præstegård. Der kommer materiale fra dem i løbet                                           

                               af en uges tid.

 

·         Fællesnævneren/kommunikation

                               Niels kontakter Sonja vedrørende, om Charlotte kan få billeder fra

                               trykkeriet, som kan bruges til hjemmesiden.

 

·         Kirkeværge

   Intet at berette.

 

·         Kirkegårdsudvalg

   Intet at berette.

 

·         Kassereren

   Periodens indtægter og udgifter gennemgået.

 

·         Formanden

         Der afholdes rejsegilde fredag den 28. februar kl. 12.00. Opgaverne er                  

         fordelt.

    

        Der afholdes kirkesyn lørdag den 4. april kl. 8.30 med start i Grønbæk.             

 

 1. Eventuelt

              Intet at berette.

 

 

Referent : Connie T. Lassen

Til toppen

Referat af menighedsrådsmøde 15.01.20

      Onsdag, den 15. januar 2020, kl. 19.00 i Sognehuset i Ans

 

Afbud : Anette

 

Referat:

 

 1. Godkendelse af dagsorden
     Dagsorden godkendt og referat fra sidste møde underskrevet.

 

 1. Drøftelse omkring anlæggelse af p-plads på Søndermarksgade 4. Drøftelse af kommunens forslag til indretning mm.

  Indretning af P-plads ifølge skitseforslag ser fornuftig ud. Dog skal 2 handicap P- 

  pladser placeres på kirkepladsen. 1 på hver side af den røde gangsti.

  Der overvejes hvordan skiltning i forbindelse med kirkelige handlinger skal   

  fungere.

  Helen kontakter tandlægen angående dialog omkring hegn.

 

 1. Påbegyndelse af salg af Præstegården i Grønbæk. Ansøgning til stift mm.

               Helen ansøger stiftet om godkendelse til salg af Præstegården.

               Helen forespørger om faglig og juridisk information i stiftet.

               Der skal undersøges nærmere omkring de enkelte matrikelnumre i Grønbæk,                       

               som Grønbæk Sogn ejer.

 

 1. Orientering fra 

 

·         Sognepræsten

         Der afholdes fælles gudstjeneste for sogne i Gl. Kjellerup Kommune 2.

         Pinsedag kl. 11.00. Gudstjenesten afholdes i Oasehøjskolens

         have (Oustruplund).

 

        Der har været afholdt møde vedrørende planlægning af temadag for

        menighedsråd og personale den 1. februar.

 

        Orientering omkring økonomi i forbindelse med julehjælp, og evaluering

        af omdeling af julehjælpspakker.

      

        Orientering om status i forbindelse med projektet ”Rundt om Silkeborg”                   

        som afholdes den 18. april 2020.

                                           

·         Personalerepræsentanten

   Intet at berette.

 

·         Kontaktpersonen

   Intet at berette.

 

·         Provstiudvalget

         Økonomimøder med de enkelte sogne planlagt.

 

·         Valgbestyrelsen

   Niels, Morten og Connie deltager i valgkursus den 17. februar.

 

·         Aktivitetsudvalg

   Afholdte og kommende aktiviteter gennemgået.

 

·         Kirke- og kulturmedarbejderudvalg

         Intet at berette.

 

 

·         Diakoniudvalget

         Der har været afholdt møde med sektionsledere i Silkeborg Kommune.

         Disse videregivere informationer om diakoniarbejdet til relevante       

         medarbejdere.  

 

·         Byggeudvalget

         Byggeriet skrider planmæssigt fremad.

 

·         Fællesnævneren/kommunikation

   Kommende blad er under udarbejdelse.

 

·         Kirkeværge

   Intet at berette.

 

·         Kirkegårdsudvalg

   Intet at berette.

 

·         Kassereren

   Periodens indtægter og udgifter gennemgået.

   Drøftelse omkring negativ renter og fordeling af indestående i bank.

 

·         Formanden, herunder møde med provstiudvalg d. 27.02.20, frigivelse af midler i stiftet..  

                            Orientering omkring økonomimøde med provstiet den 27.02.20. Helen

                            og Connie deltager.

                            Orientering om godkendelse af frigivelse af midler i stiftet.

 

                     

 1. Eventuelt

   Intet at berette.

 

 Referent : Connie T. Lassen

 

 

 

 

 

Til toppen

Referat af menighedsrådsmøde 03.12.19

Tirsdag, den 3. december 2019, kl. 19.00 i Sognehuset i Ans

 

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden
     Dagsorden godkendt og referat fra sidste møde underskrevet.

 

 1. Drøftelse af om og hvordan vi involverer menigheden i den kommende liturgi drøftelse.

              I forbindelse med drøftelse af involvering af menigheden i liturgi drøftelsen, blev

              det besluttet at afholde 2 menighedsmøder henholdsvis den 10. og 24. marts                         

              2020 om emnet.

              Erik er ansvarlig for disse aftener. 

 

·         Sognepræsten

         Godkendt at købe olie lys til den syvarmede lysestage på alteret i Ans                                                  

         Kirke.

         Når den nye P-plads i Ans er blevet etableret arbejdes der videre med

         projekt omkring affaldssortering i Sognehuset.

        Godkendt at juletræstændingen ved Ans Kirke fremover afholdes 1.    

        søndag i Advent, i henhold til samarbejdsaftale med AIKC,

        Handelsstandsforeningen og Borgerforeningen.   

        Der er afholdt afslutning for Minikonfirmander. Det overvejes om der skal          

        være ændringer i forhold til tidspunkt og indhold.  

        Drøftelse omkring abonnementet på ”Kirke.dk”. Såfremt der kan gives en

        god pris på enkeltabonnement (p.t.4-personers abonnement), kan

        abonnementet fortsætte.

 

·         Personalerepræsentanten

   Intet at berette.

 

·         Kontaktpersonen

   Intet at berette.

  

·         Provstiudvalget

   Der afholdes kursus omkring menighedsrådsvalg den 17. februar 2020.

   Der afholdes kursus omkring kommunikation i marts 2020.

 

·         Aktivitetsudvalg

   Afholdte og kommende aktiviteter gennemgået.

   Connie hjælper Marianne med traktement efter gudstjenesten  

   nytårsaften.

 

·         Kirke- og kulturmedarbejderudvalg

         Intet at berette.

   

·         Diakoniudvalget

         Der afholdes en aften for de frivillige i starten af 2020.

  

·         Byggeudvalget

         Der bliver nu bygget videre inde i teltet, til gode for både arbejdere og           

         murværket.

.

·         Fællesnævneren/kommunikation

   Intet at berette.

 

·         Kirkeværge

   Intet at berette.

 

·         Kirkegårdsudvalg

   Intet at berette.

 

·         Kassereren

   Periodens indtægter og udgifter gennemgået.

 

·         Formanden.   

                            Intet at berette.

 

                     

 1. Eventuelt

              Koncert med Willy Egmose flyttet til 28. april 2020, da der skal være                     

              Orienteringsmøde omkring valg samt menighedsmøde den 12. maj 2020.

              I forbindelse med 75 års jubilæum for Danmarks befrielse den 4. maj 2020               

              overvejes afholdelse af gudstjeneste. Dette arbejder Erik videre med.

 

 

Efter mødet er der lukket møde vedr. legater mm.

 

 Referent : Connie T. Lassen

Til toppen

Referat af menighedsrådsmøde 20.11.19

Onsdag, den 20. november 2019, kl. 19.00 i Sognehuset i Ans

 

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden
     Dagsorden godkendt, og referat fra sidste møde underskrevet.

 

 1. Konstituering: Konstituering af menighedsrådet ifølge ”Bekendtgørelse af lov om menighedsråd”. Menighedsrådet skal konstituere sig hvert år inden 1. søndag i advent.            

  Menighedsrådet er blevet konstitueret som følgende : 

  Formand : Helen L. Nøhr

  Næstformand : Morten Høgh-Nielsen

  Sekretær : Connie T. Lassen

  Kasserer : Connie T. Lassen

  Kontaktperson til personale : Niels Villumsen

  Kirkeværge, Ans og Grønbæk : Arne Kirkegaard

  Underskriftsberettigede : Helen L. Nøhr og Connie T. Lassen

  Byggesagkyndig : Aage Rønning

 

 1. Drøftelse af regelsættet omkring udlejning af sognehuset.

              Vedtægter og husorden for sognehuset er blevet drøftet og revideret.

 

 1. Orientering fra 

 

·         Sognepræsten

        Lørdag den 18. april 2020 afholdes ”Åben by” arrangement i Ans som en                               

        del af projektet ”Rundt om Silkeborg”.

   

·         Personalerepræsentanten

  Opfordring til at besøge Kirkegårdene i Ans og Grønbæk og se resultatet        

  af arbejdet med grandækningen.

 

·         Kontaktpersonen

                            Almen orientering.

 

·         Provstiudvalget

   Kort orientering fra provstiudvalgskonferencen.

 

·         Aktivitetsudvalg

   Der er indkommet forslag om afholdelse af KLF arrangement med titlen       

   ”mediemod”. Dette tages med til aktivitetsudvalgsmøde.

   Kommende arrangementer gennemgået.

 

·         Kirke- og kulturmedarbejderudvalg

                            Intet at berette.

 

·         Diakoniudvalget

                            Orientering om arbejdet i diakoniudvalget.

 

 

·         Byggeudvalget

        Orientering om status på byggeriet.

 

·         Fællesnævneren/kommunikation

   Intet at berette.

 

·         Kirkeværge

   Intet at berette.

 

·         Kirkegårdsudvalg

   Intet at berette.

 

·         Kassereren

Periodens indtægter og udgifter gennemgået.

 

·         Formanden. Mødedatoer 1. halvår 2020: 15.01, 19.02, 18.03, 14.04, 12.05 og 10.06.2020  

                            Mødedatoer for 1. halvår 2020 fastsat til :

                            Onsdag den 15. januar

                            Onsdag den 19. februar

                            Tirsdag den 17. marts

                            Onsdag den 22. april

                            Torsdag den 14. maj

                            Onsdag den 10. juni   

            

 1. Eventuelt

              Næste møde ændret fra onsdag den 4. december til tirsdag den 3. december.

 

              Indkomne forslag fra Menighedsmødet den 12. november drøftet.

   

             Orientering og drøftelse omkring projektet med messehagler til Grønbæk Kirke. 

 

Referent : Connie T. Lassen

Til toppen

Referat af menighedsrådsmøde 09.10.19

Onsdag, den 9. oktober 2019, kl. 19.00 i Sognehuset i Ans

 

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden
     Dagsorden godkendt og referat fra sidste møde underskrevet.

 

 1. Regnskab pr. 30.09.2019 (Peter deltager under dette punkt)                                                                

              Regnskab pr. 30.09.2019 gennemgået og godkendt.           

 

 1. Årsregnskab og revisionsprotokol 2018 til godkendelse (Peter deltager under dette punkt)

              Årsregnskab og revisionsprotokol gennemgået og godkendt.  Bemærkninger i revisionsprotokol taget til efterretning.

 

 1. Budget 2020. Endelig godkendelse.

              Endelig budget 2020 godkendt.

              Grønbæk Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 22663119, Budget 2020,
Endeligt 
budget afleveret d. 05-10-2019 22:24.

 

 1. Drøftelse omkring den af biskopperne igangsatte debat af gudstjenestens faste form, liturgien. Debatterne skal foregå i folkekirken indtil efteråret 2020. Vi skal drøfte hvorledes vi vil arbejde med det, og hvem vi vil inddrage i dette arbejde.

              Den videre arbejdsproces omkring debatten er blevet drøftet. Der afholdes en                           

              temadag for personale og menighedsråd lørdag den 1. februar fra kl. 9.00 til

              kl. 14.00. Arbejdsgruppen består af Erik, Morten og Connie. Lene sørger for                                                 

             forplejning.

             Derudover vil der blive indbudt til drøftelsesaftener, evt. sammen med nabosogne.     

                   

 1. Drøftelse omkring mobil-pay i forbindelse med indførelse af gebyr. Fortsat drøftelse fra sidste gang, hvor Morten undersøger betingelserne.

  Morten har undersøgt betingelserne hos mobil-pay, Kirkerne er fritaget for gebyrer.

  Peter holder øje med, der ikke bliver trukket gebyr, og giver Morten besked   

  såfremt det forekommer.    

 

 1. Orientering fra  

·         Sognepræsten
Det er vedtaget at konfirmationer fra 2023 afholdes på lørdage.
D
et er godkendt, at der kan afholdes en børnekoncert i Sognehuset evt. i 
januar 2020.     

        Der er lavet aftale med foredragsholdere til sogneaftner i oktober 2020 og januar 2021.

        Kollektlisten er blevet revideret og uddelt.

        Tidspunkter for Gudstjenesterne juleaften er fastsat til kl. 13.30, kl. 15.00 og kl. 16.15.

      

·         Personalerepræsentanten
Marianne er ansvarlig for indkøb af kaffe, the, servietter, småkager,
sukker og kaffefløde til arrangementer og aktiviteter i Sognehuset.

 

·         Kontaktpersonen
Menighedsrådet har modtaget 2 uopfordrede ansøgninger med tilbud om at fungere som kirkesanger vikar.

 

·         Provstiudvalget
D
er har været afholdt budgetsamrådsmøde.

 

·         Aktivitetsudvalg

Afholdte og kommende aktiviteter gennemgået.
Menighedsmøde i november, Helen orienterer fra Menighedsrådet.
Erik orienterer om Liturgidebat.
 

·         Kirke- og kulturmedarbejderudvalg
Intet at berette.

 

·         Fællesnævneren/kommunikation
Intet at berette.

 

·         Kirkeværge
Intet at berette.

 

·         Kirkegårdsudvalg
Intet at berette.

 

·         Kassereren
Periodens indtægter og udgifter gennemgået.

 

·         Formanden.
Intet at berette 

 1. Eventuelt
  Visionshæfte fra Viborg Stift er modtaget. Visionshæftet kan også findes på                                                         hjemmesiden viborgstift.dk.

 

Referent : Connie T. Lassen

Til toppen

Referat af menighedsrådsmøde 25.09.19

Onsdag, den 25. september 2019, kl. 19.00 i Sognehuset i Ans

 

Dagsorden:

 

 1. Godkendelse af dagsorden
     Dagsorden godkendt, og referat fra sidste møde underskrevet.

 

 1. Regnskab pr. 30.06.2019

   Regnskab pr. 30.06.2019 gennemgået.

 

 1. Fordeling af høstindsamling.

              Indsamlet ialt kr. 9.467,00. Beløbet er blevet fordelt og Erik giver besked til Peter.  

 

 1. Drøftelse omkring meditation.

              Menighedsrådet har modtaget henvendelse om brug af Grønbæk Kirke til

              meditation. Dette er blevet drøftet, og menighedsrådet stiller sig positiv overfor

             henvendelsen. Erik arbejder videre med henvendelsen.             

                     

      

 1. Drøftelse omkring mobil-pay i forbindelse med indførelse af gebyr.

              Morten går videre og undersøger nærmere omkring dette sammen med Peter.

 

 1. Kirkegårdsvedtægter – hvordan kommer vi videre på en effektiv måde?

              Niels laver udkast til kirkegårdsvedtægter sammen med de 2 gravere. Hvorefter

              menighedsrådet arbejder videre med dette.

 

 1. Orientering fra 

 

·         Sognepræsten

                            Inspirationsaften den 24. oktober i Bjerringbro med emnet ”Mød din    

                            østeuropæiske nabo” . Tilmelding 15. oktober.

                            Sogneaften med Knud Ove Mandrup den 24. september. Han ønsker

                            honoraret for sogneaftenen går til Betlehems Venner. Dette er godkendt.

  

·         Personalerepræsentanten

   Fejl med ringemotor på Kirkeklokken i Ans. Thomo Klokkeservice har  

   repareret fejlen. Det er besluttet at opsige serviceaftalen med   

   Kirkeklokken ApS, og lave ny serviceaftale med Thomo Klokkeservice.      

   Connie sørger for dette. 

 

·         Kontaktpersonen

  Almen orientering inklusiv orientering om lønforhandlinger.

  Niels og Helen arbejder videre med lønforhandlinger.

 

·         Provstiudvalget

                            Orientering omkring møder med Silkeborg Kommune omkring kirkeskat

                            og ligning samt sognenes udgifter til begravelser/bisættelser.

 

·         Aktivitetsudvalg

                            Aktiviteter siden sidst og kommende aktiviteter gennemgået.

 

 

·         Kirke- og kulturmedarbejderudvalg

  Intet at berette.

 

·         Fællesnævneren/kommunikation

  Antal husstande og ruter i forbindelse med uddeling af Fællesnævneren    

  er blevet gennemgået og revideret.

 

·         Kirkeværge

  Intet at berette.

 

·         Kirkegårdsudvalg

                            Der arbejdes videre med anlægsarbejdet af tidligere godkendte

                            omlægninger på kirkegårdene.

 

·         Kassereren

                            Periodens Indtægter og udgifter gennemgået.

 

·         Formanden.

                            Orientering omkring status for præstegårdsbyggeri.

 

                     

 1. Eventuelt

              Orientering omkring Kirkens Sociale Arbejde i Grønbæk Sogn.

              Kort drøftelse omkring menighedsrådsvalg 2020.    

 

 

Referent : Connie T. Lassen

Til toppen

Referat af menighedsrådsmøde 20.08.19

Tirsdag, den 20. august 2019, kl. 19.30 i Sognehuset i Ans

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden
    Dagsorden godkendt, og referat fra sidste møde underskrevet.


 1. Drøftelser vedr. kirkegården i Grønbæk. Pernille kommer og fortæller om hendes såvel kortsigtede som mere langsigtede planer ud fra Pernille og kirkegårdsudvalgets møde med kirkegårdskonsulenten i juni måned. 19.30

  Pernille redegjorde for planer for Grønbæk Kirkegård og hvilket arbejde der var     

  påbegyndt. Dette blev drøftet og godkendt.

 1. Renovering af orglet i Grønbæk. Vi skal tage stilling til hvilket af de to tilbud på orgelrenovering der er den mest fordelagtige ud fra de kriterier der er opstillet i udbudsmaterialet. Anette deltager under dette kl. 20.00

              Anette redegjorde for de 2 tilbud fra henholdsvis ”Marcussen & Søn” og ”P. G.              

              Andersen & Bruhn”. Det blev besluttet at arbejde videre med tilbuddet fra       

              ”Marcussen & Søn”. Helen sender skrivelse til begge tilbudsgivere. Anette 

              aftaler med orgelkonsulent Svend Prip omkring det videre forløb. 

 1. Trykning af nye brochurer om Grønbæk Kirke. Vores nuværende lager er ved at være opbrugt.

              Niels kontakter B.B. Offset i Bjerringbro, som har trykt den nuværende brochure.

             

 1. Forespørgsel omkring salg af skab til Grønbæk Kirke. Arvingerne til den snedker der har udsmykket noget af Grønbæk Kirke, har et stort skab, som de mener vi måske kan være interesseret i. Mail m. bilag vedhæftes.

              Forespørgslen er drøftet, og menighedsrådet synes ikke, at der kan findes en                 

              passende plads til skabet. Erik giver arvingerne besked.          

              

 1. Orientering fra  


 • Sognepræsten

        Liturgisk debatmateriale blev uddelt. Meningen er, at personale og                             

        menighedsråd skal bearbejde materialet, hvorefter høringssvaret                           

        indsendes. På mødet i oktober tager vi stilling til, hvordan og hvornår 

        vores proces med dette skal foregå.          

        

 • Personalerepræsentanten

                            Intet at berette.

 • Kontaktpersonen

         Almen orientering.

 • Provstiudvalget

                            Budgetsamrådsmøde udskudt til senere pga. uvished p.t. omkring                                                                              

                            ligningsmidler.

                            Der er kommet ændringer vedrørende henlæggelse af feriepenge. 

   

 • Aktivitetsudvalg

                            Kommende aktiviteter gennemgået. 

 • Kirke- og kulturmedarbejderudvalg

                            Intet at berette.

 • Fællesnævneren/kommunikation 

                             Er færdigtrykt og uddeling i gang.   

 • Kirkeværge

                            Kalkning af kirketårne udskydes til næste forår, da tidspunktet for                              

                            algefjernelse er bedst om foråret. 

 • Kirkegårdsudvalg

                            Kirkegårdsarbejde i Grønbæk er igangsat.

 • Kassereren

   Periodens indtægter og udgifter gennemgået.

   Helle har forespurgt om køb af Karaokeanlæg, højttaler og lamper, som      

   bl.a. lejes hvert år til konfirmandlejr, men også kan bruges til klub.    

   Indenfor 2 år er dette tjent hjem.  

  Køb af dette blev godkendt.

 • Formanden. 

                            Kirke og kirkegårdssyn er blevet godkendt af provstiet.   

                            Info om status på præstegård.

                            Diverse info.

 1. Eventuelt 

              Husk studietur søndag den 29. september.

   

Referent  : Connie T. Lassen 

Til toppen

Referat af menighedsrådsmøde 18.06.19

Tirsdag, den 18. juni 2019, kl. 19.15 i Sognehuset i Ans

 

Afbud : Niels

 

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden
     Dagsorden godkendt, og referat fra sidste møde underskrevet.

 

 1. Kirke- og kirkegårdsyn 2019. Vi drøfter og prioriterer hvilke tiltag der skal foretages nu, og hvad der kan vente.

        Synsforretningen i forbindelse med kirke- og kirkegårdssynet blev gennemgået,

        og der blev taget stilling til, hvornår tiltagene udføres.   

 

 1. Påbegyndelse på revidering af vore kirkegårdsvedtægter.

        Kort indledende drøftelse omkring revidering af kirkegårdsvedtægter. Der       

        arbejdes videre på næste møde.

 

 1. Orientering fra 

 

·         Sognepræsten

        Henvendelse fra Open Doors. Der arbejdes på et arrangement med                                                      

        dem, i forbindelse med kirkekaffe efter en gudstjeneste.

        Der arbejdes på, at arrangere en Gudstjeneste hvor Kernehusets

        beboere medvirker.

        Der arbejdes på at arrangere BUSK Gudstjeneste i samarbejde med                     

        spejderne.

        Drøftelse omkring placering af Gudstjenester den 24. december.

       Som føle af de nye persondataregler er det vedtaget, under rubrikken

       ”Siden sidst” i Fællesnævnereren, kun at nævne navne på personer, hvor

       ceremonien har fundet sted i Ans eller Grønbæk Kirke.                         

             

·         Personalerepræsentanten

   Intet at berette.

 

·         Kontaktpersonen

  Intet at berette.

 

·         Provstiudvalget

  Intet at berette.

 

·         Aktivitetsudvalg

Open by night den 29. august. Vi deltager med samme koncept som tidligere. Vi er obs på hjælpere til hoppekirken.

Afholdte arrangementer siden sidst og kommende aktiviteter gennemgået.

 

·         Kirke- og kulturmedarbejderudvalg

        Intet at berette.

 

·         Fællesnævneren/kommunikation

  Der er nu deadline for indsendelse af materiale til næste blad.

 

·         Kirkeværge

   Intet at berette.

 

·         Kirkegårdsudvalg

  Der har været besøg af kirkegårdskonsulent Mette Fauerskov           

  Grønbæk Kirkegård. Der arbejdes med udarbejdelse af fremtidsplan for 

  Grønbæk Kirkegård, hvorefter dele af arbejdet kan påbegyndes.

 

·         Kassereren

   Periodens indtægter og udgifter gennemgået.

 

·         Formanden.

         Informationer vedrørende opførelse af præstebolig. 

 

 1. Eventuelt

  Intet.

 Referent : Connie T. Lassen

Til toppen

Referat af menighedsrådsmøde 21.05.19

Tirsdag, den 21. maj 2019, kl. 19.00 i Sognehuset i Ans

 

Afbud : Peter

 

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden

              Dagsorden godkendt.

 

 1. Godkendelse og underskrift af referat fra 10. april 2019

              Referat godkendt og underskrevet.

 

 1. Regnskab 31.03.2019. Peter deltager under dette pkt.

              Afbud fra Peter.             

             Regnskab 31.03.2019 gennemgået.

 

 1. Budget 2020. Peter deltager under dette pkt.

              Afbud fra Peter.              

             Det foreløbige budget for 2020 blev gennemgået og godkendt.

 

 1. Fastlæggelse af datoer for møder i efteråret 2019. 20.08.2019 er fastlagt.
  forslag: Tirsdag d. 17.09., onsdag d. 09.10., tirsdag d. 12.11. og onsdag d. 04.12.

   Mødedatoer for efteråret 2019 fastlagt til : tirsdag d. 20.8, onsdag d. 18.9, onsdag       

   d. 09.10, onsdag d. 20.11 og onsdag d. 04.12.  

 

 1. Der er fremkommet forslag om afmærkning af parkeringspladserne på pladsen foran kirken.

  Det er vedtaget at lave hvide afmærkninger af parkeringspladserne på pladsen    

  foran kirken i Ans. Arne undersøger priser.  

 

 1. Påbegyndelse på revidering af vore kirkegårdsvedtægter.

              Udsat til næste møde, da der lige er rundsendt ”vejledning om                                          

              kirkegårdsvedtægter” og ”skabelon til kirkegårdsvedtægt”. Dette gennemlæses til                 

              næste møde. Lene forhører kollegaer om forslag til kirkegårdsvedtægter.

 

 1. Orientering fra 

 

·         Sognepræsten

         Erik har haft møde med skoleledelsen omkring tidspunkt for      

         konfirmationsforberedelse for skoleåret 2019/2020. Det er foreløbig                            

         fastsat til onsdag kl.12.15-14.45, fra start af skoleåret indtil                     

         konfirmationen.

         I forbindelse med fællestransport til Himmelske Dage på Heden er der       

         p.t. 13 tilmeldte fra sognet. Erik undersøger nærmere omkring klapstole.

         Der bliver ikke Pramdragergudstjeneste i 2019.

   

·         Personalerepræsentanten

   Intet at berette.

  

·         Kontaktpersonen

   Almen orientering.

 

·         Provstiudvalget

   Intet at berette.

 

·         Aktivitetsudvalg

   Afholdte og kommende aktiviteter gennemgået.

   Niels sørger for bus til sommermødet d. 21.8.

   Helen kontakter Pia vedrørende dato for Open by Night.

   Såfremt der skal serveres æbleskiver efter familiekoncerten den 23.    

   november i samarbejde med Klub Ekstra, er det godkendt, det kan    

   foregå i Missionshuset.   

 

·         Kirke- og kulturmedarbejderudvalg

         Intet at berette.

 

·         Fællesnævneren/kommunikation

   Nyt blad er netop trykt, og omdeles inden 1. juni.

 

·         Kirkeværge

   Der er indhentet tilbud på styning af træer i Grønbæk samt et træ i Ans.

   .  

·         Kirkegårdsudvalg

   Kirkegårdskonsulent Mette Faurskov kommer på besøg på Grønbæk    

   Kirkegård den 12. juni. Herefter kan der laves udviklingsplan for               

   kirkegården.

 

·         Kassereren

                            Perioden indtægter og udgifter gennemgået.

 

·         Formanden.

   Der er kommet ny aftale omkring telefonabonnement. Dette kan der      

   læses mere om på DAB.

   Nedrivning af huset på Finderupsvej er godkendt af Silkeborg Kommune.     

   Der skal dog tages prøver fra huset, som skal sendes til analyse og      

   resultat videregives til Silkeborg Kommune og godkendes, inden   

   nedrivning kan påbegyndes.

   Skel til nabo ved ny præstebolig er blevet opmålt.

                     

 1. Eventuelt

              Lene undersøger nærmere hos kollegaer med hensyn til erfaringer med olielys i                                            

              syvarmede lysestage.

 

 Referent : Connie T. Lassen

Til toppen

Referat af menighedsrådsmøde 10.04.19

Onsdag, den 10. april 2019, kl. 19.00 i Sognehuset i Ans

 

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden

              Dagsorden godkendt.

 

 1. Godkendelse og underskrift af referat fra 12. marts 2019

              Referat godkendt og underskrevet.

 

 1. Drøftelse af hvorledes vi kan sætte vore to arv i spil. Et forslag er messehagler til Grønbæk Kirke.

              Vedtaget at undersøge nærmere omkring 4 stk. messehagler til Grønbæk Kirke.   

              Udvalg til dette nedsat, og består af Erik, Marianne, Niels og Sonja.     

 

 1. Lysglober. Vi skal have en indledende snak om, hvorvidt vi vil have lysglober i kirkerne.

  Vedtaget at købe lysglobe til Ans Kirke. Lene undersøger hos T. Fredberg, og der       

  undersøges også alternative muligheder.     

 

 1. Kort omtale af den nye ferielov og overgangsordningerne.

              Kort gennemgang af den nye ferielov og overgangsordningerne, også i forhold til               

              henlæggelse af midler i provstiet til dette.   

 

 1. Orientering fra 

 

·         Sognepræsten, herunder skulptur.

   Skulptur skal hentes. Lene sørger for dette.

   Hjælpere til at tage imod telegrammer til konfirmation i Ans : Helen og           

   Morten.    

 

·         Personalerepræsentanten

                            Dagsorden ønskes rundsendt til personale.

                            Udendørs Bord/bænke til personale i Ans, placering findes i forbindelse                  

                            med kirkesyn d. 4. maj.

                           Olielamper ses tændt i forbindelse med kirkesyn d. 4. maj.

                           Studietur fastlagt til 29. september. Niels orienterer personale.

 

·         Kontaktpersonen

   Almen orientering.

  

·         Provstiudvalget

    Budgetforslag til de respektive sogne vedrørende 2020 er under         

    udarbejdelse.

 

·         Aktivitetsudvalg

   Møde afholdt, referat fremsendes inden længe.

   Kommende aktiviteter gennemgået.

   Kirkefrokost den 19. maj : Marianne er ansvarlig.

   

·         Kirke- og kulturmedarbejderudvalg

        Intet at berette.

 

·         Fællesnævneren/kommunikation

   Materiale skal være indsendt til trykkeri sidst i april.

 

·         Kirkeværge

   Intet at berette.                  

     

·         Kirkegårdsudvalg

   Kirkegårdsudvalgt har haft møde omkring Ans Kirkegård.

   Kirkegårdskonsulent Jane Schul er kommet med planteforslag til       

   nyt urneområde. Der begyndes med at anlægge dette område.

   Lene og Bente undersøger lim til sikring af gravsten.

   Når kirkegårdskonsulent Mette Faurskov har været på besøg på        

   Grønbæk Kirkegård, afholdes møde om planer for Grønbæk Kirkegård.

  

·         Kassereren

   Periodens indtægter og udgifter gennemgået.

 

·         Formanden

  Opførelse af præstebolig har været sendt i udbud til 3 firmaer, og firma          

   udvalgt. Der undersøges nu nærmere omkring de enkelte udgifter.

   Nedrivning af nuværende bygninger sendes i udbud til 2 firmaer.  

                     

 1. Eventuelt

              Vedrørende Himmelske Dage på Heden er det besluttet at personale kan få udgift           

              til billet og kørsel refunderet. Niels orienterer personalet omkring dette.               

             

              Næste møde flyttet fra tirsdag den 30. april til tirsdag den 21. maj. 

 

Referent : Connie T. Lassen

Til toppen

Referat af menighedsrådsmøde 12.03.19

Tirsdag, den 12. marts 2019, kl. 19.00 i Sognehuset i Ans

 

Afbud : Peter

 

Referat:

 

 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

 

 1. Godkendelse og underskrift af referat fra 7. februar 2019

Referat godkendt og underskrevet.

 

 1. Årsregnskab 2018. Peter deltager under dette punkt. Bilag fremsendes efterfølgende.

Regnskab gennemgået.

Grønbæk Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 22663119, Regnskab 2018, Afleveret d. 12-03-2019 17:26.           

 

 1. Revision af hvad, vi samler ind til ved gudstjenesterne i løbet af året. Erik medbringer oversigt over de nuværende indsamlinger.

Indsamlingslisten gennemgået og revideret.  KLF og Blå Kors er tilføjet. Erik laver ny liste.

 

 1. Sikring af gravsten. Vi skal drøfte, hvilken proces vi vil benytte i forbindelse med sikring af gravstenene på vore kirkegårde. (se vedhæftede referat fra sidste kirkegårdskonference).

Gravstenene på Ans og Grønbæk Kirkegårde skal tjekkes efter.

Kirkegårdsudvalget og Lene gennemgår gravstenene på Ans Kirkegård.

Niels, Arne, Morten og Pernille gennemgår gravstenene på Grønbæk Kirkegård.

Derefter tages der stilling til, hvordan de berørte gravsten skal sikres.  

 

 1. Drøftelse af hvorledes vi kan sætte vore to arv i spil. Et forslag er messehagler til Grønbæk Kirke.

Udsat til næste møde.

 

 1. Orientering fra 

 

·         Sognepræsten, herunder skulptur.

Vedtaget at sige ja-tak til skulpturgave til Ans Kirkegård. Kirkegårdsudvalget og graverne på Ans Kirkegård udvælger plads til skulpturen.

 

Jørgen Løvstad har lavet sognetur til Oberammergau, som er godkendt at blive annonceret i næste udgave af Fællesnævneren.

 

Orientering omkring arbejdet med Projektor i Grønbæk Kirke.  

   

·         Personalerepræsentanten

Besigtigelse af lysestage til Ans Kirke. Besluttet at indkøbe 2 lysestager, 1 fad, 2 olielys samt olie. Hovedparten af beløbet er indkommet som gave til Ans Kirke. Lene sørger for indkøb.

  

·         Kontaktpersonen

Almindelig orientering.

 

·         Provstiudvalget

Intet at berette.

 

·         Aktivitetsudvalg, herunder evaluering af fastelavn

Afholdelse af fastelavn fastholdes, aktivitetsudvalget beslutter konceptet.

Kommende aktiviteter gennemgået.

 

·         Kirke- og kulturmedarbejderudvalg

Kirke- og kulturmedarbejderudvalget har afholdt møde, hvor arbejdstimer til de forskellige arbejdsopgaver er gennemgået, prioriteret og justeret.      

 

·         Fællesnævneren/kommunikation

Fællesnævneren er blevet uddelt.

 

·         Kirkeværge

Intet at berette.

 

·         Kirkegårdsudvalg

Kirkegårdsudvalget indkaldes snart til møde omkring Ans Kirkegård.

Når der har været konsulentbesøg på Grønbæk Kirkegård indkaldes der til møde omkring Grønbæk Kirkegård.  

 

·         Kassereren

Periodens indtægter og udgifter gennemgået.

 

Orientering om faktureringsaftale med IM omkring Kirkens Sociale arbejde i Grønbæk Sogn.

 

Vi er i øjeblikket repræsenteret i KK44, men ikke betalende medlem. Besluttet at vi fremover også skal være medlem. Niels sørger for indmeldelse.

 

·         Formanden.

Orientering om status omkring præstebolig.

 

Forslag til datoer for kirke- og kirkegårdssyn. Endelig dato udmeldes senere.   

                 

 1. Eventuelt

 

 

Referent : Connie T. Lassen

Til toppen

Referat af menighedsrådsmøde 07.02.19

Torsdag, den 7. februar 2019, kl. 19.00 i Sognehuset i Ans

 

Afbud :  Morten

Arne deltager under punkt 3

 

Dagsorden:

 

 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.   

 

 1. Godkendelse og underskrift af referat fra 24. januar 2019

Referat godkendt og underskrevet.

 

 1. Budgetønsker 2020-2022. Vi skal inden 1. marts 2019 fremsende budgetønsker til provstiudvalget.

Budgetønsker gennemgået. Helen sørger for indsendelse til Provstiet.

 

 1. Udskiftning af projekter i Sognehuset. Projektoren er efterhånden meget dårlig. Lene har indhentet tilbud.

Indkøb af projektor godkendt. Lene sørger for indkøb i henhold til tilbud.

 

 1. Forespørgsel fra Klub Ekstra omkring samarbejde om et arrangement omkring jul

Stemning for samarbejde med Klub Ekstra omkring koncert/arrangement. Anette (fra Klub Ekstra) og Connie arbejder videre med dato for arrangementet.

 

 1. Drøftelse omkring taksten til spejderne for udbringning af fællesnævneren.

Det er vedtaget at hæve taksten til spejderne for udbringning af Fællesnævneren med kr. 0,50 pr. blad samt regulere antallet til nuværende antal husstande i Sognet.

 

 1. Orientering fra 

 

·         Sognepræsten

Konfirmanderne har været på tur til konfirmandarrangement i Viborg. God dag, med hjælp af frivillige.

Info omkring lysestager til brug ved begravelser. Lene undersøger nærmere omkring dette.

Forespørgsel omkring mulighed for kollekt til KLF. Besluttet at lave revision af sognets kollekter på næste møde.

   

·         Personalerepræsentanten

Intet at berette.

 

·         Kontaktpersonen

Almen orientering.

 

·         Provstiudvalget

Provstiet skal have møde med Silkeborg Kommune omkring budget og ligninger for 2020.

 

·         Aktivitetsudvalg

Kommende aktiviteter gennemgået.

·         Kirke- og kulturmedarbejderudvalg

Der afholdes møde sidst i februar.

 

·         Fællesnævneren/kommunikation

Fællesnævneren bliver omdelt i februar.

 

·         Kirkeværge

Ans Kirke er ved at blive kalket indvendig.

 

·         Kirkegårdsudvalg

Konsulentbesøg vedr. kirkegården i Grønbæk.

Ansøgning er indsendt. Vi afventer svar efter ansøgningsfristens udløb den 1. marts. 

 

·         Kassereren

Periodens indtægter og udgifter gennemgået.

 

·         Formanden. Kort gennemgang af listen m. frivillighedskorps.

Listen med frivillighedskorpset  gennemgået i forbindelse med frivillighedsarrangement. Helen sørger for indbydelse.

                     

 1. Eventuelt

  

Referent : Connie T.  Lassen

Til toppen

Referat af menighedsrådsmøde 24.01.19

Torsdag, den 24. januar 2019, kl. 20.00 i Sognehuset i Ans

  

Referat:

 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

 

 1. Godkendelse og underskrift af referat fra 6. december 2018

Referat godkendt og underskrevet.

 

 1. Kalkmalerierne i Grønbæk, kort orientering v/Niels

Niels orienterede kort (se tillige punkt 4)

 

 1. Lysene på alteret i Grønbæk Kirke soder meget, hvilket er hårdt ved freskomalingen. Konservator Kirsten Trampedach foreslår, at der sættes LED-lys ned i de store alterlys.

Vi afventer resultat af datalogger, som sendes til Nationalmuseet august 2019.

 

 1. Underskrift i bilagene til regnskabsinstruks.

Underskrevet af menighedsrådet. Helen returnerer til Peter når personalet har underskrevet.

 

 1. Himmelske dage på Heden. Drøftelse af samarbejde med Hinge m.fl. omkring kørsel.

Besluttet at indgå samarbejde. Marianne står for tilmeldinger og videregiver oplysninger til Frits Madsen.

 

 1. Orientering fra 

 

·         Sognepræsten

Konfirmanddag den 7. februar. Frivillighedskorps sørger for morgenforplejning, Erik sørger for frivillige til, at tage med til arrangementet i Viborg.

Kirkens Sociale arbejde i Grønbæk Sogn ønsker at blive mere kendt og brugt i sognet. Arbejdsgruppen arbejder med at søge midler fra fonde, som skal bruges til ansættelse af en deltidsmedarbejder i en tidsbegrænset periode.  

   

·         Personalerepræsentanten

Intet at berette.

 

·         Kontaktpersonen

Almen orientering.

 

·         Provstiudvalget

Intet at berette.

 

·         Aktivitetsudvalg

Aktiviteter gennemgået.

·         Kirke- og kulturmedarbejderudvalg

Intet at berette.

 

·         Fællesnævneren/kommunikation

Under udarbejdelse.

 

·         Kirkeværge

Intet at berette.

 

·         Kirkegårdsudvalg

Konsulentbesøg vedr. kirkegården i Grønbæk.

Ansøgning om konsulentbesøg indsendt til provstiet. Vi afventer svar.

 

·         Kassereren

Periodens indtægter og udgifter gennemgået.

 

·         Formanden. Flytning af MR møde d. 7. maj pga. forårskoncert, opfordring omkring at synge enkelte salmer stående

Menighedsrådsmødet flyttet fra 7. maj til tirsdag den 30. april.

Opfordring til at synge enkelte salmer stående debatteret. Erik afgør hvornår det skal foregå og er ansvarlig for formidling til menigheden.

Kort orientering om status for Præstebolig.

 

 

                     

 1. Eventuelt

Intet.

 

 

      Der er lukket møde fra kl. 19.00-20.00

Næste møde torsdag d. 7. februar 2019.

 

 

Referent : Connie T. Lassen

Til toppen

Referat af menighedsrådsmøde 12.09.18

Onsdag, den 12. september 2018, kl. 20.00 i Sognehuset i Ans

 

 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

 

 1. Godkendelse og underskrift af referat fra 15. august 2018

Referat godkendt og underskrevet.

 

 1. Godkendelse af budget 2019

Efter budgetmøde med provstiudvalg d. 29.08.2018 skal budgettet rettes til.

Budget fremsendes som bilag senere.

Endeligt budget er behandlet og godkendt. Peter indberetter budgettet og referatet ligges på DAP, begge dele senest den 15. november.

 

 1. Orientering fra 

 

·         Sognepræsten

Britta Porse er hjælper ved minikonfirmander om onsdagen. Der kan godt bruges en hjælper ved minikonfirmander om tirsdagen.

Vedr. ”Kirkens sociale arbejde i Grønbæk Sogn” er der kommet et par frivillige til hver af de 3 opgaver ”Medvandrer-ordning”, ”Praktiske opgaver” og ”Økonomisk rådgivning”. Der kan stadig bruges frivillige, men også folk som har brug for hjælp søges.

Hilsen fra Menighedsrådet til Ans Skoles jubilæum sørger Erik for.

 

·         Personalerepræsentanten

Intet at berette.

 

·         Kontaktpersonen

Arne og Niels har besigtiget orgelet i Grønbæk Kirke sammen med en orgelkonsulent. Orgelet menes at kunne repareres til fornuftig pris, og tilskud fra fond til dette kan evt. søges. Rapport omkring orglet kommer.

Bedeslag i forbindelse. med bisættelse vil være en god ide at tage op til drøftelse. Dette sættes på dagsorden til næste møde.

APV og MUS samtaler er i gang.

 

·         Provstiudvalget

Tilmelding til opfølgnings- og inspirationsmøde vedr. kirkegårdsprojekt tages op til næste møde. Niels oplyser personale.

 

·         Aktivitetsudvalg

Aktiviteter siden sidste møde samt kommende arrangementer gennemgået.

 

·         Kirke- og kulturmedarbejderudvalg

Intet at berette.

 

·         Fællesnævneren/kommunikation

Intet at berette.

 

·         Kirkeværge

Der er lavet aftale om kalkning af Ans Kirke indvendig først på året i 2019.

Taget på Ans Kirke understryges i efteråret 2018.

  

·         Kirkegårdsudvalg

Viborg Stifts kirkegårdskonsulent været på besøg på Ans Kirkegård i forbindelse med område med urnegravsteder. Der kommer forslag/ideer herfra. Der er i gang med at blive lavet aftale med en anden konsulent, som også skal komme med forslag/ideer.

 

·         Kassereren

Indtægter og udgifter siden sidst gennemgået.

 

·         Formanden

Betaling via MobilePay til sogneaftner, spisning m.m. er klar til brug. Nummeret er 64195. Peter opretter et nummer mere, som bruges til kollekter.

 

                     

 1. Eventuelt

Juletræ til pladsen udenfor Ans Kirke bestilt.

 1. Næste møde onsdag d. 10. oktober 2018.

 

Referent : Connie T. Lassen

Til toppen

Referat af menighedsrådsmøde 15.08.18

Onsdag, den 15. august 2018 kl. 19.00 i Sognehuset i Ans

 

 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

 

 1. Godkendelse og underskrift af referat fra 19. juni 2018

Referat blev godkendt og underskrevet.

 

 1. Personale på besøg

Det er besluttet, at vi meget gerne vil have besøg af personalet på skiftende menighedsrådsmøder. Besøget sættes til at vare et kvarter.

Her får personalet mulighed for at fortælle om deres arbejde, de glæder, muligheder og udfordringer de ser. Gerne selvfølgelig også hvordan de ser deres arbejdsplads udvikle sig.

Denne gang er graver Pernille Ingemann på besøg.

Pernille fortalte spændende om arbejdsopgaverne i forbindelse med Grønbæk Kirke og Kirkegård, og havde taget forskellige ”ting” med til understøttelse af nogle af arbejdsopgaverne.

 

 1. Regnskab pr. 30.06.2018

Vi gennemgår det udsendte regnskab pr. 30.06.2018

Regnskabet blev gennemgået og godkendt.

Oversigt over reparationer og vedligehold for 2018 blev gennemgået.

 

 1. Studietur personale og menighedsråd

Charlotte og Morten er arrangører af årets studietur for personale og menighedsråd søndag d. 23. september. Kort opsummering af dagen v. Morten.

Morten redegjorde for programmet for studieturen.

Niels laver invitation.

 

 1. Forberedelse til menighedsmødet i august.

Generel drøftelse af indhold, annoncering mm.

Mødet blev planlagt ved ekstramøde den 7. august, og kort gennemgået her. Det praktiske omkring bordopstilling m.m. blev aftalt med mødetid mandag kl. 18.30.

 

 1. Orientering fra 

 

·         Sognepræsten

Søndag den 19. august konfirmandindskrivning, samt udsendelse af ”Fra kirke til kirke” volontører Jonatan og Jakob, som skal til Cambodia.

Vi mangler en foredragsholder til sogneaften i september 2019. Kom gerne med forslag.

Kort snak omkring udfordringer i forbindelse med persondataloven (GDPR).

 

·         Personalerepræsentanten

Intet at berette.

 

·         Kontaktpersonen

Vedr. usikre gravsten, tager Niels dette emne op med graverne på personalemøde.

MUS samtaler påbegyndes.

 

·         Provstiudvalget

Budgetsamrådsmøde den 29. august. Helen, Peter og Connie deltager. Forespørgsel til provstiet, om der kommer oplæg omkring kirkegården. Helen sørger for tilmelding.

Provstiudvalget tager på rundtur til sognene. Den 4. september besøges Grønbæk Sogn.

 

·         Aktivitetsudvalg

Alling Sø Gudstjeneste den 26. august. Marianne sørger for sandwich m.m.

Open by night den 30. august. Niels er Ansvarlig for hoppeborg. Jonathan m.fl. spiller i kirken. Helle er ansvarlig for udstilling i Sognehuset. Connie sørger for kaffe og kage.

Dåbstræf den 9. september. Helen hjælper med kaffe og kage.

Sogneaften den 11. september. Frivillighedskorps sørger for kaffe.

Kirkefrokost den 16. september. Firvillighedskorpset. Marianne aftaler med Helle.

 

·         Kirke- og kulturmedarbejderudvalg

Intet nyt.

 

·         Fællesnævneren/kommunikation

Niels og Helen prøver at finde hjælpere, og spørger tidligere nævnte emner.

 

·         Kirkeværge

Intet at berette.

 

·         Kirkegårdsudvalg

Helen giver besked til udvalget omkring dato for konsulentbesøg.

 

·         Kassereren

Periodens indtægter og udgifter blev gennemgået.

 

·         Formanden

Kalkning i Ans Kirke fra 4. februar 2019,varighed ca. 1 mdr.

Diverse brochurer udleveret.

 

 1. Eventuelt

Der indkøbes 5 stk. af salmebogstillægget  ”100 salmer” til vurdering af, om de senere skal indkøbes til kirkerne. Connie indkøber disse.

 1. Næste møde onsdag d. 12. september 2018.

 Referent: Connie T. Lassen

 

 

 

 

 

 

Til toppen

Referat af menighedsrådsmøde 19.06.18

Tirsdag den 19. juni 2018, kl. 19.00 i Sognehuset i Ans

 

Afbud fra Connie.

 

 

 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

 

 1. Godkendelse og underskrift af referat fra 16. maj, 6. juni og 13. juni 2018

Referater blev godkendt og underskrevet.

 

 1. Personale på besøg

Det er besluttet, at vi meget gerne vil have besøg af personalet på skiftende menighedsrådsmøder. Besøget sættes til at vare et kvarter.

Her får personalet mulighed for at fortælle om deres arbejde, de glæder, muligheder og udfordringer de ser. Gerne selvfølgelig også hvordan de ser deres arbejdsplads udvikle sig.

Denne gang er graver Pernille Ingemann på besøg.

Afbud fra Pernille. Pernille deltager i stedet på august mødet.

 

 1. Forespørgsel vedr. kirkekoncert i Ans kirke

Vi færdiggør forespørgslen vedr. afholdelse af koncert i Ans kirke i uge 41 i forbindelse med en knæk cancer uge i Ans.

Vi vil gerne acceptere, at denne koncert afholdes i Ans Kirke. Helen kontakter Josephine og Niels kontakter personalet.

 

 1. Julehjælp 2018

Vi laver indledende drøftelse og planlægning af julehjælpen i december 2018

Problematikken omkring at få kontakten til de, der har brug for julehjælp blev drøftet. Niels kontakter den nuværende sundhedsplejerske om denne kan være behjælpelig. Vi drøftede gavekort contra julepakker. Det har været vanskeligt at træffe folk hjemme til trods for, at vi har givet besked på, hvornår vi kommer. Vi besluttede at give gavekort i 2018 og efterfølgende evaluere.

 

 1. Studietur personale og menighedsråd

Vi skal beslutte, om der skal være studietur i 2018 og i givet fald have fastsat en dato og nedsat et udvalg til planlægning af dette.

Studieturen er fastlagt til d. 23.09.2018. Morten fra menighedsrådet er med i udvalget og Anders finder en repræsentant fra personalet og spørger ind til forslag til indhold hos personalet.

 

 1. Datoer for menighedsrådsmøder i efteråret 2018.

Følgende dato er fastlagt: 15. august

Følgende dato som oplæg: tirsdag d. 18. september, onsdag d. 10. oktober, onsdag d. 14. november og onsdag d. 12. december.

Følgende blev besluttet: 15. august, 12. september, 10. oktober, 6. november og 6. december.

 

 1. Fotografering af kirkerne.

Vi har igen fået en forespørgsel på fotografering af kirkerne. Vi fik ikke fotograferet kirkerne sidste gang vi drøftede de.

Vi besluttede at få en lokal til at tage nogle billeder. Niels kontakter.

 

 1. EU-persondataforordning (GDPR)

Kort orientering om skrivelse fra Skovbo Data.

Helen kontakter Peter. Vi undersøger om vi kan gemme gamle data på USB eller lign. Generelt mangler vil vejledning vedr. GDPR.

 

 1. Forberedelse til menighedsmødet i august.

Generel drøftelse og fastlæggelse af eventuelle mødedatoer vedr. dette møde.

Vi mødes d. 7. august og forbereder dette møde.

  

 1. Orientering fra 

 

·         Sognepræsten

      Vi skal finde en afløser for Søren til diakoniudvalget.

                         Vi besluttede, at det p.t. er nok, at der er de nuværende tre fra MR.                                                                      hvis det senere skal suppleres, skal det være med en uden for  MR           .   

      Niels kikker på muligheder for alternativ mikrofoner til præst og afløser.

Pramdragergudstjenesten fungerede fint. Erik kontakter udvalget mht. næste år.

Der er udarbejdet gudstjenesteplan for efteråret 2018.

Vi drøftede muligheden for, at der i de år, hvor der er to gudstjenester i Grønbæk, da at placere dem tidsmæssigt adskilt fra hinanden af hensyn til trafikken på p-pladsen.

Jonatan Bjørn er udsendt som provstivolontør i efteråret. Projektet vil blive omtalt i kirkerne søndag d. 19.08.2018, hvor Jonathan også vil præsentere sig selv og projektet.

 

·         Personalerepræsentanten

Der holdes 1. hjælps kursus for personalet torsdag.

 

·         Kontaktpersonen

Det nye lønsystem er begyndt at fungere bedre.

Der har været optælling på kirkegårdene. Der startes op på APV og MUS-samtaler.

Der vil fremover også være ”poser” til konfirmanderne i Grønbæk, hvor telegrammer mm. kan lægges i.

 

·         Provstiudvalget

Opmålingerne viser, at de små kirkegårde er trængte. Det bliver nødvendigt med samarbejder på tværs af kirkerne.

Der er fremsendt forespørgsel via provstiet til stiftet om at fortsætte med kun 5 medlemmer i menighedsrådet.

Der afholdes Himmelske Dage på Heden i 2019. der anmodes om kr. 5.000,- til støtte heraf. Vi besluttede at støtte, og Connie sikrer overførsel heraf.

 

·         Aktivitetsudvalg

Der er p.t. 41 tilmeldte til sommerudflugten.

 

·         Kirke- og kulturmedarbejderudvalg

Intet nyt

 

·         Fællesnævneren/kommunikation

Vi skal have fundet en afløser for Søren til udvalget.

Vi genoptager drøftelsen.

 

·         Kirkeværge

Den nye kirkegårdslåg i Grønbæk går meget trægt. Vi kikker på det.

 

·         Kirkegårdsudvalg

Der arbejdes videre med at få fastlaget besøg af kirkegårdskonsulenter for at komme med ideer til indretning af urnegravsteder, som de pårørende selv kan passe.

 

·         Kassereren

Indtægter og udgifter gennemgået.

 

·         Formanden

Intet

                     

 1. Eventuelt

Tavshedspligt generelt og specifikt v. lukkede møder blev repeteret.

Kirsten Trampedach har besigtiget fresco malerierne i Grønbæk Kirke. Der skal kikkes på temperatur og luftfugtigheden i kirken i apsis.

 1. Næste møde onsdag d. 15. august 2018.

 

25.06.2018/Helen L. Nøhr

Til toppen

Referat af ekstraordinært menighedsrådsmøde 13.06.18

Onsdag den 13. juni 2018; klokken 19.00

 

1.    Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt

 

2.    Møde med Provstiudvalget.

Uddybning af svarskrivelse vedrørende Grønbæk Præstebolig - renovering  

Provstiudvalget uddybede deres svar i skrivelse af. 16.06.2018. Der kan ikke     bevilliges yderligere midler, og der må ikke laves en delvis renovering.

 

3.    Konstituering

Delvis nykonstituering efter 2 medlemmers udtræden af Menighedsrådet.

Næstformanden orienterer forinden om samtaler med Stiftskontorchef Bodil Abildgaard.

Niels orienterede omkring muligheden for at fortsætte med 5 medlemmer eller alternativt afholde nyvalg. Menighedsrådet besluttede at ansøge om at fortsætte med 5 medlemmer. Niels fremsender ansøgning til Viborg Stift.

Ny konstituering med Helen L. Nøhr som formand, Morten Høgh-Nielsen som næstformand og Connie Lassen som sekretær. Øvrige poster uændret. Vi får brug for frivillige som supplering til bl.a. fællesnævneren, koordinering mht. frivillighedskorps m.v.

 

4.    Indledende drøftelse af det fortsatte arbejde i Præsteboligudvalget.

Vi lavede de indledende drøftelser til det videre arbejde og fastsatte en dato for menighedsmøde for at informere om det reducerede menighedsråd og vores arbejde med præstegården. Datoen er fastsat til mandag d. 20. august 2018

  

5.    Eventuelt

Vi har problemer med at indsætte kontanter i banken. Vi opretter et kort, som kan benyttes til indsættelser. Connie er på opgaven.

Niels skriver til stiftet vedr. ny konstituering.

Connie opretter nye fuldmagter i banken.

  

Referent Helen L. Nøhr

Til toppen

Referat af ekstraordinært menighedsrådsmøde 06.06.18

Onsdag, den 6. juni 2018, kl. 18.30 i Sognehuset i Ans

Dagsorden:

 1. Udtræden af menighedsrådet

Jonna Nissen anmodede om udtræden af menighedsrådet i april måned 2018. Anmodningen er taget til efterretning. Folkelig Borgerliste for Grønbæk Sogn har ikke flere suppleanter på listen.

Søren Thomsen har anmodet om udtræden af menighedsrådet d. 27.05.2018. Anmodningen er taget til efterretning.

Grønbæk Menighedsråd består således nu kun af 5 folkevalgte medlemmer, samt sognepræsten, der er fast medlem af menighedsrådet..

 1. Eventuelt.

Menighedsrådet konstituerer sig snarest med ny formand m.v.

07.06.2018/Helen L. Nøhr

Til toppen

Referat af menighedsrådsmøde 16.05.18

Onsdag, den 16. maj 2018, kl. 19.00 i Sognehuset

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

 1. Godkendelse og underskrift af referat fra 12. april 2018

Referatet blev godkendt og underskrevet.

 1. Personale på besøg

Det er besluttet, at vi meget gerne vil have besøg af personalet på skiftende menighedsrådsmøder. Besøget sættes til at vare et kvarter.

Her får personalet mulighed for at fortælle om deres arbejde, de glæder, muligheder og udfordringer de ser. Gerne selvfølgelig også hvordan de ser deres arbejdsplads udvikle sig.

Denne gang er kirke- og kulturmedarbejder Helle Kjærsgaard på besøg.

Næste møde kommer Pernille Ingemann.

Helle fortalte på spændende vis om sit arbejde. Af faste større ting blev nævnt minikonfirmander, babysalmesang, mini- og juniorklubber og børnerytmik. Helle lægger vægt på, at der i kirken er plads og tid til at rumme børnene og de unge. Vigtigt med en anerkendende tilgang. Vi har brug for frivillige hjælpere til minikonfirmanderne og klubberne.

 1. Menighedsrådets Facebook-side

Helle har forslag til hvordan årets gang på Facebook kan forløbe. Dette er medsendt som bilag. Der skal ligeledes tages stilling til økonomien i ”årets gang”

Helle deltager i punktet.

Der blev taget stilling til, hvornår vi skal betale for annoncering på facebook.

 1. Open by night

Torsdag den 30. august er der Open By Night i Ans. Planen er at vi skal deltage ligesom tidligere år. Arrangementet planlægges på aktivitetsudvalgsmødet i juni, men menighedsrådet forholder sig til de store linjer i arrangementet. Aktiviteter i og uden for sognehuset.

Helle deltager i punktet.

Det blev besluttet, at Helle arrangerer, at der igen i år er udstilling i sognehuset ved Open by Night. Der udstilles uden salg for øje. Niels sørger for ”mandskab” til hoppeborgen. Der skal i samarbejde med Indre Mission reklameres/orienteres om den igangsatte diakoni.  

 1. MobilePay

Menighedsrådet forholder sig til anvendelse af MobilePay.

Morten har undersøgt sagen og kommer med input.

Helle deltager i punktet.

Det er muligt at anvende mobilepay til indsamlinger i kirken. Kirken er fritaget

for afgift af betalingerne, Man kan ikke være anonym, når man betaler på denne måde. Det iværksættes af Peter i samarbejde med Conni. Vi drøfter efterfølgende, om vi skal oprette mobilepay til andre formål.

 1. Økonomi

Budget for 2019 behandles. Medsendt er udkast til budget 2019 og realiseret 2017.

Budgettet blev gennemgået og godkendt.

Regnskab frem til 31/3 gennemgås.

Regnskabet blev gennemgået og godkendt. Der blev drøftet vedligeholdelse i indeværende år.

 1. Indkøb af smartphones til graverne

I forbindelse med nye muligheder i det nye graversystem vil det være givtigt at indkøbe smartphones til de to gravere. Der gives en orientering og træffes en beslutning.

Der indkøbes smartphone til Lene og Pernille. Der købes smartphones med erhvervsabonnement. Niels spørger ind mht. størrelse og lagerplads hos firmaet BrandSoft.

 1. Afsluttende arbejde med mission og vision

Offentliggørelse af mission og vision drøftes.

Punktet behandles på temamødet d. 23.05.2018

 1. Orientering fra  


 • Sognepræsten

  • Der gives en orientering om diakonisamarbejdet.

  Der er afholdt møde i diakonigruppen, og der arbejdes videre med en folder. Folderen lægges i Fællesnævneren, der udkommer efter sommerferien. Den kommende udfordring bliver at finde frivillige hjælpere.

  Pramdragergudstjenesten er planlagt. Foregår i teltet på festpladsen lørdag morgen inden den fælles morgenkaffe.

  Erik har kontaktet Ans Skole angående planlægning af tildelte tidspunkter til næste års konfirmandundervisning. Placeringen af timer er uændret i forhold til indeværende år. De kommende år er til debat.

  • Personalerepræsentanten

  Personalet i Ans ønsker et udendørs borde/bænke sæt til brug i frokostpausen. Vi beder personalet finde en egnet placering inden vi tager endelig stilling.

  Anders har arrangeret 1. hjælpskursus til personalet. Kurset varer 4 timer.

  • Kontaktpersonen

   • Databeskyttelsesloven (GDPR)

   Kirkeministeriet er tovholder her. Vi har p.t. ikke modtaget specifik information.

   Niels har kontaktet Nationalmuseet vedr. besigtigelse og vejledning for en kommende opfriskning af fresco malerierne i Grønbæk Kirke.

   • Provstiudvalget

   Der er provstisyn i morgen. Optælling på kirkegårde d. 7. juni

   • Aktivitetsudvalg

   Ingen kommende arrangementer inden næste møde, undtagen pramdragerkoncerten, som Anette er tovholder på.

   • Kirke- og kulturmedarbejderudvalg – intet nyt

   • Fællesnævneren/kommunikation – er på vej

   • Kirkeværge – intet nyt

   • Kirkegårdsudvalg

    • Urnepladser på Ans Kirkegård – opfølgning på punktet fra sidste møde. Der er igangsat en proces med kontakt til to konsulenter for inspiration.

   • Kassereren

   Periodens indtægter og udgifter gennemgået. Banken har varslet om negative rente på indestående. Vi overvejer at spørge lidt rundt hos andre banker.

   • Formanden

    • Protokoller fra kirkesyn er sendt til provstiet. De vedlægges som bilag.

    • Henvendelse om lån af Ans kirke til knæk cancer koncert. Bilag vedlagt.

    Søren undersøger nærmere vedr. koncerten. Anette inddrages hvis vi går videre.

    Andre

    Vi har problemer med, at der stjæles stauder fra kirkegården i Ans. Helle omtaler det på facebook.

    Arbejdstilsynet har i Århus påtalt sikring af gravsten. Det drejer sig primært om de gravsten, der står på en sokkel, hvor soklen kan have sat sig, og der derfor er risiko for at den overliggende sten kan vælte. Niels taler med graverne, om de ser nogle udfordringer her hos os.

    Der er arrangeret sommerudflugt for sognets beboere d. 20. juni 2018.

    1. Eventuelt

    2. Næste møde onsdag d. 19. juni 2018

     • Besøg af graver Pernille Ingemann

    19.05.2018/Helen L. Nøhr

Til toppen

Referat af menighedsrådsmøde 12.04.18

torsdag den 12. april 2018, kl. 19.00 i Sognehuset i Ans

 

Afbud: Jonna Nissen

Arne Kirkegaard deltog under pkt. 3 og 4

 

Dagsorden:

 

 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

 

 1. Godkendelse og underskrift af referat fra 6. marts 2018

Referat blev godkendt og underskrevet.

 

 1. Personale på besøg

Det er besluttet, at vi meget gerne vil have besøg af personalet på skiftende menighedsrådsmøder. Besøget sættes til at vare et kvarter.

Her får personalet mulighed for at fortælle om deres arbejde, de glæder, muligheder og udfordringer de ser. Gerne selvfølgelig også hvordan de ser deres arbejdsplads udvikle sig.

Denne gang er graver Lene Bergstrøm-Bertelsen på besøg.

Næste møde kommer Helle Kjærsgaard.

Lene gav en interessant beskrivelse af ”årets gang” på kirkegården, og hvilke specielle opgaver der er f.x. i forbindelse med gudstjenester og begravelse. Endvidere drøftede vi gravernes arbejde mht. diakoni.

 

 1. Urnepladser på Ans Kirkegård.

På kirkegårdsudvalgets sidste møde blev det drøftet at der er ved at komme mangel på den type urnepladser, hvor man selv kan holde pladsen.

Graverne har forslag til placering. Lene Bergstrøm-Bertelsen deltager i mødet.

Det drøftes, hvorledes vi kommer videre i processen.

Vi drøftede de muligheder som kirkegårdsudvalget havde vurderet var mulige. Helen kontakter to konsulenter og hører om mulighed for at få deres input til løsninger.

 

 1. Årsregnskab for 2017

Gennemgang og godkendelse af årsregnskab for 2017

Regnskab 2017 er godkendt. Grønbæk Sogns Menighedsråd, CVR-nr.

22663119, Regnskab 2017, Afleveret d. 05.03.2018 21:46

 

 1. Afsluttende arbejde med mission og vision

Med baggrund i drøftelsen på møderne d. 6/2 og 6/3 er beskrivelse af mission og vision tilrettet. Når MR har færdigdrøftet/færdigredigeret beskrivelsen sendes denne til personalet til kommentering.

Slutteligt skal det drøftes hvorledes sognets mission og vision offentliggøres.

Udkastet blev drøftet og efter rettelser sendes det til personalet til orientering. Offentliggørelse drøftes på næste møde.

 

 1. Justering af årshjul 

Med baggrund i sognets mission og vision skal årshjulet justeres.

Det blev besluttet, at vi tager en temaaften hvor årshjulet drøftes.

  

 1. Orientering fra 

 

·         Sognepræsten

o   Der gives en orientering om diakonisamarbejdet.

Voksenundervisningen er nu afsluttet. Der har været positive evalueringer og tilbagemeldinger.Ca. 40 deltagere i alt. Præsterne ønsker at fortsætte et samarbejde om et andet projekt næste vinter.

Diakoni: Der arbejdes på at lave en informationsfolder.

Der er spagettigudstjeneste i Kernehuset søndag d. 15.04 for beboere og deres familie.

På tirsdag er der tur til Aarhus med konfirmanderne. Marianne sørger for morgenmad.

Der holdes pramdragergudstjeneste til pramdragerfesten om lørdagen kl. 08.30

Der er udarbejdet gudstjenesteplan for sommeren 2018.

Der er sangeftermiddag i Præstegården d. 29. august 2018

Ved konfirmationen i Ans skal der ”vagter” i sognehuset til at fordele telegrammer mm. Connie og Helen tager vagten.

·         Personalerepræsentanten

Personalet vil gerne have et førstehjælpskursus. Anders undersøger nærmere.

·         Kontaktpersonen

o   Konflikt: Forligskvinden har besluttet, at de varslede arbejdsstandsninger udsættes i 2 uger. Strejke og lockout kan herefter tidligst iværksættes på femtedagen efter udløbet af de 2 uger, det vil sige strejke den 22. april 2018 og lockout den 28. april 2018. Forligskvinden kan dog også vælge inden for de 2 uger at erklære, at forhandlingerne er afsluttet uden resultat. Konsekvensen heraf vil være, at konflikten (såvel strejke som lockout) træder i kraft på femtedagen efter denne beslutning. Det er derfor ikke muligt på nuværende tidspunkt at sige noget præcist om eventuelt ikrafttrædelsestidspunkt.

Vi følger situationen.

·         Provstiudvalget

Der er provstisyn d. 24. april. Opmåling af kirkegårde d. 7. juni.

·         Aktivitetsudvalg

De kommende arrangementer blev gennemgået.

·         Kirke- og kulturmedarbejderudvalg

Vi har tidligere drøftet dåbsklude, og har nu besluttet at sætte det i gang. Helle er tovholder på projektet.

·         Fællesnævneren/kommunikation

Fællesnævneren er på vej i tryk. Der skal laves en ny ruteplan til spejderne til omfordelingen, idet vi for ofte oplever at den ikke kommer ud til alle. Niels er tovholder her.

·         Kirkeværge

Intet nyt.

·         Kirkegårdsudvalg

Intet nyt.

·         Kassereren

Periodens indtægter og udgifter blev gennemgået.

·         Formanden

o   Der er møde i præstegårdsudvalget d. 17/4

o   Der er kirkesyn d. 14/4

o   Dåbsklude

·         Andre

o   MobilePay / Morten

Punktet udskydes til næste gang

 

 1. Eventuelt
 2. Næste møde onsdag d. 16. maj 2018
  • Facebook – Helle kommer for at fortælle om hvordan årets gang/

 Facebook kan forløbe.  

  • Budget 2019

 

Referent: Helen L. Nøhr

14.04.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

Referat af menighedsrådsmøde 06.03.18

tirsdag den 6. marts 2018, kl. 19.00 i Sognehuset i Ans

 

Kaffe/te og kage: Helen

Afbud: Helen

Anette Nørgaard Jungild deltog under punkt 4

 

Referat:

 

 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

 

 1. Godkendelse og underskrift af referat fra 6. februar 2018          Udsat til næste møde.

 

 1. Årsregnskab for 2017

Gennemgang og godkendelse af årsregnskab for 2017                Udsat til næste møde.

 

 1. Personale på besøg

Det er besluttet, at vi meget gerne vil have besøg af personalet på skiftende menighedsrådsmøder. Besøget sættes til at vare et kvarter.

Her får personalet mulighed for at fortælle om deres arbejde, de glæder, muligheder og udfordringer de ser. Gerne selvfølgelig også hvordan de ser deres arbejdsplads udvikle sig.

Denne gang er organist Anette Nørgaard Jungild på besøg   

                     

Anette fortalte om hendes opgaver og forberedelse til en Højmesse samt arbejdet i forbindelse med især børne- og ungdomskor.                                                                                                                                     

 

 1. Diakoni

Der var onsdag d. 28/2 opstartsmøde om diakoniarbejde i Ans. Et samarbejde mellem IM og MR.  

Der gives en orientering.

Der var fint fremmøde til opstartsmødet. Der var i begyndelsen af mødet oplæg fra Kirkens Sociale Arbejde om hver af de 3 opgavetyper  ”Praktisk hjælp”, ”Medvandrerordning” og ”Økonomisk rådgivning”. Herefter mere uddybende informationer i hver af de 3 grupper.

Kirsten Sørensen er kontaktperson og dermed bindeled til Kirkens Sociale Arbejde i forbindelse med opgaveløsninger og tovholder for tilmeldte personer til diakoniarbejdet.

Styregruppen har foran sig et arbejde, med at finde interesserede personer til diakoniarbejdet.

 

 1. Urnepladser på Ans Kirkegård.

På kirkegårdsudvalgets sidste møde blev det drøftet at der er ved at komme mangel på den type urnepladser, hvor man selv kan holde pladsen.

Graverne har forslag til placering.

Det drøftes, hvorledes vi kommer videre i processen.

Udsat til næste møde.

 

 1. Afsluttende arbejde med mission og vision

Med baggrund i drøftelsen på mødet d. 6/2 har formanden lavet udkast til beskrivelse af mission og vision. Oplæg er udsendt til MR d. 14/2.

Oplæg drøftes og tilrettes. Det drøftes hvorledes sognets mission og vision offentliggøres.

Sørens oplæg (ud fra drøftelser på sidste møde) blev gennemgået, drøftet og tilrettet, og Søren renskriver dette.

 

 1. Justering af årshjul 

Med baggrund i sognets mission og vision justeres årsjulet.

Som udgangspunkt til drøftelse og justering af årshjul er vedlagt følgende bilag: Årshjul Grønbæk Sogn–3, tillæg 2 og 3 til årshjul.

Udsat til næste møde, som høj prioritet.

   

 1. Orientering fra 

 

·         Sognepræsten

Konfirmandudflugt den 17. april. Marianne hjælper med morgenkaffe i Sognehuset.

 

·         Personalerepræsentanten

Intet at berette.

 

·         Kontaktpersonen

Niels og Peter har forhandlet pris i forbindelse med kirkegårdssystemet.

Der er varslet strejke ved Grønbæk Kirke og Kirkegård omfattende kirketjener og graver fra 4. april.

Der er efterfølgende varslet lockout.

Niels aftaler med personalet, når der kommer udmelding fra stiftet omkring nødberedskab, og menighedsråd orienteres.

 

Pilgrimsvandring vil gerne låne Sognehuset  2. påskedag. Dette er godkendt, og Niels aftaler med dem vedr. nøgle.

 

·         Provstiudvalget

Intet at berette.

 

·         Aktivitetsudvalg

Kirkens Korshærsmøde den 8. marts. Kirkens Korshær er ansvarlige.

Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling den 11. marts. Marianne sørger for kaffe/brød samt frokost.

Distriktsforeningsmøde den 12. marts. Niels og Kirsten er ansvarlige.

Konfirmandforældreaften den 13. marts. Jonna er ansvarlig for kaffe og brød.

Fyraftensgudstjeneste den 14. marts. Niels og den sædvanlige flok af hjælpere er ansvarlige.

Skærtorsdagsspisning. Erik har lavet aftale med madhold (Esther og Kirsten). Marianne og frivillighedskorps sørger for borddækning.

Sogneaften den 10.april. Marianne/frivillighedskorps sørger for kaffe og borddækning.

 

Niels gør opmærksom på, at aktivitetsudvalg skal overveje fastelavn fremadrettet. På et tidspunkt har han ikke nøgle til skolen længere.

 

·         Kirke- og kulturmedarbejderudvalg

Intet at berette.

 

·         Fællesnævneren/kommunikation

Det nye blad er lige omdelt. Dog har alle husstande endnu ikke modtaget bladet. Niels følger op på dette med spejderne.

 

·         Kirkegårdsudvalg

Det kan være svært for graverne, når selvpassede gravsteder pludseligt bliver opsagt. Hvordan takles det. Niels snakker med graverne omkring dette.

 

·         Kassereren

Periodens indtægter og udgifter blev gennemgået.

 

·         Formanden

o   Evaluering af forskellige udmeldinger landet over i forbindelse med HKH Prins Henriks død og bisættelse. I Grønbæk sogn var der klare udmeldinger til personalet.

Forvirring mellem graverne i landet omkring flagning og ringning. Niels vender dette med distriktsforeningen.

 

Vedrørende databeskyttelsloven venter vi på udspil fra kirkeministeriet inden vi gør noget.

Brugsens planforslag er aflyst.

Menighedsrådet har ingen bemærkninger til planforslaget for ejendommen Teglgade 25.

 

·         Andre

Intet

 

 1. Eventuelt

Søren sørger for vi bliver tilmeldt VISDA.

 1. Næste møde torsdag d. 12. april 2018
  • Årshjul
  • MobilePay
  • Årsregnskab for 2017
  • Urnepladser på Ans Kirkegård
  • Missions og Visionsarbejdet.

 

Referent : Connie Thorsager Lassen

          

 

Til toppen

Referat af menighedsrådsmøde 06.02.18

tirsdag den 6. februar 2018, kl. 19.00 i Sognehuset i Ans

  

Kaffe/te og kage: Marianne

Afbud: Helen

Peter Andersen deltog under punkt 5

  

Referat:

 

 1. Godkendelse af dagsorden

        Dagsorden godkendt.

   

 1. Godkendelse og underskrift af referat fra 18. januar 2018

·         Referatets form drøftes

              Referat godkendt og underskrevet.

              Hele  dagsorden skrives i referat, og referat skrives under hvert punkt, evt. med                

              Kursiv.

 

 1. Orientering fra 

 

·         Sognepræsten

        Orienteringsaften omkring diakoni i sognet den 28. februar 2018.

        Styregruppen mødes kl. 17.30, og alle interesserede indbydes kl. 19.30.

        Erik aftaler med Margit fra I.M. omkring fælles annoncering.

 

        Møde i KK44 den 20. februar. Helle deltager.

 

        Ikon workshop den 2. og 3. november. Aktivitetsudvalg aftaler 

        Deltagergebyr.

 

        Konfirmandforældremøde for A og B klassen afholdes som

        fyraftensmøde.    

        Konfirmandforældremøde for skolen i Nørskovlund afholdes den 13.   

        marts. Jonna sørger for kaffe og brød.

 

       Konfirmanddag tirsdag den 30. januar forløb godt. Besøg af provsti-

       volontører, samt konfirmanderne på løb. Helle og Erik var arrangører.

  

·         Personalerepræsentanten

        Intet at berette.

  

·         Kontaktpersonen

o   Anmodning om kursus

                            Problemer med FLØS. Især tillæg skaber problemer.

                            Niels har givet orientering til medarbejderne.

                            Anmodning fra Helle om kursus er godkendt.

 

·         Provstiudvalget

        Forhandling med Silkeborg Kommune har resulteret i, at ligningen

        på 16,9 % fastholdes i 2019.

        Forslag om, at kirkegårdstakster er ens i Silkeborg Kommune. Udspil

        kommer fra provstiet.

        Forslag om nedsættelse af kirkeskatten I Silkeborg Kommune over

        en 3 årig periode. Nærmere udmelding senere.

        Provstisyn den 24. april. Der startes i Ans og sluttes i Grønbæk.

        Efterfølgende frokost på Grønbæk Cafe.

 

·         Aktivitetsudvalg

o   Frivillighedskorpset

        Søren sender listen med frivillige ud til alle i menighedsrådet.

         Marianne indkalder til møde med hende, Helle og Niels omkring

         styring af opgaver omkring frivillighedskorps.

         Forslag om, evt. at bruge frivillige til minikonfirmand og miniklub.  

         Opstilling til fastelavn. Niels sørger for at opstille borde fredag.

         Borde dækkes m.m. lørdag kl. 9.30.

 

·         Kirke- og kulturmedarbejderudvalg

                            Intet nyt.

 

·         Fællesnævneren/kommunikation

                            Kommende Fællesnævner sendt til tryk.

 

·         Kirkeværge

                            Intet nyt.

 

·         Kirkegårdsudvalg

                            Kirkegårdsudvalg holder møde den 14. februar.

  

·         Kassereren

                            Periodens indtægter og udgifter blev gennemgået.

 

·         Formanden

                            Der er kommet materiale fra Landsforeningen af Menighedsråd

                            omkring dåbsidèer. Helle og Erik ser på dette. 

 

·         Andre

o   Indsamling ved brug af MobilePay – tilbagemelding fra Helle

                            Morten undersøger proceduren nærmere, og sørger for hjælp

                            til opgaven om nødvendigt.

  

 1. Ønsker til ovnen i Sognehuset

·         2 bageplader

·         1 cantine/bradepande  

               Ønsker om bageplader og bradepande bevilliget.

               Mobiltelefon til Erik bevilliget.

               Rampe til El klaver i Grønbæk Kirke bevilliget. Pernille aftaler med

               Morten vedrørende dette.

 

 1. Årsregnskab for 2017

Gennemgang og godkendelse af årsregnskab for 2017

             Peter gennemgik regnskab for 2017. Regnskabet ikke endeligt afsluttet, hvorfor  

             godkendelse foretages på næste menighedsrådsmøde.

 

 1. Videre arbejde med mission og vision

Drøftelsen af Grønbæk Sogns mission og vision fra 26/10-17 genoptages.

Status på formulering af Mission og Vision fra drøftelser d. 26.10.2017 i menighedsrådet er vedlagt som bilag.

             Søren noterer vedr. visionsarbejde, og laver udkast til dette til næste møde.         

 

 1. Justering af årshjul 

Som udgangspunkt til drøftelse og justering af årshjul er vedlagt følgende bilag: Årshjul Grønbæk Sogn–3, tillæg 2 og 3 til årshjul.

               Årshjul udsat til næste møde.

 

 1. Eventuelt

              Intet.

 

 1. Næste møde tirsdag d. 6. marts 2018

 

 Referent : Connie Thorsager Lassen

Til toppen

Referat af menighedsrådsmøde 18.01.18

Torsdag den 18. januar 2018, kl. 19.00 i Sognehuset i Ans

 

Arne Kirkegaard deltog under pkt. 6

 

 1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt.

 

 1. Godkendelse og underskrift af referat fra 12. december 2018.

Referatet godkendt og underskrevet.

 

 1. Orientering fra

 

·         Sognepræsten

Kernehuset vil gerne have ”spaghetti gudstjeneste” for beboere og deres familie. Erik holder gudstjeneste i Kernehuset d. 15.04.18.

Vi vil begynde at gøre vores hjemmeside mere informativ.

Første ”Tro og liv kursus” er afviklet. Fin aften.

 

·         Personalerepræsentant

Personalet har afholdt nytårskur.

.

·         Kontaktperson

Implementering af det nye kirkegårdssystem har givet problemer. Girokort m.v. har været mangelfulde. Ligeledes har indførelse af det nye lønsystem givet problemer.

 

·         Provstiudvalg

Optælling af gravsteder mm. på kirkegårde vil finde sted i maj/juni måned. Der er Provstisyn i Gl. Kjellerup kommune i år. I Grønbæk sogn, tirsdag d. 24. april 2018 fra kl. 08.30.

Vi har ”intern” kirkesyn lørdag d. 14.04.2018

 

·         Aktivitetsudvalg

Fastelavnssøndag: opgaverne blev drøftet. Der opstilles og dækkes borde lørdag d. 11.02 kl. 9.30 i kantinen på skolen. Arrangementet er søndag kl. 14.00 med gudstjeneste og efterfølgende tøndeslagning på skolen.

Vi drøftede om det er en ide, at flytte en af gudstjenesterne juleaftensdag til om formiddagen.

Vi drøftede dåbsklude og besluttede at sætte det i værk. Helle er tovholder og er orienteret.

Kommende aktiviteter blev gennemgået.

M.h.t juletræ vil vi fortsat have et juletræ ved kirken.

(Arne er kontaktet mht. bestilling).

 

·         Kirke- og kulturmedhjælperudvalg

Intet nyt.

 

·         Fællesnævner/kommunikation

Er under produktion. Søren skriver ”Nyt fra menighedsrådet”

 

·         Kirkeværge.

Deltog under pkt. 6

 

·         Kirkegårdsudvalg.

Der indkaldes til møde i udvalget.

 

·         Kasserer

Periodens indtægter og udgifter blev gennemgået.

 

·         Formanden

Der er fortsat indsamling i kirkebøsserne juleaften.

Der har været en henvendelse fra Tandlægehuset vedr. forestående byggeri. Vi undersøger procedurerne omkring nabohøring mm. via Viborg Stift.

Henvendelse fra Krøyer vedr. ekstern kasserer. Vi ønsker ikke at gøre brug at tilbuddet.

Viborg Stift Årbog blev omdelt.

  

 1. Mødekalender 2018

Følgende blev aftalt:

Torsdag d. 12.04, onsdag d. 16.05, tirsdag d. 19.06, onsdag d. 15.08, onsdag d. 12.09, onsdag d. 10.10, tirsdag d. 06.11, torsdag d. 6.12

Intet.

 

 1. Indholdsplan for vinterens og forårets møder

Færdiggørelse af arbejdet med vision og mission på februar mødet.

Personalets besøg på møderne, hvor de fortæller om deres arbejde, sættes på i løbet af de kommende måneder.

I maj/juni drøftes ”julekurve” igen.

 

 1. Ønsker til budget 2019-2021

Kommende budgetønsker blev drøftet. Skemaerne udfyldes og returneres til stiftet (Helen).

Niels undersøger, hvorledes kalkning i Grønbæk Kirke kan foregå under hensyntagen til Fresco billederne.

Ans Kirke skal kalkes indvendig i år. Arne indhenter to tilbud.

 

 1. Rettigheder til brug af billeder.

Vi besluttede, at vi tilmelder os Vista.

 

 1. Eventuelt

Søren tager billeder af kirken i løbet af foråret, som kan bruges på hjemmesiden mm.

Der indkaldes til møde i præstegårdsudvalget i uge 8. Arkitekten præsenteres de første skitser.

Helle arbejder videre med mulighed for betaling via mobilpay ved indsamling i kirkerne.

Foredrag med Mette Borch i Ikast d. 20.03.18

  

Referent Helen L. Nøhr

Til toppen

Referat af menighedsrådsmøde 12.12.2017

Referat af menighedsrådsmøde tirsdag den 12 december 2017, kl. 19.00 i Sognehuset i Ans

 

Afbud fra Søren og Jonna

 1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt.

 

 1. Godkendelse og underskrift af referat fra 8. november 2017.

Referatet godkendt og underskrevet.

 

 1. Godkendelse af endeligt budget for 2018.

Det endelige budget for 2018 blev godkendt med tids stempel: Grønbæk Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 22663119, Budget 2018, Endelig budget afleveret d. 29-11-2017 07:30

 

 1. Provstiets bemærkninger til revisionsprotokol 2016.

Provstiets bemærkninger til revisorens protokol for 2016 er taget til efterretning.

 

 1. Samarbejde med Hørup.

Samarbejdet med Hørup omkring præstesekretær fungerer fint. Vi ønsker at fortsætte samarbejdet og Niels tager kontakt til Hørup menighedsråd.

 

 1. Tilbud om køb af foto af kirkerne.

Vi har modtaget to uopfordrede tilbud på billeder af vore kirker. Vi ønsker ikke at tage imod nogen af tilbuddene. Vi foreslår, at Søren tager billeder af de to kirker, som han har tilbudt, og som vi efterfølgende kan bruge.

 

 1. Evaluering af menighedsmøde d. 21.11.17

Et godt menighedsmøde med efterfølgende sangaften. De forskellige forslag til aktiviteter blev drøftet: Bl.a. søndagskaffe og handicapvenlig tilgængelig friluftsgudstjeneste. Aktivitetsudvalget tager emnerne op på næste møde i udvalget.

 

 1. Samarbejde med IM om diakoni.

Der har været afholdt møde med IM vedr. diakoni. Næste møde er ultimo februar 2018 sammen med KSA i Silkeborg. Projektet omtale i næste fællesnævner. Erik melder menighedsrådet positive tilkendegivelse tilbage til IM

 

 1. Præstegården

Der blev orienteret om den foreløbig tidsplan som strækker sig ind i 2019.

 

 1. Orientering fra

 

·         Sognepræsten

Orientering omkring undervisningsaftenerne i samarbejde med de andre kirker i gl. Kjellerup Kommune. Vi starter den første gang med at spise i sognehuset. Marianne/frivillighedskorpset står for forplejning denne aften. 

Gospeldagen med konfirmanderne fra os og Thorning var en god dag med en fin afsluttende koncert.

 

·         Personalerepræsentant

Anders er glad for være blevet valgt som personalerepræsentant og glæder sig til samarbejdet med menighedsrådet.

 

·         Kontaktperson

Intet nyt

 

·         Provstiudvalg

Provst Poul Erik Knudsen valgt til formand. Erik er repræsentant for præsterne.

Skemaerne til opmåling af kirkegårdene sendes ud inden jul. Niels og Morten deltager i opmålingerne.

 

·         Aktivitetsudvalg

Kommende aktiviteter blev gennemgået.

Nytårsaften: Champagne og kransekage. Marianne har opgaven.

 

·         Kirke- og kulturmedhjælperudvalg

Intet nyt.

 

·         Fællesnævner/kommunikation

Produktionsplan for 2018 er modtaget.

 

·         Kirkeværge.

Intet nyt

 

·         Kirkegårdsudvalg.

Der laves en skitse vedr. anlægget omkring den eventuelle kunst og sendes til Kjellerup Egnens kunstforening. Helen har opgaven.

 

·         Kasserer

Periodens indtægter og udgifter blev gennemgået.

 

·         Formanden

Der er forespurgt om tilbud på nye PC’ere. P.t. kun indkommet et tilbud. Vi afventer det sidste tilbud.

  

 1. Eventuelt

Intet.

 

 1. Næste møde

Torsdag d. 18. januar 2018

  

Referent Helen L. Nøhr

Til toppen

Referat af menighedsrådsmøde 08.11.2017

Referat af menighedsrådsmøde onsdag den 8. november 2017 kl. 19.00 i Sognehuset i Ans

 

Afbud fra Helle

 

 1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt.

 

 1. Godkendelse og underskrift af referat fra 12. oktober 2017.

Referatet godkendt og underskrevet.

 

 1. Konstituering iflg. bekendtgørelse.

Søren Thomsen valgt til formand

Niels Villumsen valgt til næstformand

Connie Lassen valgt til kasserer

Arne Kirkegaard valgt til kirkeværge. Uden for rådet.

Helen L. Nøhr valgt til sekretær

Niels Villumsen valgt til kontaktperson

Underskriftsberettigede Connie Lassen og Peter Andersen mht. fakturaer o.lign.

Øvrige udvalg fortsatte stort set uændrede.

 

 1. Mødekalender for næste halvår.

Følgende 3 møder er planlagt: 18.01.2017, 06.02.2017 og 06.03.2017

 

 1. Kvartalsregnskab for 3. kvartal

Regnskabet pr. 30.09.2017 blev gennemgået

 

 1. Menighedsmøde d. 21.11.2017

Menighedsmødet blev planlagt

 

 1. Efterbehandling af mission/visionsarbejdet

Udvalget laver udkast til svar til provstiet. Udkastes sendes til MR i god tid inden 1. søndag i advent.

 

 1. Julehjælp/legater

Vi vil annoncere i Kjellerup Tidende, at man kan henvende sig til sognepræsten, såfremt man ønsker julehjælp. Erik sætte annonce i avisen.

 

 1. Orientering fra

 

·         Sognepræsten

Der er kommet forespørgsel fra Hinge sogn, om vi skal holde fællesdåbstræf. MR er positiv indstillet herfor. Der er konfirmandgospel d. 2. december i Ans med deltagelse af konfirmander fra Thorning og Ans. Dagen afsluttes med koncert kl. 16.00. Jonna og Marianne er tovholdere for forplejning og frivillighedskorpset inddrages. Kristendomsundervisning for voksne i samarbejde med gl. Kjellerup kommune starter efter jul. Den 1. aften er 10.01.2017, hvor der vil være spisning i sognehuset.

Der er kommet en forespørgsel fra Forlaget Mimesis om køb af billeder af de to kirker for en pris på i alt kr. 6.000,- + moms. Erik rundsender billederne til Menighedsrådet.

 

·         Personalerepræsentant

Helle fraværende på mødet.

.

·         Kontaktperson

Graverne har sammen med Peter været på kursus i det nye kirkegårdssystem. Kirkegårdsudvalget, gravere m.fl. deltager i kirkegårdsmødet d. 22.11.2017 arrangeret af Ikast-Brande Provsti.

 

·         Provstiudvalg

Det nye takstblad er videresendt til graverne.

 

·         Aktivitetsudvalg

Kommende aktiviteter blev gennemgået.

Minikonfirmandafslutning – Jonna tovholder på forplejning med inddragelse af frivillighedskorps.

 

·         Kirke- og kulturmedhjælperudvalg

Intet nyt.

 

·         Fællesnævner/kommunikation

Fællesnævner på vej.

 

·         Kirkeværge

Intet nyt

 

·         Kasserer

Periodens indtægter og udgifter blev gennemgået.

I forbindelse med oprettelse af nye konti i Spar Nord skal MR til Connie sende kopi af sygesikringsbevis og pas eller kørekort.

 

·         Formanden

Intet nyt.

 

 1. Eventuelt

Intet.

 

 1. Næste møde

Tirsdag d. 12. december 2017

 

Referent Helen L. Nøhr

Til toppen

Referat af menighedsrådsmøde 12.10.2017

Referat af menighedsrådsmøde den 12. oktober 2017, kl. 19.00 i Sognehuset i Ans

 

Afbud fra Søren, Connie og Jonna

 

 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt, dog blev tilføjet to punkter: 3.b - Forespørgsel fra Tandlægerne i Ans og 3.c – Lokalplan i høring

 

 1. Godkendelse og underskrift af referat fra 20. september 2017

Referatet godkendt og underskrevet.

 

 1. a. Opstartsmøde vedr. kirkegårdsprojekt.

Der er møde vedr. kirkegårdsprojekt i Ikast-Brande Provsti 2018 d. 22. november 2018. Temaet er aktuelle og fremtidige behov mht. indretninger, optimering og rationalisering af kirkegårdsdrift, samarbejde over sognegrænser, opmåling mm. Niels laver samlet tilmelding.

 

b. Forespørgsel fra Tandlægerne i Ans.

Vi har modtaget skrivelse fra Tandlægerne i Ans vedr. bebyggelse i skel. Vi har meldt tilbage, at vi ønsker skelreglerne overholdt. Søren melder tilbage.

 

c. Lokalplan for området omkring Brugsen.

Viborg Stift har videresendt lokalplan forslag fra Silkeborg Kommune vedr. omlægning af et lokalplanområdet ved Søndermarksvej til centerformål. Vi har undersøgt i forslaget, om der er taget hensyn til ”kirkebyggelinje”. Vi ser en usikkerhed i et enkelt punkt omkring ”pylon på max. 8,5 meter” om den er indtænkt i de øvrige bemærkninger omkring ”kirkebyggelinje”. Niels har udarbejdet udkast til svar som indsendes til stiftet af Helen.

 

 1. Samarbejder med IM om diakoni.

Erik har taget kontakt til IM igen efter sidste møde for at tilkendegive, at vi er positive overfor et samarbejde. IM indkalder til møde igen. Erik, Morten, Søren og Niels deltager i mødet.

 

 

 1. Orientering fra

 

·         Sognepræsten

Connie har deltaget i møde vedr. juletræstænding. Juleræstænding sker i et samarbejde mellem borgerforeningen, AIKC, Handelsstandsforeningen og menighedsrådet.

Voksenundervisning i fælles samarbejde med gl. Kjellerup Kommune starter op i januar med 6 aftener i løbet af foråret. Konceptet er aftensmad i samtalegrupperne decentralt og dernæst fælles oplæg i Hørup Kirkecenter, hvor områdets præster på skift kommer med et oplæg, der derefter drøfte i samtalegrupperne. Vi skal have fundet tovholdere, der vil åbne deres hjem for aftensmad og efterfølgende vil være tovholdere for grupperne. Erik omtaler det i næste fællesnævner.

Lørdagsdåb: Der kommer ind imellem forespørgsel omkring lørdagsdåb. Vi indfører 4 lørdage, dvs. 1 lørdag pr. kvartal med lørdagsdåb.

Der er udgivet ny pjece ”Noget om den kristen tro” udarbejdet på tværs af flere trosretninger. Erik køber 30 stk. til personale og menighedsråd.

 

·         Personalerepræsentant

Der er valgt ny personalerepræsentant for næste kirkeår. Niels takkede Helle for inspirerende samarbejde i dette kirkeår. (Helle er forhindret i at deltage på næste møde).

.

·         Kontaktperson

Det nye kirkegårdssystem er nu købt. Kurset om psykisk arbejdsmiljø har været afholdt i Ikast-Brande provsti.

 

·         Provstiudvalg

Der arbejdes stadig omkring problematikken med tildelingen af ligningsmidler til gl. Kjellerup Kommune fra Silkeborg Provsti. Økonomien i gl. Kjellerup området er klemt pga. de mange investeringer i præstegårde og sognehuse.

Der ses på problematikken omkring betaling for begravelser/bisættelser, da Gl. Kjellerup Kommune ligger i Viborg Stift , men ligningsmæssigt ligger i Silkebord Kommune. Der arbejdes på ensartede regler.

 

·         Aktivitetsudvalg

Kommende aktiviteter blev gennemgået.

Allerhelgen: Menighedsrådet læser som vanlig.

Søren laver udkast til menighedsrådets årsberetning til næste menighedsrådsmøde.

Mht. fastelavn er det spejderne, der køber og pynter tønderne. Marianne kontakter spejderne desangående.

 

·         Kirke- og kulturmedhjælperudvalg

Helle er igen oprettet på facebook og der kan sendes til Helle når der er noget der skal på facebook.

 

·         Fællesnævner/kommunikation

Næste fællesnævner under udarbejdelse.

 

·         Kirkeværge

Intet nyt

 

·         Kasserer

Periodens indtægter og udgifter blev gennemgået.

 

·         Formanden

Fraværende pga. sygemelding.

Visionsdrøftelser 26.10 for menighedsrådet og 4.11 for såvel personale som menighedsråd.

 

·         Andre

Det er muligt at benytte mobilpay ved indsamlinger, fyraftensgudstjenester mv. Helle arbejder på et oplæg til procedure.

Det der lægges i kirkebøsserne i november måned går til julehjælp i sognet. Erik orienterer i ved gudstjenesterne.

 

 1. Gennemgang af forretningsorden og vedtægter.

Niels sender ændringsforslag ud og vi giver kommentarer retur.

 

 1. Eventuelt

Intet.

 

 1. Næste møde

Onsdag d. 8. november 2017 

 

Referent Helen L. Nøhr

Til toppen

Referat af menighedsrådsmøde 20.09.2017

Referat af menighedsrådsmøde onsdag den 20.september 2017, kl. 19.00 i Sognehuset i Ans 

Afbud fra Søren.

 

 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

 

 1. Godkendelse og underskrift af referat fra 15. august 2017

Referatet godkendt og underskrevet.

 

 1. Velkommen til Jonna Nissen. Ny indtrådt menighedsrådsmedlem.

Niels bød velkommen til Jonna

 

 1. Ændring af ind- og udgangsbønner.

Det blev besluttet, at vi fremover benytter Holger Lissner ind- og udgangsbønner med de variable led i indgangsbønnen. Det får virkning fra 1. søndag i advent. Der skal orienteres om det i fællesnævneren. 

 

 1. Årsregnskab 2016 og revisionsprotokol

Årsregnskabet er tidligere godkendt. Revisionsprotokol blev gennemgået og godkendt.

Der blev drøftet mobilpay, og vi undersøger nærmere omkring anonymitet mv.

 

 1. Ønske om gospelkor.

Punktet blev ikke aktuelt idet forespørgslen er trukket tilbage igen.

 

 1. Samarbejde med Im om diakoni.

Morten, Søren og Erik har deltaget i møde med IM og Kirkens Sociale Arbejde (KSA) i Silkeborg. Det foreslåede samarbejde blev drøftet, og vi tager kontakt til IM igen (Erik) omkring den videre proces. Vi drøftede flere forskellige typer af opgaver, der kan bydes ind på/startes op med.

 

 1. Fordeling af høstkollekt.

Der er i alt indsamlet kr. 8.795,-

Vi besluttede at give til de samme som sidste år samt til landsorganisationen Dansk Soldaterhjem. Erik sender listen til Peter.

Endvidere blev besluttet, at der i efteråret laves en indsamling/kollekt til vores lokale julehjælp, som supplement til vore legater til dette formål.

 

 1. Mindesammenkomster

Der tages stilling til de respektive forespørgsler fra gang til gang af tovholderen på Sognehuset fra personalet.

 

 1. Kirkegårdene

Der orienteres til provstiudvalget (Helen), at der i Grønbæk lukkes for begravelser i den nederste del af den østlige ende ned mod vejen. Der er i dag mange tomme gravsteder her og vi ønsker en anden indretning af området, med respekt for de nuværende gravsteder, så området bliver mere ”indbydende” og mindre omkostningskrævende at vedligeholde.

 

Vi har fået en forespørgsel omkring, hvorvidt vi vil opbevare gamle gravstene fra slettede grave. Det drejer sig om ikke bevaringsværdige og ikke fredede gravsten. Vi besluttede, at vi ikke vil opbevare gravstene fra slettede grave.

 

 1. Folkemarked

Vi evaluerede, at der var gode aktiviteter og godt besøgt i sognehuset den pågældende aften ligesom det var fint med hoppeborgen.

 

 1. Præstegården

Kort orientering om første møde med arkitekten fra Brøgger og problematikken der er opstået mht. kontrakten.

 

 1. Visionsdrøftelse

Næste møde er torsdag d. 26. oktober 2017 kun for menighedsrådet.

 

 1. Orientering fra

 

·         Sognepræsten

Der er forespurgt hos konfirmandforældrene om man så det som mere hensigtsmæssig, at konfirmation fandt sted en lørdag. Punktet drøftes igen på et senere tidspunkt. En ændring skal finde sted med ca. 5 års ”varsel”.

Computerne i sognehuset på kontorene er nu 7 år gamle. Det drejer sig om en udskiftning til i alt 6 bærbare pc. Søren undersøger pris mm. når han er tilbage fra sygeorlov.

 

·         Personalerepræsentant

Helle køber nogle få bøger til børnene, der ofte venter i foyen i Sognehuset.

.

·         Kontaktperson

Peter og Niels arbejder stadig på et nye kirkegårdssystem. Kursus i psykisk arbejdsmiljø d. 04.10.17 i Herning.

 

·         Provstiudvalg

Intet nyt.

 

·         Aktivitetsudvalg

Kommende aktiviteter blev gennemgået.

 

·         Kirke- og kulturmedhjælperudvalg

Intet nyt.

 

·         Fællesnævner/kommunikation

Intet nyt.

 

·         Kirkeværge

Intet nyt

 

·         Kasserer

Periodens indtægter og udgifter blev gennemgået.

Det tidligere udmeldte budget for 2018 af provstiudvalget er fastholdt.

Provstiet foranlediger, at alle kirkegård opmåles mht. antal gravpladser mm. Provstiet har endvidere drøftet betalinger for begravelser og vil kikke på en ensretning. Der er her en særlig problematik i forhold til Gl. Kjellerup Kommune, som skal følge reglerne gældende i Silkeborg Kommune, og ikke reglerne i Ikast-Brande provsti og det øvrige Viborg stift.

 

·         Formanden

Fraværende pga. sygemelding. Menighedsmøde i Sognehuset d. 21.11.17. Kursus i kirkenettet d. 13.11.17 i Bording. Indbydelse kommer senere.

 

 

 1. Gennemgang af forretningsorden og vedtægter.

Udsat til næste møde.

 

 1. Eventuelt

Menighedsrådsmøde i december flyttes til d. 12.12.2017.

 

 1. Næste møde

Tirsdag d. 12. okotober 2017

 

 

Referent Helen L. Nøhr

Til toppen

Referat af menighedsrådsmøde 15.08.2017

Referat af menighedsrådsmøde tirsdag den 15. august 2017, kl. 19.00 i Sognehuset i Ans

 

Afbud fra Ib.

 

 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

 

 1. Godkendelse og underskrift af referat fra 6. juni 2017

Referatet godkendt og underskrevet.

 

 1. Gennemgang og godkendelse af regnskab 2. kvartal 2017

Regnskabet blev gennemgået og godkendt.

 

 1. Studietur for personale og menighedsråd

Udvalget fortalte kort om studieturen for personale og menighedsråd d. 17.09.17. Invitation vil blive udsendt.

 

 1. Retningslinjer for udlån af Sognehus (punktet behandlet 6/6)

Der blev fortsat drøftet omkring retningslinjer.

 

 1. Drøftelse af ombinding af salmebøger

Drøftelse omkring ombinding af salmebøger contra køb af nye salmebøger. Beslutningen tages op igen efter regnskabet 30.09.2017.

 

 1. ”Fornyelse” af indholdet i rygsækkene til børnene under gudstjenesterne

Helle kom med et fint oplæg til rygsækkenes indhold. Oplægget blev godkendt. Helle undersøger om der nogle, der vil supplere med hæklede/strikkede ”Noahs ark”.

 

 1. Overgang fra graversystem til kirkegårdssystem

Niels orienterede om processen omkring det nye graversystem som vore gravere fremadrettet skal benytte. Der er indhentet tilbud fra 2 leverandører, og der vurderes p.t. på hvilket system, der er det mest optimale.

 

 1. Budgetsamråd

Der er budgetsamråd d. 30.08.17 for ”GL. Kjellerup” kommune. Peter, Conni og Helen deltager.

 

 1. Folkemarked i Ans d. 31. august

Der opstilles hoppeborg.(Erik, Niels m.fl.) Musik og aftensang i kirken. Kaffe i løbet af aftenen, fra ca. 16.30 (Conni og Helen). Udstillere med salg uden for sognehuset, Helle tovholder her.

 

 1. Præstegården

Brøgger Arkitekter er valgt som det økonomiske mest fordelagtige tilbud af de to rådgivere, vi har anmodet om at give tilbud som totalrådgivere. Rådgivningsaftalen er fremsendt til provstiudvalget, som behandler den på deres møde d. 16.08.2017

 

 1. Visionsdrøftelse

Første møde omkring visioner er d. 08.09.2017 med deltagelse af såvel personale som menighedsråd. Efterfølgende holder menighedsråd separat møde og 3. og sidste møde i møderækken er igen med deltagelse af såvel personale som menighedsråd. 

 

 1. Drøftelse af dåbstræf.

Punktet udskydes til oktober møde.                     

 

 1. Orientering fra

 

·         Sognepræsten

Indskrivning til konfirmandundervisning søndag d. 20.08.17. Søren og Marianne laver kaffe.

Friluftsgudstjeneste d. 27.08.17 Frivillighedskorpset smører sandwich

Sommermøde i Præstegården d. 23.08.17

Familiegudstjeneste i Grønbæk d. 10.09.17. Marianne laver kaffe.

 

·         Personalerepræsentant

Personalet havde sommerafslutning ultimo juni.

.

·         Kontaktperson

Hvis personalet skal indkaldes til møder, skal det varsles 1 måned før.

 

·         Provstiudvalg

Møde med Silkeborg Kommune vedr. ligningstillæg til Gl. Kjellerup Kommune.

 

·         Aktivitetsudvalg

Kommende aktiviteter blev gennemgået.

 

·         Kirke- og kulturmedhjælperudvalg

Intet nyt.

 

·         Fællesnævner/kommunikation

God aktivitet på vores facebook-side

 

·         Kirkeværge

Grønbæk Kirke er blevet kalket. Der er indhentet tilbud på ny truck til Ans Kirke.

 

·         Kirkegårdsudvalg

Der er indkaldt til møde 22.08.2017.

 

·         Kasserer

Periodens indtægter og udgifter blev gennemgået.

 

·         Formanden

Orienterings- og evt. opstillingsmøde til Ikast-Brande Provstiudvalg d. 22.08.2017 i Ikast Kirkecenter. Der har endnu ikke været afholdt møde med IM om diakoni. 

 

 1. Gennemgang af forretningsorden og vedtægter.

Udsat til næste møde.

 

 1. Eventuelt

Intet.

 

 1. Næste møde

Tirsdag d. 20. september 2017

  

Referent Helen L. Nøhr

Til toppen

Referat af menighedsrådsmøde 06.06.2017

Referat af menighedsrådsmøde tirsdag den 6. juni 2017, kl. 19.00 i Sognehuset i Ans

 

Afbud fra Ib.

 

 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

 

 1. Godkendelse og underskrift af referat fra 10. maj 2017

Referatet godkendt og underskrevet.

 

 1. Studietur for personale og menighedsråd

Udvalget for studietur planlægger studieturen d. 17.09.2017

 

 1. Godkendelse af retningslinjer for udlån af Sognehuset.

Retningslinjer, vedtægter og husorden blev gennemgået og tilrettet.

 

 1. Drøftelse af ombinding af salmebøger

Punktet udskydes til næste gang. Erik medbringer et eksemplar af en ombundet salmebog og finder pris på hhv. ombundet salmebog og ny salmebog. Helle undersøger fragtprisen.

 

 1. Gennemgang af forretningsorden og vedtægter

Forretningsorden blev gennemgået og tilrettet

 

 1. Orientering fra

 

·         Sognepræsten

Der er kun to familier tilmeldt dåbstræf på søndag.  Vi aflyser derfor og årgangen inviteres igen til næste år, således at det i 2018 er både årgang 2012 og 2013 der inviteres.

Der er ”folkemarked” i Ans d. 31.08.2017. Vi skal have aktiviteter i såvel kirke som sognehus.

Præsterne i Gl. Kjellerup Kommune har drøftet fælles ”markedsføring” af aktiviteter i kirkerne, som kan have interesse for hele området, via facebook.

Opstartsmøde for nye konfirmander d. 20. august med efterfølgende tilmelding til konfirmandundervisning.

Indre Mission har indkaldt udvalget vedr. diakonisamarbejdet

Menighedsrådsmøde d. 11.10.2017 flyttes til 12.10.2017 pga. fyraftensgudstjeneste.

·         Kontaktperson

Ved kirkesyn skal der også afsættes tid til at se på kirkegårdene..

·         Provstiudvalg

Der arbejdes i provstiudvalget på et oplæg til ændring af fordelingsnøglen mellem Silkeborg Provsti og den del af Ikast-Brande provsti, der ligger i Gl. Kjellerup Kommune.

·         Aktivitetsudvalg

Næste møde i aktivitetsudvalget er d. 27.06.2017

·         Kirke- og kulturmedhjælperudvalg

Helle udarbejder til næste møde et oplæg til ”fornyelse” af indholdet i rygsækkene til børnene under gudstjenesterne.

·         Fællesnævner/kommunikation

Der er løbende nye opslag på vores facebook-side

·         Kirkeværge

Kirkeværge har udfyldt synsprotokollerne, der efterfølgende er indsendt til provstiet.

·         Kirkegårdsudvalg

Der er kommet skrivelse omkring diger, der skal udfyldes.

·         Kasserer

Periodens indtægter og udgifter blev gennemgået

·         Formanden

Der er kommet to nye sangbøger – en salmebog og en sangbog. Vi køber nogle få eksemplarer af hver og kikker på indholdet.

Vi køber en nyere brugt kopimaskine til erstatning for den gamle i sognehuset, som ikke virker optimalt længere.

Høring omkring betænkning om menighedsrådsvalg sættes på september-mødet.

Præstegårdsudvalg holder møde d. 08.06.2017

Mødeplan for efteråret: 15/08, 20/09, 12/10, 08/11, 07/12

 

 

 1. Eventuelt

Materiale fra KK blev udleveret.

 

 1. Næste møde

Næste møde tirsdag d. 15. august.

Foreløbige punkter:

Drøftelse omkring nye salmebøger

Oplæg fra Helle omkring indhold i rygsække

  

Referent Helen L. Nøhr

Til toppen

Referat af menighedsrådsmøde 10.05.2017

Grønbæk Sogns menighedsråd

Referat af menighedsrådsmøde

onsdag den 10. maj 2017, kl. 19.00 i Sognehuset i Ans

 

Afbud fra Marianne og Ib. Helle forlod mødet efter pkt. 5

 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

 

 1. Godkendelse og underskrift af referat fra 25. april 2017

Referatet godkendt og underskrevet.

 

 1. Orientering fra

 ·         Sognepræsten

Der er dåbstræf d. 10. september 2017 i sognehuset. Debat omkring, hvorvidt konfirmation var bedre placeret på en lørdag (langtidsplan-lægning). Drøftelse omkring deltagelse i initiativ fra Hørup Menighedsråd omkring kristendomsundervisning for voksne i jan-mart 2018. Enighed omkring deltagelse. Folkemarked i Ans d. 31.08.2017 – vi holder ”åben kirke”, og Helle arbejder videre med en art ”marked” i sognehuset. Juletræstænding sidste lørdag i november. Næste fyraftensgudstjeneste er er p.t. ikke datofastsat.                   

·         Kontaktperson

Graversystemet bliver opgraderet til et kirkegårdssystem. Niels og Peter arbejder videre med dette. Ny gravermedhjælper på Grønbæk Kirke – Michael Hørdum.

·         Provstiudvalg

Der arbejdes i provstiudvalget på et oplæg til ændring af fordelingsnøglen mellem Silkeborg Provsti og den del af Ikast-Brande provsti, der ligger i Gl. Kjellerup Kommune.

·         Aktivitetsudvalg

Gennemgang af kommende aktiviteter

·         Kirke- og kulturmedhjælperudvalg

Der bliver fremadrettet børnekirke ca. 10 gange årligt.

·         Fællesnævner

Fællesnævner er sendt til trykning

·         Kirkegårdsudvalg

Der indkaldes snarest til møde

·         Kasserer

Periodens indtægter og udgifter blev gennemgået

·         Formanden

Der er kommet et tilbud på nyt omslag på salmebøgerne. Dette drøftes nærmere på næste møde. Helle medbringer salmebøger mm. til punktet næste gang. Der arbejdes videre med ny kopimaskine. Drøftelse omkring visionsmødet, og der blev nedsat et udvalg bestående af Søren, Niels, Erik og Helle.

Mødeplan for efteråret: 15/08, 20/09, 11/10, 08/11, 07/12

  

 1. Fremlæggelse af regnskab 31.03.2017 og budget 2018.

Regnskab 31.03.2017 blev godkendt

Budget for 2018 blev godkendt.

 

 1. Kommunikation.

Helle orienterede om opstarten på facebook, som har forløbet fint.

 

 1. Præstegård

Der har været afholdt besigtigelsesmøde for de to indbudte arkitekter. Vi afventer nu tilbuddene.

 

 1. Godkendelse af retningslinjer for udlån af Sognehus.

Punktet udsættes til næste møde.

 

 1. Gennemgang af forretningsorden og vedtægter.

Punktet udsættes

 

 1. Eventuelt

           Der er studietur for personale og menighedsråd d. 17. september 2017. Udvalg

           nedsættes på næste møde.

 

 1. Næste møde

Næste møde tirsdag d. 6. juni.

Foreløbige punkter:

Nedsættelse af udvalg til studieturen

Drøftelse omkring nye salmebøger

 

Referent Helen L. Nøhr

Til toppen

Referat af menighedsrådsmøde 25.04.2017

tirsdag den 25. april 2017, kl. 19.00 i Sognehuset i Ans

 

 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

 

 1. Godkendelse og underskrift af referat fra 8.marts 2017

Referatet godkendt og underskrevet.

 

 1. Forslag om samarbejde om diakoni.

To repræsentanter fra IM deltog under dette punkt. Vi drøftede, hvorledes et fremtidigt samarbejde omkring diakoni kunne starte op. Der nedsættes en arbejdsgruppe. Erik, Søren, Morten og Niels udgør arbejdsgruppen i Menighedsrådet.

 

 1. Indledende drøftelse af årshjulet

Årshjulet blev kort gennemgået. Vi drøfter videre på mødet vedr. visionsdrøftelser.

 

 1. Godkendelse af regnskab for 2015

Vi har behandlet og godkendt regnskabet for Grønbæk Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 22663119, Regnskab 2016, afleveret d. 30-03-2017 09:18

 

 1. Kommunikation

Punktet udsættes til næste møde

 

 1. Præstegård

Udbudsmaterialet vedr. totalrådgiver er fremsendt til to arkitektfirmaer.

 

 1. Orientering fra

 

·         Sognepræsten

Generel information.

·         Aktivitetsudvalget

Kommende arrangementer kort gennemgået

·         Kirkeværge

Helen orienterede om at der nu er indhentet to tilbud på kalkning af Grønbæk Kirke.Problemer ved trapperummet i Præstegården undersøges nærmere for fugt.

·         Formanden

Kirkesyn lørdag d. 20.05.2017 kl. 8.30 – 10.30. Nærmere ”plan” fremsendes. Søren kontakter tilknyttet bygningssagkyndig.

 

 1. Gennemgang af forretningsorden og vedtægter.

Punktet udsættes til næste møde. 

 

 1. Eventuelt

Der skal ses på en ny kopimaskine til sognehuset. Søren og Helle undersøger nærmere. 

 

 1. Næste møde onsdag d. 10. maj 2017

Foreløbige punkter: Godkendelse af retningslinjer for udlån af sognehus

Regnskab 31.03.2017

Budget for 2018

Udsatte punkter fra dette møde.

 

Referent Helen L. Nøhr

Til toppen

Referat af menighedsrådsmøde 08.03.2017

onsdag den 8. marts 2017, kl. 19.00 i Sognehuset i Ans

 

Afbud fra Ib Eldov og Morten Høgh-Nielsen.

 

 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

 

 1. Godkendelse og underskrift af referat fra 8. februar 2017

Referatet godkendt og underskrevet.

 

 1. Gennemgang og godkendelse af regnskab 2016

Regnskabet blev gennemgået og godkendt. Peter Andersen deltog under dette punkt.

 

 1. Orientering fra

 

·         Sognepræsten

Det blev besluttet, at der skal indkøbes computerhøjtaler til Ans Kirke.

Orientering omkring skrivelse fra Viborg Stift vedr. visionsdrøftelse, der ønsker visioner retur inden 1. søndag i advent.

Nu på fredag er der konfirmandhyggeaften.

·         Personalerepræsentanten

Intet nyt.

·         Kontaktpersonen

Der skal ansættes ny gravermedhjælper/havemand/kirketjeneste i Grønbæk. Der er kommet mange ansøgere.

Personalemøde d. 15.03.2017

·         Provstiudvalget

Intet nyt.

·         Aktivitetesudvalget

Der har været afholdt fastelavnsfest med 150 deltagere.

·         Kirke- og kulturmedhjælperudvalg

Intet nyt

·         Fællesnævneren

Er sendt ud

·         Kirkeværge

Der er taget vare på stormskaden på Ans kirke. Grønbæk kirke skal kalkes udvendigt i år.

·         Kirkegårdsudvalg

Der indkaldes snart til møde

·         Kasserer

Kort orientering om afholdte udgifter siden sidst.

·         Formanden

Generel info.

 ·         Andre

Orientering fra udvalget der er i færd med at se på placering af den kunst, som Kjellerup Egnens kunstforening vil sponsorere til Ans kirke/Ans Sognehus.

 

 1. Indledende drøftelse af årshjul for Grønbæk Sogn.

Punktet blev udsat til næste møde.

  

 1. Forslag om samarbejde om diakoni.

Vi har fået en henvendelse fra Indre Mission om samarbejde. Det blev besluttet at invitere formanden for Indre Mission til næste menighedsrådsmøde.

 

 1. Kommunikation.

Det blev besluttet at ”vi går på facebook”. Helle, Erik og Annette er administratorer. Øvrige medlemmer af menighedsrådet skal ikke kommentere.

 

 1. Præstegården.

Præstegårdsudvalget skal have møde med provstiets bygningsagkyndige.

 

 1. Gennemgang af forretningsorden og vedtægter.

Punktet udsat til næste møde.

  

 1. Eventuelt

Intet

  

 1. Næste møde onsdag d. 25. april

Foreløbige punkter: Godkende regnskab 2016, samarbejde om diakoni, retningslinjer udlån af sognehus samt de to udsatte punkter fra dette møde.

 

 Referent Helen L. Nøhr

Til toppen

Referat af menighedsrådsmøde 08.02.2017

tirsdag den 8.februar 2017, kl. 19.00 i Sognehuset i Ans

 

Alle mødt, Arne Kirkegaard deltog under pkt. 5 og 9.

 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

 1. Godkendelse og underskrift af referat fra 10. januar 2017

Referatet godkendt og underskrevet.

 1. Orientering fra

· Sognepræsten

Det foreslås, at kirkens årshjul gennemgås på næste møde. Der er planlagt Århus-tur sammen med skolen for konfirmanderne d. 19. april 2017. Marianne hjælper med rundstykker i sognehuset inden afgang.

· Personalerepræsentanten

Personalet holdt ”Nytårstaffel” d. 19. januar

· Kontaktpersonen

Der skal ansættes ny gravermedhjælper i Grønbæk, da Kaja Skousen har sagt op.

· Provstiudvalget

Man er i færd med at lave en vejledning vedr. bygge- og renoveringsopgaver.

· Aktivitetsudvalget

Fastelavnsfesten er under forberedelse.

· Kirke- og kulturmedhjælperudvalg

Intet nyt

· Fællesnævneren

Er under udarbejdelse

· Kirkeværge

Der har været en mindre stormskade på taget på Ans Kirke. Den er udbedret

· Kirkegårdsudvalg

Intet nyt

· Kasserer

Kort orientering om afholdte udgifter siden sidst.

· Formanden

Der er inspirationsaften d. 26. april i Søndermarkskirken i Viborg, omkring hvorledes man involverer frivillige i det kirkelige arbejde. Vi melder os som menighedsrådsmedlemmer selv til. Orientering om diverse nyt fra kirkenettet. Formanden har deltaget i kursus i Viborg, afholdt af Landsforeningen af menighedsråd. Vi drøftede afholdelse af et visionstemamøde for det kommende arbejde. Der skal fastlægges dato for det årlige kirkesyn.

· Andre

Intet

 1. Brug af sognehuset

De nuværende vedtægter blev drøftet. Med små justeringer blev vedtægterne godkendt. Fremtidig lejepris kr. 1.000,- samt depositum kr. 500,-

 1. Engangsønsker til budget 18-20

Ønskerne til 2018-2020 blev drøftet og gennemgået. Helen fremsender til provstiudvalget inden d. 1. marts 2017.

I indeværende år igangsættes nu tilbudsindhentning på minilæsser til Ans Kirkegård og kalkning udvendig af Grønbæk Kirke. (Arne og Helen er tovholdere her).

 1. Udbetaling af 5% midler.

Orientering omkring det nye notat.

 1. Forslag om samarbejde om diakoni

Punktet blev udsat til næste møde

 1. Toilet ved kirken i Ans

Vi finder ikke, at det er en hensigtsmæssig løsning, at der ved busstoppestedet i Ans henvises til toilettet ved Ans Kirkegård. Vi vil opfordre Silkeborg Kommune til at finde en løsning ved busstoppestedet. Søren sender svar tilbage til Silkeborg Kommune.

 1. Gennemgang af forretningsorden og vedtægter.

Vedtægt for kirke- og kirkegårdsudvalg gennemgået og godkendt.

Vedtægt for kirkeværge gennemgået og godkendt.

Vedtægt for kontaktperson gennemgået og godkendt.

 1. Kommunikation

Punktet udsættes til næste gang

 1. Præstegård

Der har ikke været afholdt møde i præstegårdsudvalget og punktet udsættes.

 1. Eventuelt

Intet

 1. Næste møde onsdag d. 8. marts

Referent Helen L. Nøhr

Til toppen

Referat af menighedsrådsmøde 10.01.2017

tirsdag den 10. januar 2017, kl. 19.00 i Sognehuset i Ans

 

Alle mødt

 1.  Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

 

 1. Godkendelse og underskrift af referat fra 6. december 2016

Referatet godkendt og underskrevet.

 

 1. Orientering fra 

 ·         Sognepræsten

Legatregnskab for 2016 er nu udarbejdet. Fremadrettet vil det være kassereren, der udarbejder disse regnskaber. Connie og Helen laver ny skabelon. Erik og Niels rydder op i gamle arkiver.

Der vil blive afholdt 2 konfirmand forældreaftener i foråret 2017. Det praktiske mht. opdækning og kaffe er Morten og Ib d. 7. februar og Marianne og Søren d. 28. februar

·         Personalerepræsentanten

Personalet holder ”Nytårstaffel” d. 19. januar

·         Kontaktpersonen

Diverse info.

·         Provstiudvalget

Intet nyt

·         Kassereren

Kort orientering om afholdte udgifter siden sidst. Endvidere orientering omkring regler ved køb i Spar og Brugsen

·         Formanden

Diverse info fra kirkenet m.v.

·         De stående udvalg

o   Orientering om status på kunst ved Sognehuset fra Kjellerupegnens Kunstsamling. Der arbejdes videre, og når der er nyt inviteres udvalget incl. Lene og Bente.

·         Andre

Helen kontakter graverne omkring kommende investeringsbehov.

 

 1. Godkendelse af endeligt budget for 2017

Budget for 2017 vedlagt som bilag

Budget for 2017 for Grønbæk Sogns Menighedsråd CVR-nr. 22663119 er godkendt. Endelig budget er afleveret elektronisk d. 15.11.2016 kl. 18.16

 

 1. Regnskabsinstruks og blanket vedr. økonomi (bilag vedlagt)

·         Alle kirkeregnskaber bliver revideret af ekstern revisor, og vi har netop fået en hilsen fra dem med info omkring udfyldelse af blanketter vedrørende økonomidelen og nye rådsmedlemmer. Vedlagte skrivelse gennemgås og blanketten skal udfyldes på førstkommende møde og underskrives. Blanketten bliver indsendt til revisoren sammen med regnskabet for 2016.

Regnskabsinstruks blev underskrevet. Søren sender videre til regnskabsfører.

·         I forhold til vores bankforbindelser skal den nye konstitueringsliste indsendes, og der skal muligvis vedlægges legitimation for de af jer der er nye i menighedsrådet (i forhold til hvidvaskningsregler)

Konstitueringsliste fremsendes til bankforbindelser sammen med legitimation for nye medlemmer. Søren sender.

 

 1. Samarbejde mellem kirkeværge og menighedsråd

Da vi har valgt kirkeværge udenfor rådet, skal vi have afklaret hvordan vi skaber den bedste sammenhæng mellem kirkeværge og menighedsråd.

Kirkeværge indbydes til at være med til punktet.

Arne Kirkegaard deltog under dette punkt. Formand for kirkegårdsudvalg skal sikre sammenhæng til kirkeværgen. Punkter der vedrører kirkeværgen skal sættes på som første punkt på dagsorden. Arne meddelte, at der har været enkelte stormskader som er udbedret og meldes ind til forsikringen.

 

 1. Kursus for nye MR er planlagt til tirsdag den 31. januar.

Det er vigtigt, at alle menighedsrådsmedlemmer deltager i kurset – også kirkeværge.

Den dag har vi Sogneaften om Luther; men Niels har aftalt med den afgående frivilligheds organisationsgruppe, at den aften vil de gerne stå for - (praktisk og med indkaldelse af hjælpere)

Kirkeværge indbydes til at være med til punktet.

Alle deltager i kurset. Der aftales samkørsel.

 

 1. Gennemgang af forretningsorden og vedtægter (udsat punkt fra 6/12)

Forretningsorden for menighedsrådet gennemgås.

Alle vedtægter skal gennemgås. Vi starter processen med udgangspunkt i de gældende vedtægter.

Vi regner med, at få gennemgået forretningsorden og vedtægter for kirkeværge (Kirkeværge indbydes til at være med til punktet) og kontaktperson på mødet.

Forretningsorden og vedtægter er udsendt som bilag til mødet 6/12 og udleveres på mødet.

Vedtægter for kirkeværge og kirkegårdsudvalg blev gennemgået og tilrettet på enkelte punkter.

 

 1. Kommunikation

·         Eksternt

o   Hjemmeside – opdatering, billeder af nye medlemmer mv.

o   Facebook

·         Internt

o   Hvordan anvender vi kirkenettet?

o   Dagsorden og referat fra møder til ophængning i kirker og til personale.                                                                            

         Følgende blev besluttet:

         Dagsorden og referater sendes til alle medarbejdere. Dagsorden udsendes af 

         formand og referat af sekretær.

         De enkelte menighedsrådsmedlemmer er selv ansvarlige for at orientere sig på

         kirkenettet. Charlotte ajourfører hjemmesiden med de nye medlemmer. Søren

         fremsender billeder til Charlotte.

         Der blev nedsat en arbejdsgruppe til at kikke på hjemmeside og oprettelse af   

         facebook. Arbejdsgruppe består af: Erik, Niels, Helle og Søren. Erik indkalder.

         Ib sletter den midlertidige facebook, der ikke er besluttet oprettet i menighedsrådet.

 

 

 1. Eventuelt

·         Indkøbsprocedure SPAR og SuperBrugsen. Procedure udsendt af Peter Andersen 1/1

·         Generalforsamling i distriktsforeningen – deltager vi/hvem deltager?

Vi deltager ikke.

·         Uddeling af ”postkort” (godtfrastart) til nye menighedsrådsmedlemmer

Der er landsindsamling til Folkekirkens Nødhjælp d. 12. marts 2017

 

 1. Næste møde onsdag d. 8. februar

  

Referent Helen L. Nøhr

Til toppen

Referat af menighedsrådsmøde 6.12.2016

 

tirsdag d. 6. december 2016 kl. 19.00 i sognehuset

 

Alle mødt

 

1)    Godkendelse af Dagsorden  

      Dagsorden godkendt . Pkt. 6 flyttes til lukket møde.

 

2)    Godkendelse og underskrift af referat fra 23. november 2016

Referat blev godkendt og underskrevet.

 

3)    Mødeplan for menighedsrådsmøderne frem til sommerferien.

Tirsdag d. 10. januar 2017

Onsdag d. 8. februar 2017

Onsdag d. 8. marts 2017

Tirsdag d. 25. april 2017

Onsdag d. 10. maj 2017

Tirsdag d. 6. juni 2017

 

4)    Valg af bygningssagkyndig

Aage Rønning fortsætter

         

5)     Godkendelse til provstiudvalgets kommentarer til årsregnskab 2015

 Provstiudvalgets kommentarer til årsregnskabet for 2015 er gennemgået og taget til efterretning.

 

6)     Lukket punkt.

 

7)    Beslutning om honorarer til formand, kirkeværge, kasserer og kontaktperson.

Kr. 3.750,- som honorar til formand, kirkeværge og kontaktperson. Kr. 2.350,- til kasserer. Honorarerne fortsætter til det nye menighedsråd i 2017

 

8)    Orientering

Sognepræsten: Der ønskes en yderligere mikrofon til kirkerne. Det skal undersøges om anlægget kan benyttes med 2 mikrofoner. Niels kontakter de to gravere desangånde.

Personalerepræsentanten: Alm. Orientering

Kontaktperson: Grandækning er nu færdig.

Provstiudvalget: Intet nyt

Kassereren: Periodens udgifter blev gennemgået

Formanden: De nye medlemmer ønsker at komme på kursus. Der er arrangeret kurser, man kan melde sig på

Stående udvalg:

Der blev orienteret om status på kunst ved Sognehuset.

Kommende aktiviteter blev gennemgået.

Marianne indkalder til aktivitetsudvalgsmøde.

 

9)    Gennemgang af forretningsorden og vedtægter:

 Udsat til næste møde

 

10)  Eventuelt

Der er fremsendt invitation fra Biskoppen til menighedsrådet vedr. Præstegården.

 

11)  Næste møde

Foreløbige punkter:

Kirkeværgens tilknytning

Facebook

  

Referent: Helen L. Nøhr

Til toppen

Referat af konstituerende menighedsrådsmøde 23.11.2016

Alle mødt

  

1)    Godkendelse af Dagsorden  

      Dagsorden godkendt .

 

2)    – 23) valgbarhed, valgløfte og konstituering.

Alle var valgbare. Menighedsrådsløftet blev underskrevet af de 4 nye medlemmer

Konstituering fremgår af vedhæftede liste.

 

24) Eventuel

      Personalerepræsentanten orienterede om, at hele personalet holder et fælles

      formiddagskaffemøde om måneden.

 

25) Næste møde      

      Punkter til næste møde blev drøftet.

 

Referent: Helen L. Nøhr

 

 

Følgende blev valgt:

 

Formand

Søren Thomsen

Næstformand

Niels Villumsen

Kasserer

Connie Lassen

Regnskabsfører valgt u.f. menighedsrådet

Peter Andersen

Kirkeværge v. Ans og Grønbæk kirker

Valgt u.f. menighedsrådet

Arne Kirkegaard

Sekretær

Helen L. Nøhr

Kontaktperson til personalet

Niels Villumsen

Underskriftsberettigede

Søren og Connie

Kirkegårdsudvalg

Helen, Morten, Connie, Marianne

Byggesagkyndig

Aage Rønning

Aktivitetsudvalg

Marianne, Ib, Connie, Helen

Udflugtsudvalg, studieture

Morten, Ib, Erik, Helle

Kirkegårdsudvalg

Helen, Connie, Elle, Morten

Fællesnævnerudvalg

Søren, Ib, Erik

Økonomiudvalg

Helen, Søren, Marianne, Connie

Kirke- og kulturmedarb.udvalg

Connie, Niels, Erik

Frivillighedskorps

Marianne, Ib

Kunstudvalg

Marianne, Sonja, Bente, Annette

Valgudvalg

Niels, Connie, Morten

 

 

 

Til toppen

Referat af møde 02.11.2016

 

Alle mødt

  

1)    Godkendelse af Dagsorden  

      Dagsorden godkendt efter at pkt. 4 bliver ændret til ”Fordeling af Høstkollekt”

 

2)    De fremtidige kirkegårde, de langsigtede løsninger.

      Lene og Pernille viste hver især på tankevækkende måde kort som viste tanker

     om langsigtede løsninger. Lene og Pernille nedfælder deres ideer mere nøjagtigt i

     løbet af vinteren.

 

3)    Energimærkning af bygninger.

      Det blev besluttet at lade Finderupsvej 3 og graverhuset i Grønbæk energimærke.

 

4)    Fordeling af Høstkollekt

          .Høstkollekt blev fordelt.

 

5)    P- skilt ved parkeringspladsen foran kirken i Ans?

           P – skilt placeres overfor kirken ved siden af de røde fliser ud mod fortovet. Hans

           foranlediger.

 

6)    Orientering omkring menighedsrådsvalg

      Almindelig orientering.

 

7)    Diæter i forbindelse med menighedsrådsvalg.

     Det blev besluttet at udbetale kr. 820 i diæter til hver tilforordnet.

 

8)    Orientering fra udvalgene

   

a)    Sognepræsten.

        Skrifter til oplæsning blev udleveret til menighedsrådets medlemmer, i øvrigt almindelig orientering.

 

b)   Personalerepræsentanten

       Intet at bemærke.

 

c)    Kontaktpersonen

       Intet nyt.

 

d)   Nyt fra provstiudvalg

       Intet nyt.

 

e)    Aktivitetsudvalg

      Almindelig orientering.

 

f)     Sognemedhjælperudvalg

      Intet nyt.

 

g)    Fællesnævneren

       Er under udarbejdelse.

 

h)   Kirkeværgen

      Almindelig orientering.

    

i)     Kirkegårdsudvalg

       Almindelig orientering.

 

j)     Kasserer

       Orientering om indtægt og udgifter siden sidste møde.

 

k)    Formand

       Almindelig orientering.

 

9)    Evt. bordet rundt.

     Ingen ønskede ordet.

     

10) Protokol

Oplæst og godkendt

 

Referent: Hans Skovbjerg Hansen

 

Til toppen

Referat af møde 05.10.2016

Alle mødt

 

1)    Godkendelse af Dagsorden.

      Dagsorden godkendt.

 

2)    Regnskab 30.09.16

     Regnskabet gennemgået. Ingen bemærkninger.          

 

3)    Revisionsprotokol årsregnskab 2015.

          Den uafhængige revisorerklæring og revisionsprotokol fra 2015 blev gennemgået,

          og bemærkningerne blev drøftet.

 

4)     Behandling af afskrivninger på gamle fordringer

      Det blev besluttet at afskrive gamle og uerholdelige fordringer. 

 

5)    Energimærkning af bygninger.

      Peter undersøger, hvilke bygninger der blev energimærket i 2009.

 

6)    Kirkegårdene, hvordan tager vi fat på de langsigtede løsninger

     Efter drøftelse blev det besluttet, at bede de 2 gravere at møde d. 2. november til

     næste menighedsrådsmøde til fælles drøftelse.

 

7)    Kunst på kirkegården

     Der er kommet 2 tilbud på jordarbejdet m.v. som kræver, at der søges midler til

     projektets gennemførelse. Niels og Connie undersøger hvilke muligheder der

     foreligger.

 

8)    P-skilt på parkeringspladsen foran kirken i Ans?

     Punktet udsættes til næste møde.

 

9)    Orientering omkring menighedsrådsvalg

      Hans redegjorde for valgbestyrelsens arbejde indtil nu. Valgkort, valglister og

      stemmesedler er bestilt.

 

10)  Finansieringsforslag til provstiudvalget.

      Finansieringoverslag blev drøftet.

  

11) Orientering fra udvalgene.

   

a)    Sognepræsten.

     Der er sponsoreret 2 x 6 m gran/juletræer. Sonja, Arne Svend og Erik

     undersøger hvorledes træerne skal funderes og placeres.

     Dagplejejul er tirsdag d. 6. dec. Der er fyraftensgudstjeneste d. 15. marts

     2017.

 

b)   Personalerepræsentanten

     Intet at bemærke.   

 

c)    Kontaktpersonen

      Orientering vedrørende besigtigelse af varme i Grønbæk kirke. Helle

      Kjærsgaard er ny medarbejderrepræsentant i det kommende kirkeår.I øvrigt

      alm. orientering.

 

d)   Nyt fra Provstiudvalg

     Alm. orientering.

 

e)    Aktivitetsudvalg  

      Planlægningsmøde er netop afholdt og referat udsendt.

 

f)     Sognemedhjælperudvalg

     Intet  

 

g)   Fællesnævneren

                     Deadline 10. oktober.

  

h)   Kirkeværgen

     Alm. orientering.

 

i)     Kirkegårdsudvalg

           Alm. orientering

 

j)     Kasserer

     Orientering vedrørende udgifter og indtægter siden sidste rådsmøde.

 

k)    Formand

                Alm. orientering

              

12)   Evt. bordet rundt.

        Der var enkelte bemærkninger.

     

13)    Protokol

  Oplæst og godkendt

 

Referent: Hans Skovbjerg Hansen

Til toppen

Referat af møde 06.09.2016

Alle mødt

 

1)    Godkendelse af Dagsorden.

      Dagsorden godkendt, dog slås pkt. 3 og 7 sammen.     

 

2)    Budget 2017.

           Vi fik halveret  vore ønsker til renovering

           og fornyelser med kr. 400.000.

           Vi er ligningsmæssig under Silkeborg kommune.

 

3)    Evaluering af sogneudflugt.

  

4)    Ansøgning om støtte fra Klub Ekstra.

      Blev godkendt med samme beløb som sidste år.

 

5)    Evaluering af mødet i Grønbæk

     Der er indkommet en begæring om aktindsigt, anmodningen er videresendt til

     stiftets jurister, med anmodning om svar på, hvad aktindsigten indebærer.

     Redegørelse fra Helen om m2 prisen i den vurdering som er foretaget i forhold til

     almindelig m2  pris for restaurering af fredede bygninger. I sager vedrørende Grønbæk

     præstegård oplyses det, at Niels Villumsen er inhabil i provstiudvalget. Der var

     derefter enighed om, at 6 af rådets medlemmer var for at sælge Grønbæk

     præstegård og etablere en ny præstebolig i Ans. Derefter alm. debat.

 

6)    Opstillingsmøde 13.09.

      Hans redegjorde for arbejdet indtil nu, og Helen gjorde rede for de enkelte punkter

      på dagsordenen. Sven, Sonja og Hans stiller borde op og laver kaffe ved

      opstillingsmødet.

 

7)    Studietur 18. september. og  (Evaluering af sogneudflugt.)

      Til studieturen er der bestilt bus og turen er tilrettelagt.

      Det blev drøftet om personale er gratis med på sogneudflugt, personale som ikke

      er i tjeneste skal betale for at deltage i sogneudflugten.

 

8)    Juletræ ved kirken

      Bjeringbro FDF orkester er bestilt til at musicere. Erik og Sonja deltager i et møde i

      AIKC på torsdag kl. 1715 for at deltage ved koordinering af juletræ m.v. til jul.

 

9)    Orientering fra udvalgene.

   

a)    Sognepræsten.

      Der var mødt 62 deltagere ved årets sommermøde i præstegården i

      onsdags. Der er fyraftensgudstjeneste onsdag d. 14/9. Der var en drøftelse

      af om konfirmanderne skal tage skoene af ved konfirmationsforberedelse i

      sognehuset. I øvrigt alm. orientering.

  

b)   Personalerepræsentanten

      Intet

 

c)    Kontaktpersonen

      Intet

 

d)   Nyt fra Provstiudvalg

      Redegørelse for provstiudvalgets arbejde.

 

e)    Aktivitetsudvalg  

      Der bliver aktivitetsudvalgsmøde torsdag d. 29/9.   Der blev aftalt natlogi til

      foredragsholder ved sogneaften tirsdag d. 27/9.

 

f)     Sognemedhjælperudvalg

      Intet

 

g)   Fællesnævneren

                      Intet

 

                 h)   Kirkeværgen

      Alm. orientering bl. a. vedrørende mangler på gulve i sognehuset.

 

i)     Kirkegårdsudvalg

           Arne har opsnuset en 6 kantet bænk til at sætte

          om træet på parkeringspladsen ved Ans kirke

 

j)     Kasserer

      Orientering vedrørende udgifter og indtægter siden sidste møde.

 

k)    Formand

                 Torsdag d. 15/9 er der kirkerundtur begyndende kl. 8.30 i Ans og sluttende i

                 Grønbæk kl. 9.20. Menighedsrådets deltagere mødes kl. 8.15 ved Ans kirke.

             

10)   Evt. bordet rundt.

        Ingen ønskede ordet.

     

11)    Protokol

  Oplæst og godkendt

 

Referent: Hans Skovbjerg Hansen

Til toppen

Referat af møde 09.08.2016

Alle mødt

 

1) Godkendelse af Dagsorden.

Dagsorden godkendt, der tilføjes et punkt 2b.      

 

2) Regnskab 30.06.2016.

Regnskabet gennemgået og godkendt.

 

2b) Revisionsprotokollen  for 2015

Taget til efterretning – likvide midler over kr. 750.000 er overført til anden bank.

 

3) Juletræ ved kirken.

Det besluttedes at etablere juletræ ved kirken.

 

4) Vejledende takstblad.

Blev kort gennemgået. Hans gennemgår med graverne.

Ligeledes blev rettelse til lønblad gennemgået.

 

5) Kunstudvalg.

Der sker ændring af kunstprojektet, idet det ikke er mulig at få de ønskede farver.

 

6) Skrivelse fra Viborg Stiftsøvrighed- tilbud om besigtigelse af projekter.

Tilbuddet blev gennemgået. Arne, Hans og Niels deltager. Niels tilmelder.

 

7) Grønbæk Præstegård

Punktet blev gennemgået grundigt. Som arbejdsgruppe nedsatte

menighedsrådet følgende: Helen, Arne og Sonja.

 

8) Orientering fra udvalgene.

    

a) Sognepræsten.

Menighedsrådet betaler for kaffe ved Søvangens gudstjenester for deltagere

udefra. Hans giver besked vedrørende klipning af græs i forbindelse med 

søgudstjenesten søndag d. 28. august.Torsdag d. 1. september er der open 

by night i Ans med høst som emne. Ellers alm. orientering.

 

b) Personalerepræsentanten

Intet at bemærke.

 

c) Kontaktpersonen

Alm. orientering.

 

d) Nyt fra Provstiudvalg

Der er provstiudvalgsmøde d. 17. august og budgetsamråd d. 24. august.

  

e) Aktivitetsudvalg   

Intet nyt 

 

f) Sognemedhjælperudvalg

Intet nyt.

 

g) Fællesnævneren

Er netop sendt i trykken.

 

h) Kirkeværgen

Orientering vedrørende gulvene i sognehuset, hvor byggegarantien er gjort gældende.

I øvrigt alm. orientering   

 

i) Kirkegårdsudvalg

Alm. orientering.

 

j) Kasserer

Orientering vedrørende indtægter og udgifter siden sidste menighedsrådsmøde. 

 

k) Formand

En partshøring fra Silkeborg kommune vedrørende udvidelse af Tandlægeklinikken godkendt,

dog at bygningerne skal holdes 2½ meter fra skel.

                

9) Evt. bordet rundt.

Ingen ønskede ordet.

      

10) Protokol

Oplæst og godkendt

 

Referent: Hans Skovbjerg Hansen

Til toppen


Kommende gudstjenester

BegivenhedDato

Ans Kirke

Erik Bjørn

31. maj 09:00
10:00
31. maj 09:00 -
10:00

Grønbæk Kirke

Erik Bjørn Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp

31. maj 10:30
11:30
31. maj 10:30 -
11:30