Referat af menighedsrådsmøde 12.12.2017

Referat af menighedsrådsmøde tirsdag den 12 december 2017, kl. 19.00 i Sognehuset i Ans

 

Afbud fra Søren og Jonna

 1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt.

 

 1. Godkendelse og underskrift af referat fra 8. november 2017.

Referatet godkendt og underskrevet.

 

 1. Godkendelse af endeligt budget for 2018.

Det endelige budget for 2018 blev godkendt med tids stempel: Grønbæk Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 22663119, Budget 2018, Endelig budget afleveret d. 29-11-2017 07:30

 

 1. Provstiets bemærkninger til revisionsprotokol 2016.

Provstiets bemærkninger til revisorens protokol for 2016 er taget til efterretning.

 

 1. Samarbejde med Hørup.

Samarbejdet med Hørup omkring præstesekretær fungerer fint. Vi ønsker at fortsætte samarbejdet og Niels tager kontakt til Hørup menighedsråd.

 

 1. Tilbud om køb af foto af kirkerne.

Vi har modtaget to uopfordrede tilbud på billeder af vore kirker. Vi ønsker ikke at tage imod nogen af tilbuddene. Vi foreslår, at Søren tager billeder af de to kirker, som han har tilbudt, og som vi efterfølgende kan bruge.

 

 1. Evaluering af menighedsmøde d. 21.11.17

Et godt menighedsmøde med efterfølgende sangaften. De forskellige forslag til aktiviteter blev drøftet: Bl.a. søndagskaffe og handicapvenlig tilgængelig friluftsgudstjeneste. Aktivitetsudvalget tager emnerne op på næste møde i udvalget.

 

 1. Samarbejde med IM om diakoni.

Der har været afholdt møde med IM vedr. diakoni. Næste møde er ultimo februar 2018 sammen med KSA i Silkeborg. Projektet omtale i næste fællesnævner. Erik melder menighedsrådet positive tilkendegivelse tilbage til IM

 

 1. Præstegården

Der blev orienteret om den foreløbig tidsplan som strækker sig ind i 2019.

 

 1. Orientering fra

 

·         Sognepræsten

Orientering omkring undervisningsaftenerne i samarbejde med de andre kirker i gl. Kjellerup Kommune. Vi starter den første gang med at spise i sognehuset. Marianne/frivillighedskorpset står for forplejning denne aften. 

Gospeldagen med konfirmanderne fra os og Thorning var en god dag med en fin afsluttende koncert.

 

·         Personalerepræsentant

Anders er glad for være blevet valgt som personalerepræsentant og glæder sig til samarbejdet med menighedsrådet.

 

·         Kontaktperson

Intet nyt

 

·         Provstiudvalg

Provst Poul Erik Knudsen valgt til formand. Erik er repræsentant for præsterne.

Skemaerne til opmåling af kirkegårdene sendes ud inden jul. Niels og Morten deltager i opmålingerne.

 

·         Aktivitetsudvalg

Kommende aktiviteter blev gennemgået.

Nytårsaften: Champagne og kransekage. Marianne har opgaven.

 

·         Kirke- og kulturmedhjælperudvalg

Intet nyt.

 

·         Fællesnævner/kommunikation

Produktionsplan for 2018 er modtaget.

 

·         Kirkeværge.

Intet nyt

 

·         Kirkegårdsudvalg.

Der laves en skitse vedr. anlægget omkring den eventuelle kunst og sendes til Kjellerup Egnens kunstforening. Helen har opgaven.

 

·         Kasserer

Periodens indtægter og udgifter blev gennemgået.

 

·         Formanden

Der er forespurgt om tilbud på nye PC’ere. P.t. kun indkommet et tilbud. Vi afventer det sidste tilbud.

  

 1. Eventuelt

Intet.

 

 1. Næste møde

Torsdag d. 18. januar 2018

  

Referent Helen L. Nøhr

Til toppen

Referat af menighedsrådsmøde 08.11.2017

Referat af menighedsrådsmøde onsdag den 8. november 2017 kl. 19.00 i Sognehuset i Ans

 

Afbud fra Helle

 

 1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt.

 

 1. Godkendelse og underskrift af referat fra 12. oktober 2017.

Referatet godkendt og underskrevet.

 

 1. Konstituering iflg. bekendtgørelse.

Søren Thomsen valgt til formand

Niels Villumsen valgt til næstformand

Connie Lassen valgt til kasserer

Arne Kirkegaard valgt til kirkeværge. Uden for rådet.

Helen L. Nøhr valgt til sekretær

Niels Villumsen valgt til kontaktperson

Underskriftsberettigede Connie Lassen og Peter Andersen mht. fakturaer o.lign.

Øvrige udvalg fortsatte stort set uændrede.

 

 1. Mødekalender for næste halvår.

Følgende 3 møder er planlagt: 18.01.2017, 06.02.2017 og 06.03.2017

 

 1. Kvartalsregnskab for 3. kvartal

Regnskabet pr. 30.09.2017 blev gennemgået

 

 1. Menighedsmøde d. 21.11.2017

Menighedsmødet blev planlagt

 

 1. Efterbehandling af mission/visionsarbejdet

Udvalget laver udkast til svar til provstiet. Udkastes sendes til MR i god tid inden 1. søndag i advent.

 

 1. Julehjælp/legater

Vi vil annoncere i Kjellerup Tidende, at man kan henvende sig til sognepræsten, såfremt man ønsker julehjælp. Erik sætte annonce i avisen.

 

 1. Orientering fra

 

·         Sognepræsten

Der er kommet forespørgsel fra Hinge sogn, om vi skal holde fællesdåbstræf. MR er positiv indstillet herfor. Der er konfirmandgospel d. 2. december i Ans med deltagelse af konfirmander fra Thorning og Ans. Dagen afsluttes med koncert kl. 16.00. Jonna og Marianne er tovholdere for forplejning og frivillighedskorpset inddrages. Kristendomsundervisning for voksne i samarbejde med gl. Kjellerup kommune starter efter jul. Den 1. aften er 10.01.2017, hvor der vil være spisning i sognehuset.

Der er kommet en forespørgsel fra Forlaget Mimesis om køb af billeder af de to kirker for en pris på i alt kr. 6.000,- + moms. Erik rundsender billederne til Menighedsrådet.

 

·         Personalerepræsentant

Helle fraværende på mødet.

.

·         Kontaktperson

Graverne har sammen med Peter været på kursus i det nye kirkegårdssystem. Kirkegårdsudvalget, gravere m.fl. deltager i kirkegårdsmødet d. 22.11.2017 arrangeret af Ikast-Brande Provsti.

 

·         Provstiudvalg

Det nye takstblad er videresendt til graverne.

 

·         Aktivitetsudvalg

Kommende aktiviteter blev gennemgået.

Minikonfirmandafslutning – Jonna tovholder på forplejning med inddragelse af frivillighedskorps.

 

·         Kirke- og kulturmedhjælperudvalg

Intet nyt.

 

·         Fællesnævner/kommunikation

Fællesnævner på vej.

 

·         Kirkeværge

Intet nyt

 

·         Kasserer

Periodens indtægter og udgifter blev gennemgået.

I forbindelse med oprettelse af nye konti i Spar Nord skal MR til Connie sende kopi af sygesikringsbevis og pas eller kørekort.

 

·         Formanden

Intet nyt.

 

 1. Eventuelt

Intet.

 

 1. Næste møde

Tirsdag d. 12. december 2017

 

Referent Helen L. Nøhr

Til toppen

Referat af menighedsrådsmøde 12.10.2017

Referat af menighedsrådsmøde den 12. oktober 2017, kl. 19.00 i Sognehuset i Ans

 

Afbud fra Søren, Connie og Jonna

 

 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt, dog blev tilføjet to punkter: 3.b - Forespørgsel fra Tandlægerne i Ans og 3.c – Lokalplan i høring

 

 1. Godkendelse og underskrift af referat fra 20. september 2017

Referatet godkendt og underskrevet.

 

 1. a. Opstartsmøde vedr. kirkegårdsprojekt.

Der er møde vedr. kirkegårdsprojekt i Ikast-Brande Provsti 2018 d. 22. november 2018. Temaet er aktuelle og fremtidige behov mht. indretninger, optimering og rationalisering af kirkegårdsdrift, samarbejde over sognegrænser, opmåling mm. Niels laver samlet tilmelding.

 

b. Forespørgsel fra Tandlægerne i Ans.

Vi har modtaget skrivelse fra Tandlægerne i Ans vedr. bebyggelse i skel. Vi har meldt tilbage, at vi ønsker skelreglerne overholdt. Søren melder tilbage.

 

c. Lokalplan for området omkring Brugsen.

Viborg Stift har videresendt lokalplan forslag fra Silkeborg Kommune vedr. omlægning af et lokalplanområdet ved Søndermarksvej til centerformål. Vi har undersøgt i forslaget, om der er taget hensyn til ”kirkebyggelinje”. Vi ser en usikkerhed i et enkelt punkt omkring ”pylon på max. 8,5 meter” om den er indtænkt i de øvrige bemærkninger omkring ”kirkebyggelinje”. Niels har udarbejdet udkast til svar som indsendes til stiftet af Helen.

 

 1. Samarbejder med IM om diakoni.

Erik har taget kontakt til IM igen efter sidste møde for at tilkendegive, at vi er positive overfor et samarbejde. IM indkalder til møde igen. Erik, Morten, Søren og Niels deltager i mødet.

 

 

 1. Orientering fra

 

·         Sognepræsten

Connie har deltaget i møde vedr. juletræstænding. Juleræstænding sker i et samarbejde mellem borgerforeningen, AIKC, Handelsstandsforeningen og menighedsrådet.

Voksenundervisning i fælles samarbejde med gl. Kjellerup Kommune starter op i januar med 6 aftener i løbet af foråret. Konceptet er aftensmad i samtalegrupperne decentralt og dernæst fælles oplæg i Hørup Kirkecenter, hvor områdets præster på skift kommer med et oplæg, der derefter drøfte i samtalegrupperne. Vi skal have fundet tovholdere, der vil åbne deres hjem for aftensmad og efterfølgende vil være tovholdere for grupperne. Erik omtaler det i næste fællesnævner.

Lørdagsdåb: Der kommer ind imellem forespørgsel omkring lørdagsdåb. Vi indfører 4 lørdage, dvs. 1 lørdag pr. kvartal med lørdagsdåb.

Der er udgivet ny pjece ”Noget om den kristen tro” udarbejdet på tværs af flere trosretninger. Erik køber 30 stk. til personale og menighedsråd.

 

·         Personalerepræsentant

Der er valgt ny personalerepræsentant for næste kirkeår. Niels takkede Helle for inspirerende samarbejde i dette kirkeår. (Helle er forhindret i at deltage på næste møde).

.

·         Kontaktperson

Det nye kirkegårdssystem er nu købt. Kurset om psykisk arbejdsmiljø har været afholdt i Ikast-Brande provsti.

 

·         Provstiudvalg

Der arbejdes stadig omkring problematikken med tildelingen af ligningsmidler til gl. Kjellerup Kommune fra Silkeborg Provsti. Økonomien i gl. Kjellerup området er klemt pga. de mange investeringer i præstegårde og sognehuse.

Der ses på problematikken omkring betaling for begravelser/bisættelser, da Gl. Kjellerup Kommune ligger i Viborg Stift , men ligningsmæssigt ligger i Silkebord Kommune. Der arbejdes på ensartede regler.

 

·         Aktivitetsudvalg

Kommende aktiviteter blev gennemgået.

Allerhelgen: Menighedsrådet læser som vanlig.

Søren laver udkast til menighedsrådets årsberetning til næste menighedsrådsmøde.

Mht. fastelavn er det spejderne, der køber og pynter tønderne. Marianne kontakter spejderne desangående.

 

·         Kirke- og kulturmedhjælperudvalg

Helle er igen oprettet på facebook og der kan sendes til Helle når der er noget der skal på facebook.

 

·         Fællesnævner/kommunikation

Næste fællesnævner under udarbejdelse.

 

·         Kirkeværge

Intet nyt

 

·         Kasserer

Periodens indtægter og udgifter blev gennemgået.

 

·         Formanden

Fraværende pga. sygemelding.

Visionsdrøftelser 26.10 for menighedsrådet og 4.11 for såvel personale som menighedsråd.

 

·         Andre

Det er muligt at benytte mobilpay ved indsamlinger, fyraftensgudstjenester mv. Helle arbejder på et oplæg til procedure.

Det der lægges i kirkebøsserne i november måned går til julehjælp i sognet. Erik orienterer i ved gudstjenesterne.

 

 1. Gennemgang af forretningsorden og vedtægter.

Niels sender ændringsforslag ud og vi giver kommentarer retur.

 

 1. Eventuelt

Intet.

 

 1. Næste møde

Onsdag d. 8. november 2017 

 

Referent Helen L. Nøhr

Til toppen

Referat af menighedsrådsmøde 20.09.2017

Referat af menighedsrådsmøde onsdag den 20.september 2017, kl. 19.00 i Sognehuset i Ans 

Afbud fra Søren.

 

 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

 

 1. Godkendelse og underskrift af referat fra 15. august 2017

Referatet godkendt og underskrevet.

 

 1. Velkommen til Jonna Nissen. Ny indtrådt menighedsrådsmedlem.

Niels bød velkommen til Jonna

 

 1. Ændring af ind- og udgangsbønner.

Det blev besluttet, at vi fremover benytter Holger Lissner ind- og udgangsbønner med de variable led i indgangsbønnen. Det får virkning fra 1. søndag i advent. Der skal orienteres om det i fællesnævneren. 

 

 1. Årsregnskab 2016 og revisionsprotokol

Årsregnskabet er tidligere godkendt. Revisionsprotokol blev gennemgået og godkendt.

Der blev drøftet mobilpay, og vi undersøger nærmere omkring anonymitet mv.

 

 1. Ønske om gospelkor.

Punktet blev ikke aktuelt idet forespørgslen er trukket tilbage igen.

 

 1. Samarbejde med Im om diakoni.

Morten, Søren og Erik har deltaget i møde med IM og Kirkens Sociale Arbejde (KSA) i Silkeborg. Det foreslåede samarbejde blev drøftet, og vi tager kontakt til IM igen (Erik) omkring den videre proces. Vi drøftede flere forskellige typer af opgaver, der kan bydes ind på/startes op med.

 

 1. Fordeling af høstkollekt.

Der er i alt indsamlet kr. 8.795,-

Vi besluttede at give til de samme som sidste år samt til landsorganisationen Dansk Soldaterhjem. Erik sender listen til Peter.

Endvidere blev besluttet, at der i efteråret laves en indsamling/kollekt til vores lokale julehjælp, som supplement til vore legater til dette formål.

 

 1. Mindesammenkomster

Der tages stilling til de respektive forespørgsler fra gang til gang af tovholderen på Sognehuset fra personalet.

 

 1. Kirkegårdene

Der orienteres til provstiudvalget (Helen), at der i Grønbæk lukkes for begravelser i den nederste del af den østlige ende ned mod vejen. Der er i dag mange tomme gravsteder her og vi ønsker en anden indretning af området, med respekt for de nuværende gravsteder, så området bliver mere ”indbydende” og mindre omkostningskrævende at vedligeholde.

 

Vi har fået en forespørgsel omkring, hvorvidt vi vil opbevare gamle gravstene fra slettede grave. Det drejer sig om ikke bevaringsværdige og ikke fredede gravsten. Vi besluttede, at vi ikke vil opbevare gravstene fra slettede grave.

 

 1. Folkemarked

Vi evaluerede, at der var gode aktiviteter og godt besøgt i sognehuset den pågældende aften ligesom det var fint med hoppeborgen.

 

 1. Præstegården

Kort orientering om første møde med arkitekten fra Brøgger og problematikken der er opstået mht. kontrakten.

 

 1. Visionsdrøftelse

Næste møde er torsdag d. 26. oktober 2017 kun for menighedsrådet.

 

 1. Orientering fra

 

·         Sognepræsten

Der er forespurgt hos konfirmandforældrene om man så det som mere hensigtsmæssig, at konfirmation fandt sted en lørdag. Punktet drøftes igen på et senere tidspunkt. En ændring skal finde sted med ca. 5 års ”varsel”.

Computerne i sognehuset på kontorene er nu 7 år gamle. Det drejer sig om en udskiftning til i alt 6 bærbare pc. Søren undersøger pris mm. når han er tilbage fra sygeorlov.

 

·         Personalerepræsentant

Helle køber nogle få bøger til børnene, der ofte venter i foyen i Sognehuset.

.

·         Kontaktperson

Peter og Niels arbejder stadig på et nye kirkegårdssystem. Kursus i psykisk arbejdsmiljø d. 04.10.17 i Herning.

 

·         Provstiudvalg

Intet nyt.

 

·         Aktivitetsudvalg

Kommende aktiviteter blev gennemgået.

 

·         Kirke- og kulturmedhjælperudvalg

Intet nyt.

 

·         Fællesnævner/kommunikation

Intet nyt.

 

·         Kirkeværge

Intet nyt

 

·         Kasserer

Periodens indtægter og udgifter blev gennemgået.

Det tidligere udmeldte budget for 2018 af provstiudvalget er fastholdt.

Provstiet foranlediger, at alle kirkegård opmåles mht. antal gravpladser mm. Provstiet har endvidere drøftet betalinger for begravelser og vil kikke på en ensretning. Der er her en særlig problematik i forhold til Gl. Kjellerup Kommune, som skal følge reglerne gældende i Silkeborg Kommune, og ikke reglerne i Ikast-Brande provsti og det øvrige Viborg stift.

 

·         Formanden

Fraværende pga. sygemelding. Menighedsmøde i Sognehuset d. 21.11.17. Kursus i kirkenettet d. 13.11.17 i Bording. Indbydelse kommer senere.

 

 

 1. Gennemgang af forretningsorden og vedtægter.

Udsat til næste møde.

 

 1. Eventuelt

Menighedsrådsmøde i december flyttes til d. 12.12.2017.

 

 1. Næste møde

Tirsdag d. 12. okotober 2017

 

 

Referent Helen L. Nøhr

Til toppen

Referat af menighedsrådsmøde 15.08.2017

Referat af menighedsrådsmøde tirsdag den 15. august 2017, kl. 19.00 i Sognehuset i Ans

 

Afbud fra Ib.

 

 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

 

 1. Godkendelse og underskrift af referat fra 6. juni 2017

Referatet godkendt og underskrevet.

 

 1. Gennemgang og godkendelse af regnskab 2. kvartal 2017

Regnskabet blev gennemgået og godkendt.

 

 1. Studietur for personale og menighedsråd

Udvalget fortalte kort om studieturen for personale og menighedsråd d. 17.09.17. Invitation vil blive udsendt.

 

 1. Retningslinjer for udlån af Sognehus (punktet behandlet 6/6)

Der blev fortsat drøftet omkring retningslinjer.

 

 1. Drøftelse af ombinding af salmebøger

Drøftelse omkring ombinding af salmebøger contra køb af nye salmebøger. Beslutningen tages op igen efter regnskabet 30.09.2017.

 

 1. ”Fornyelse” af indholdet i rygsækkene til børnene under gudstjenesterne

Helle kom med et fint oplæg til rygsækkenes indhold. Oplægget blev godkendt. Helle undersøger om der nogle, der vil supplere med hæklede/strikkede ”Noahs ark”.

 

 1. Overgang fra graversystem til kirkegårdssystem

Niels orienterede om processen omkring det nye graversystem som vore gravere fremadrettet skal benytte. Der er indhentet tilbud fra 2 leverandører, og der vurderes p.t. på hvilket system, der er det mest optimale.

 

 1. Budgetsamråd

Der er budgetsamråd d. 30.08.17 for ”GL. Kjellerup” kommune. Peter, Conni og Helen deltager.

 

 1. Folkemarked i Ans d. 31. august

Der opstilles hoppeborg.(Erik, Niels m.fl.) Musik og aftensang i kirken. Kaffe i løbet af aftenen, fra ca. 16.30 (Conni og Helen). Udstillere med salg uden for sognehuset, Helle tovholder her.

 

 1. Præstegården

Brøgger Arkitekter er valgt som det økonomiske mest fordelagtige tilbud af de to rådgivere, vi har anmodet om at give tilbud som totalrådgivere. Rådgivningsaftalen er fremsendt til provstiudvalget, som behandler den på deres møde d. 16.08.2017

 

 1. Visionsdrøftelse

Første møde omkring visioner er d. 08.09.2017 med deltagelse af såvel personale som menighedsråd. Efterfølgende holder menighedsråd separat møde og 3. og sidste møde i møderækken er igen med deltagelse af såvel personale som menighedsråd. 

 

 1. Drøftelse af dåbstræf.

Punktet udskydes til oktober møde.                     

 

 1. Orientering fra

 

·         Sognepræsten

Indskrivning til konfirmandundervisning søndag d. 20.08.17. Søren og Marianne laver kaffe.

Friluftsgudstjeneste d. 27.08.17 Frivillighedskorpset smører sandwich

Sommermøde i Præstegården d. 23.08.17

Familiegudstjeneste i Grønbæk d. 10.09.17. Marianne laver kaffe.

 

·         Personalerepræsentant

Personalet havde sommerafslutning ultimo juni.

.

·         Kontaktperson

Hvis personalet skal indkaldes til møder, skal det varsles 1 måned før.

 

·         Provstiudvalg

Møde med Silkeborg Kommune vedr. ligningstillæg til Gl. Kjellerup Kommune.

 

·         Aktivitetsudvalg

Kommende aktiviteter blev gennemgået.

 

·         Kirke- og kulturmedhjælperudvalg

Intet nyt.

 

·         Fællesnævner/kommunikation

God aktivitet på vores facebook-side

 

·         Kirkeværge

Grønbæk Kirke er blevet kalket. Der er indhentet tilbud på ny truck til Ans Kirke.

 

·         Kirkegårdsudvalg

Der er indkaldt til møde 22.08.2017.

 

·         Kasserer

Periodens indtægter og udgifter blev gennemgået.

 

·         Formanden

Orienterings- og evt. opstillingsmøde til Ikast-Brande Provstiudvalg d. 22.08.2017 i Ikast Kirkecenter. Der har endnu ikke været afholdt møde med IM om diakoni. 

 

 1. Gennemgang af forretningsorden og vedtægter.

Udsat til næste møde.

 

 1. Eventuelt

Intet.

 

 1. Næste møde

Tirsdag d. 20. september 2017

  

Referent Helen L. Nøhr

Til toppen

Referat af menighedsrådsmøde 06.06.2017

Referat af menighedsrådsmøde tirsdag den 6. juni 2017, kl. 19.00 i Sognehuset i Ans

 

Afbud fra Ib.

 

 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

 

 1. Godkendelse og underskrift af referat fra 10. maj 2017

Referatet godkendt og underskrevet.

 

 1. Studietur for personale og menighedsråd

Udvalget for studietur planlægger studieturen d. 17.09.2017

 

 1. Godkendelse af retningslinjer for udlån af Sognehuset.

Retningslinjer, vedtægter og husorden blev gennemgået og tilrettet.

 

 1. Drøftelse af ombinding af salmebøger

Punktet udskydes til næste gang. Erik medbringer et eksemplar af en ombundet salmebog og finder pris på hhv. ombundet salmebog og ny salmebog. Helle undersøger fragtprisen.

 

 1. Gennemgang af forretningsorden og vedtægter

Forretningsorden blev gennemgået og tilrettet

 

 1. Orientering fra

 

·         Sognepræsten

Der er kun to familier tilmeldt dåbstræf på søndag.  Vi aflyser derfor og årgangen inviteres igen til næste år, således at det i 2018 er både årgang 2012 og 2013 der inviteres.

Der er ”folkemarked” i Ans d. 31.08.2017. Vi skal have aktiviteter i såvel kirke som sognehus.

Præsterne i Gl. Kjellerup Kommune har drøftet fælles ”markedsføring” af aktiviteter i kirkerne, som kan have interesse for hele området, via facebook.

Opstartsmøde for nye konfirmander d. 20. august med efterfølgende tilmelding til konfirmandundervisning.

Indre Mission har indkaldt udvalget vedr. diakonisamarbejdet

Menighedsrådsmøde d. 11.10.2017 flyttes til 12.10.2017 pga. fyraftensgudstjeneste.

·         Kontaktperson

Ved kirkesyn skal der også afsættes tid til at se på kirkegårdene..

·         Provstiudvalg

Der arbejdes i provstiudvalget på et oplæg til ændring af fordelingsnøglen mellem Silkeborg Provsti og den del af Ikast-Brande provsti, der ligger i Gl. Kjellerup Kommune.

·         Aktivitetsudvalg

Næste møde i aktivitetsudvalget er d. 27.06.2017

·         Kirke- og kulturmedhjælperudvalg

Helle udarbejder til næste møde et oplæg til ”fornyelse” af indholdet i rygsækkene til børnene under gudstjenesterne.

·         Fællesnævner/kommunikation

Der er løbende nye opslag på vores facebook-side

·         Kirkeværge

Kirkeværge har udfyldt synsprotokollerne, der efterfølgende er indsendt til provstiet.

·         Kirkegårdsudvalg

Der er kommet skrivelse omkring diger, der skal udfyldes.

·         Kasserer

Periodens indtægter og udgifter blev gennemgået

·         Formanden

Der er kommet to nye sangbøger – en salmebog og en sangbog. Vi køber nogle få eksemplarer af hver og kikker på indholdet.

Vi køber en nyere brugt kopimaskine til erstatning for den gamle i sognehuset, som ikke virker optimalt længere.

Høring omkring betænkning om menighedsrådsvalg sættes på september-mødet.

Præstegårdsudvalg holder møde d. 08.06.2017

Mødeplan for efteråret: 15/08, 20/09, 12/10, 08/11, 07/12

 

 

 1. Eventuelt

Materiale fra KK blev udleveret.

 

 1. Næste møde

Næste møde tirsdag d. 15. august.

Foreløbige punkter:

Drøftelse omkring nye salmebøger

Oplæg fra Helle omkring indhold i rygsække

  

Referent Helen L. Nøhr

Til toppen

Referat af menighedsrådsmøde 10.05.2017

Grønbæk Sogns menighedsråd

Referat af menighedsrådsmøde

onsdag den 10. maj 2017, kl. 19.00 i Sognehuset i Ans

 

Afbud fra Marianne og Ib. Helle forlod mødet efter pkt. 5

 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

 

 1. Godkendelse og underskrift af referat fra 25. april 2017

Referatet godkendt og underskrevet.

 

 1. Orientering fra

 ·         Sognepræsten

Der er dåbstræf d. 10. september 2017 i sognehuset. Debat omkring, hvorvidt konfirmation var bedre placeret på en lørdag (langtidsplan-lægning). Drøftelse omkring deltagelse i initiativ fra Hørup Menighedsråd omkring kristendomsundervisning for voksne i jan-mart 2018. Enighed omkring deltagelse. Folkemarked i Ans d. 31.08.2017 – vi holder ”åben kirke”, og Helle arbejder videre med en art ”marked” i sognehuset. Juletræstænding sidste lørdag i november. Næste fyraftensgudstjeneste er er p.t. ikke datofastsat.                   

·         Kontaktperson

Graversystemet bliver opgraderet til et kirkegårdssystem. Niels og Peter arbejder videre med dette. Ny gravermedhjælper på Grønbæk Kirke – Michael Hørdum.

·         Provstiudvalg

Der arbejdes i provstiudvalget på et oplæg til ændring af fordelingsnøglen mellem Silkeborg Provsti og den del af Ikast-Brande provsti, der ligger i Gl. Kjellerup Kommune.

·         Aktivitetsudvalg

Gennemgang af kommende aktiviteter

·         Kirke- og kulturmedhjælperudvalg

Der bliver fremadrettet børnekirke ca. 10 gange årligt.

·         Fællesnævner

Fællesnævner er sendt til trykning

·         Kirkegårdsudvalg

Der indkaldes snarest til møde

·         Kasserer

Periodens indtægter og udgifter blev gennemgået

·         Formanden

Der er kommet et tilbud på nyt omslag på salmebøgerne. Dette drøftes nærmere på næste møde. Helle medbringer salmebøger mm. til punktet næste gang. Der arbejdes videre med ny kopimaskine. Drøftelse omkring visionsmødet, og der blev nedsat et udvalg bestående af Søren, Niels, Erik og Helle.

Mødeplan for efteråret: 15/08, 20/09, 11/10, 08/11, 07/12

  

 1. Fremlæggelse af regnskab 31.03.2017 og budget 2018.

Regnskab 31.03.2017 blev godkendt

Budget for 2018 blev godkendt.

 

 1. Kommunikation.

Helle orienterede om opstarten på facebook, som har forløbet fint.

 

 1. Præstegård

Der har været afholdt besigtigelsesmøde for de to indbudte arkitekter. Vi afventer nu tilbuddene.

 

 1. Godkendelse af retningslinjer for udlån af Sognehus.

Punktet udsættes til næste møde.

 

 1. Gennemgang af forretningsorden og vedtægter.

Punktet udsættes

 

 1. Eventuelt

           Der er studietur for personale og menighedsråd d. 17. september 2017. Udvalg

           nedsættes på næste møde.

 

 1. Næste møde

Næste møde tirsdag d. 6. juni.

Foreløbige punkter:

Nedsættelse af udvalg til studieturen

Drøftelse omkring nye salmebøger

 

Referent Helen L. Nøhr

Til toppen

Referat af menighedsrådsmøde 25.04.2017

tirsdag den 25. april 2017, kl. 19.00 i Sognehuset i Ans

 

 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

 

 1. Godkendelse og underskrift af referat fra 8.marts 2017

Referatet godkendt og underskrevet.

 

 1. Forslag om samarbejde om diakoni.

To repræsentanter fra IM deltog under dette punkt. Vi drøftede, hvorledes et fremtidigt samarbejde omkring diakoni kunne starte op. Der nedsættes en arbejdsgruppe. Erik, Søren, Morten og Niels udgør arbejdsgruppen i Menighedsrådet.

 

 1. Indledende drøftelse af årshjulet

Årshjulet blev kort gennemgået. Vi drøfter videre på mødet vedr. visionsdrøftelser.

 

 1. Godkendelse af regnskab for 2015

Vi har behandlet og godkendt regnskabet for Grønbæk Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 22663119, Regnskab 2016, afleveret d. 30-03-2017 09:18

 

 1. Kommunikation

Punktet udsættes til næste møde

 

 1. Præstegård

Udbudsmaterialet vedr. totalrådgiver er fremsendt til to arkitektfirmaer.

 

 1. Orientering fra

 

·         Sognepræsten

Generel information.

·         Aktivitetsudvalget

Kommende arrangementer kort gennemgået

·         Kirkeværge

Helen orienterede om at der nu er indhentet to tilbud på kalkning af Grønbæk Kirke.Problemer ved trapperummet i Præstegården undersøges nærmere for fugt.

·         Formanden

Kirkesyn lørdag d. 20.05.2017 kl. 8.30 – 10.30. Nærmere ”plan” fremsendes. Søren kontakter tilknyttet bygningssagkyndig.

 

 1. Gennemgang af forretningsorden og vedtægter.

Punktet udsættes til næste møde. 

 

 1. Eventuelt

Der skal ses på en ny kopimaskine til sognehuset. Søren og Helle undersøger nærmere. 

 

 1. Næste møde onsdag d. 10. maj 2017

Foreløbige punkter: Godkendelse af retningslinjer for udlån af sognehus

Regnskab 31.03.2017

Budget for 2018

Udsatte punkter fra dette møde.

 

Referent Helen L. Nøhr

Til toppen

Referat af menighedsrådsmøde 08.03.2017

onsdag den 8. marts 2017, kl. 19.00 i Sognehuset i Ans

 

Afbud fra Ib Eldov og Morten Høgh-Nielsen.

 

 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

 

 1. Godkendelse og underskrift af referat fra 8. februar 2017

Referatet godkendt og underskrevet.

 

 1. Gennemgang og godkendelse af regnskab 2016

Regnskabet blev gennemgået og godkendt. Peter Andersen deltog under dette punkt.

 

 1. Orientering fra

 

·         Sognepræsten

Det blev besluttet, at der skal indkøbes computerhøjtaler til Ans Kirke.

Orientering omkring skrivelse fra Viborg Stift vedr. visionsdrøftelse, der ønsker visioner retur inden 1. søndag i advent.

Nu på fredag er der konfirmandhyggeaften.

·         Personalerepræsentanten

Intet nyt.

·         Kontaktpersonen

Der skal ansættes ny gravermedhjælper/havemand/kirketjeneste i Grønbæk. Der er kommet mange ansøgere.

Personalemøde d. 15.03.2017

·         Provstiudvalget

Intet nyt.

·         Aktivitetesudvalget

Der har været afholdt fastelavnsfest med 150 deltagere.

·         Kirke- og kulturmedhjælperudvalg

Intet nyt

·         Fællesnævneren

Er sendt ud

·         Kirkeværge

Der er taget vare på stormskaden på Ans kirke. Grønbæk kirke skal kalkes udvendigt i år.

·         Kirkegårdsudvalg

Der indkaldes snart til møde

·         Kasserer

Kort orientering om afholdte udgifter siden sidst.

·         Formanden

Generel info.

 ·         Andre

Orientering fra udvalget der er i færd med at se på placering af den kunst, som Kjellerup Egnens kunstforening vil sponsorere til Ans kirke/Ans Sognehus.

 

 1. Indledende drøftelse af årshjul for Grønbæk Sogn.

Punktet blev udsat til næste møde.

  

 1. Forslag om samarbejde om diakoni.

Vi har fået en henvendelse fra Indre Mission om samarbejde. Det blev besluttet at invitere formanden for Indre Mission til næste menighedsrådsmøde.

 

 1. Kommunikation.

Det blev besluttet at ”vi går på facebook”. Helle, Erik og Annette er administratorer. Øvrige medlemmer af menighedsrådet skal ikke kommentere.

 

 1. Præstegården.

Præstegårdsudvalget skal have møde med provstiets bygningsagkyndige.

 

 1. Gennemgang af forretningsorden og vedtægter.

Punktet udsat til næste møde.

  

 1. Eventuelt

Intet

  

 1. Næste møde onsdag d. 25. april

Foreløbige punkter: Godkende regnskab 2016, samarbejde om diakoni, retningslinjer udlån af sognehus samt de to udsatte punkter fra dette møde.

 

 Referent Helen L. Nøhr

Til toppen

Referat af menighedsrådsmøde 08.02.2017

tirsdag den 8.februar 2017, kl. 19.00 i Sognehuset i Ans

 

Alle mødt, Arne Kirkegaard deltog under pkt. 5 og 9.

 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

 1. Godkendelse og underskrift af referat fra 10. januar 2017

Referatet godkendt og underskrevet.

 1. Orientering fra

· Sognepræsten

Det foreslås, at kirkens årshjul gennemgås på næste møde. Der er planlagt Århus-tur sammen med skolen for konfirmanderne d. 19. april 2017. Marianne hjælper med rundstykker i sognehuset inden afgang.

· Personalerepræsentanten

Personalet holdt ”Nytårstaffel” d. 19. januar

· Kontaktpersonen

Der skal ansættes ny gravermedhjælper i Grønbæk, da Kaja Skousen har sagt op.

· Provstiudvalget

Man er i færd med at lave en vejledning vedr. bygge- og renoveringsopgaver.

· Aktivitetsudvalget

Fastelavnsfesten er under forberedelse.

· Kirke- og kulturmedhjælperudvalg

Intet nyt

· Fællesnævneren

Er under udarbejdelse

· Kirkeværge

Der har været en mindre stormskade på taget på Ans Kirke. Den er udbedret

· Kirkegårdsudvalg

Intet nyt

· Kasserer

Kort orientering om afholdte udgifter siden sidst.

· Formanden

Der er inspirationsaften d. 26. april i Søndermarkskirken i Viborg, omkring hvorledes man involverer frivillige i det kirkelige arbejde. Vi melder os som menighedsrådsmedlemmer selv til. Orientering om diverse nyt fra kirkenettet. Formanden har deltaget i kursus i Viborg, afholdt af Landsforeningen af menighedsråd. Vi drøftede afholdelse af et visionstemamøde for det kommende arbejde. Der skal fastlægges dato for det årlige kirkesyn.

· Andre

Intet

 1. Brug af sognehuset

De nuværende vedtægter blev drøftet. Med små justeringer blev vedtægterne godkendt. Fremtidig lejepris kr. 1.000,- samt depositum kr. 500,-

 1. Engangsønsker til budget 18-20

Ønskerne til 2018-2020 blev drøftet og gennemgået. Helen fremsender til provstiudvalget inden d. 1. marts 2017.

I indeværende år igangsættes nu tilbudsindhentning på minilæsser til Ans Kirkegård og kalkning udvendig af Grønbæk Kirke. (Arne og Helen er tovholdere her).

 1. Udbetaling af 5% midler.

Orientering omkring det nye notat.

 1. Forslag om samarbejde om diakoni

Punktet blev udsat til næste møde

 1. Toilet ved kirken i Ans

Vi finder ikke, at det er en hensigtsmæssig løsning, at der ved busstoppestedet i Ans henvises til toilettet ved Ans Kirkegård. Vi vil opfordre Silkeborg Kommune til at finde en løsning ved busstoppestedet. Søren sender svar tilbage til Silkeborg Kommune.

 1. Gennemgang af forretningsorden og vedtægter.

Vedtægt for kirke- og kirkegårdsudvalg gennemgået og godkendt.

Vedtægt for kirkeværge gennemgået og godkendt.

Vedtægt for kontaktperson gennemgået og godkendt.

 1. Kommunikation

Punktet udsættes til næste gang

 1. Præstegård

Der har ikke været afholdt møde i præstegårdsudvalget og punktet udsættes.

 1. Eventuelt

Intet

 1. Næste møde onsdag d. 8. marts

Referent Helen L. Nøhr

Til toppen

Referat af menighedsrådsmøde 10.01.2017

tirsdag den 10. januar 2017, kl. 19.00 i Sognehuset i Ans

 

Alle mødt

 1.  Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

 

 1. Godkendelse og underskrift af referat fra 6. december 2016

Referatet godkendt og underskrevet.

 

 1. Orientering fra 

 ·         Sognepræsten

Legatregnskab for 2016 er nu udarbejdet. Fremadrettet vil det være kassereren, der udarbejder disse regnskaber. Connie og Helen laver ny skabelon. Erik og Niels rydder op i gamle arkiver.

Der vil blive afholdt 2 konfirmand forældreaftener i foråret 2017. Det praktiske mht. opdækning og kaffe er Morten og Ib d. 7. februar og Marianne og Søren d. 28. februar

·         Personalerepræsentanten

Personalet holder ”Nytårstaffel” d. 19. januar

·         Kontaktpersonen

Diverse info.

·         Provstiudvalget

Intet nyt

·         Kassereren

Kort orientering om afholdte udgifter siden sidst. Endvidere orientering omkring regler ved køb i Spar og Brugsen

·         Formanden

Diverse info fra kirkenet m.v.

·         De stående udvalg

o   Orientering om status på kunst ved Sognehuset fra Kjellerupegnens Kunstsamling. Der arbejdes videre, og når der er nyt inviteres udvalget incl. Lene og Bente.

·         Andre

Helen kontakter graverne omkring kommende investeringsbehov.

 

 1. Godkendelse af endeligt budget for 2017

Budget for 2017 vedlagt som bilag

Budget for 2017 for Grønbæk Sogns Menighedsråd CVR-nr. 22663119 er godkendt. Endelig budget er afleveret elektronisk d. 15.11.2016 kl. 18.16

 

 1. Regnskabsinstruks og blanket vedr. økonomi (bilag vedlagt)

·         Alle kirkeregnskaber bliver revideret af ekstern revisor, og vi har netop fået en hilsen fra dem med info omkring udfyldelse af blanketter vedrørende økonomidelen og nye rådsmedlemmer. Vedlagte skrivelse gennemgås og blanketten skal udfyldes på førstkommende møde og underskrives. Blanketten bliver indsendt til revisoren sammen med regnskabet for 2016.

Regnskabsinstruks blev underskrevet. Søren sender videre til regnskabsfører.

·         I forhold til vores bankforbindelser skal den nye konstitueringsliste indsendes, og der skal muligvis vedlægges legitimation for de af jer der er nye i menighedsrådet (i forhold til hvidvaskningsregler)

Konstitueringsliste fremsendes til bankforbindelser sammen med legitimation for nye medlemmer. Søren sender.

 

 1. Samarbejde mellem kirkeværge og menighedsråd

Da vi har valgt kirkeværge udenfor rådet, skal vi have afklaret hvordan vi skaber den bedste sammenhæng mellem kirkeværge og menighedsråd.

Kirkeværge indbydes til at være med til punktet.

Arne Kirkegaard deltog under dette punkt. Formand for kirkegårdsudvalg skal sikre sammenhæng til kirkeværgen. Punkter der vedrører kirkeværgen skal sættes på som første punkt på dagsorden. Arne meddelte, at der har været enkelte stormskader som er udbedret og meldes ind til forsikringen.

 

 1. Kursus for nye MR er planlagt til tirsdag den 31. januar.

Det er vigtigt, at alle menighedsrådsmedlemmer deltager i kurset – også kirkeværge.

Den dag har vi Sogneaften om Luther; men Niels har aftalt med den afgående frivilligheds organisationsgruppe, at den aften vil de gerne stå for - (praktisk og med indkaldelse af hjælpere)

Kirkeværge indbydes til at være med til punktet.

Alle deltager i kurset. Der aftales samkørsel.

 

 1. Gennemgang af forretningsorden og vedtægter (udsat punkt fra 6/12)

Forretningsorden for menighedsrådet gennemgås.

Alle vedtægter skal gennemgås. Vi starter processen med udgangspunkt i de gældende vedtægter.

Vi regner med, at få gennemgået forretningsorden og vedtægter for kirkeværge (Kirkeværge indbydes til at være med til punktet) og kontaktperson på mødet.

Forretningsorden og vedtægter er udsendt som bilag til mødet 6/12 og udleveres på mødet.

Vedtægter for kirkeværge og kirkegårdsudvalg blev gennemgået og tilrettet på enkelte punkter.

 

 1. Kommunikation

·         Eksternt

o   Hjemmeside – opdatering, billeder af nye medlemmer mv.

o   Facebook

·         Internt

o   Hvordan anvender vi kirkenettet?

o   Dagsorden og referat fra møder til ophængning i kirker og til personale.                                                                            

         Følgende blev besluttet:

         Dagsorden og referater sendes til alle medarbejdere. Dagsorden udsendes af 

         formand og referat af sekretær.

         De enkelte menighedsrådsmedlemmer er selv ansvarlige for at orientere sig på

         kirkenettet. Charlotte ajourfører hjemmesiden med de nye medlemmer. Søren

         fremsender billeder til Charlotte.

         Der blev nedsat en arbejdsgruppe til at kikke på hjemmeside og oprettelse af   

         facebook. Arbejdsgruppe består af: Erik, Niels, Helle og Søren. Erik indkalder.

         Ib sletter den midlertidige facebook, der ikke er besluttet oprettet i menighedsrådet.

 

 

 1. Eventuelt

·         Indkøbsprocedure SPAR og SuperBrugsen. Procedure udsendt af Peter Andersen 1/1

·         Generalforsamling i distriktsforeningen – deltager vi/hvem deltager?

Vi deltager ikke.

·         Uddeling af ”postkort” (godtfrastart) til nye menighedsrådsmedlemmer

Der er landsindsamling til Folkekirkens Nødhjælp d. 12. marts 2017

 

 1. Næste møde onsdag d. 8. februar

  

Referent Helen L. Nøhr

Til toppen

Referat af menighedsrådsmøde 6.12.2016

 

tirsdag d. 6. december 2016 kl. 19.00 i sognehuset

 

Alle mødt

 

1)    Godkendelse af Dagsorden  

      Dagsorden godkendt . Pkt. 6 flyttes til lukket møde.

 

2)    Godkendelse og underskrift af referat fra 23. november 2016

Referat blev godkendt og underskrevet.

 

3)    Mødeplan for menighedsrådsmøderne frem til sommerferien.

Tirsdag d. 10. januar 2017

Onsdag d. 8. februar 2017

Onsdag d. 8. marts 2017

Tirsdag d. 25. april 2017

Onsdag d. 10. maj 2017

Tirsdag d. 6. juni 2017

 

4)    Valg af bygningssagkyndig

Aage Rønning fortsætter

         

5)     Godkendelse til provstiudvalgets kommentarer til årsregnskab 2015

 Provstiudvalgets kommentarer til årsregnskabet for 2015 er gennemgået og taget til efterretning.

 

6)     Lukket punkt.

 

7)    Beslutning om honorarer til formand, kirkeværge, kasserer og kontaktperson.

Kr. 3.750,- som honorar til formand, kirkeværge og kontaktperson. Kr. 2.350,- til kasserer. Honorarerne fortsætter til det nye menighedsråd i 2017

 

8)    Orientering

Sognepræsten: Der ønskes en yderligere mikrofon til kirkerne. Det skal undersøges om anlægget kan benyttes med 2 mikrofoner. Niels kontakter de to gravere desangånde.

Personalerepræsentanten: Alm. Orientering

Kontaktperson: Grandækning er nu færdig.

Provstiudvalget: Intet nyt

Kassereren: Periodens udgifter blev gennemgået

Formanden: De nye medlemmer ønsker at komme på kursus. Der er arrangeret kurser, man kan melde sig på

Stående udvalg:

Der blev orienteret om status på kunst ved Sognehuset.

Kommende aktiviteter blev gennemgået.

Marianne indkalder til aktivitetsudvalgsmøde.

 

9)    Gennemgang af forretningsorden og vedtægter:

 Udsat til næste møde

 

10)  Eventuelt

Der er fremsendt invitation fra Biskoppen til menighedsrådet vedr. Præstegården.

 

11)  Næste møde

Foreløbige punkter:

Kirkeværgens tilknytning

Facebook

  

Referent: Helen L. Nøhr

Til toppen

Referat af konstituerende menighedsrådsmøde 23.11.2016

Alle mødt

  

1)    Godkendelse af Dagsorden  

      Dagsorden godkendt .

 

2)    – 23) valgbarhed, valgløfte og konstituering.

Alle var valgbare. Menighedsrådsløftet blev underskrevet af de 4 nye medlemmer

Konstituering fremgår af vedhæftede liste.

 

24) Eventuel

      Personalerepræsentanten orienterede om, at hele personalet holder et fælles

      formiddagskaffemøde om måneden.

 

25) Næste møde      

      Punkter til næste møde blev drøftet.

 

Referent: Helen L. Nøhr

 

 

Følgende blev valgt:

 

Formand

Søren Thomsen

Næstformand

Niels Villumsen

Kasserer

Connie Lassen

Regnskabsfører valgt u.f. menighedsrådet

Peter Andersen

Kirkeværge v. Ans og Grønbæk kirker

Valgt u.f. menighedsrådet

Arne Kirkegaard

Sekretær

Helen L. Nøhr

Kontaktperson til personalet

Niels Villumsen

Underskriftsberettigede

Søren og Connie

Kirkegårdsudvalg

Helen, Morten, Connie, Marianne

Byggesagkyndig

Aage Rønning

Aktivitetsudvalg

Marianne, Ib, Connie, Helen

Udflugtsudvalg, studieture

Morten, Ib, Erik, Helle

Kirkegårdsudvalg

Helen, Connie, Elle, Morten

Fællesnævnerudvalg

Søren, Ib, Erik

Økonomiudvalg

Helen, Søren, Marianne, Connie

Kirke- og kulturmedarb.udvalg

Connie, Niels, Erik

Frivillighedskorps

Marianne, Ib

Kunstudvalg

Marianne, Sonja, Bente, Annette

Valgudvalg

Niels, Connie, Morten

 

 

 

Til toppen

Referat af møde 02.11.2016

 

Alle mødt

  

1)    Godkendelse af Dagsorden  

      Dagsorden godkendt efter at pkt. 4 bliver ændret til ”Fordeling af Høstkollekt”

 

2)    De fremtidige kirkegårde, de langsigtede løsninger.

      Lene og Pernille viste hver især på tankevækkende måde kort som viste tanker

     om langsigtede løsninger. Lene og Pernille nedfælder deres ideer mere nøjagtigt i

     løbet af vinteren.

 

3)    Energimærkning af bygninger.

      Det blev besluttet at lade Finderupsvej 3 og graverhuset i Grønbæk energimærke.

 

4)    Fordeling af Høstkollekt

          .Høstkollekt blev fordelt.

 

5)    P- skilt ved parkeringspladsen foran kirken i Ans?

           P – skilt placeres overfor kirken ved siden af de røde fliser ud mod fortovet. Hans

           foranlediger.

 

6)    Orientering omkring menighedsrådsvalg

      Almindelig orientering.

 

7)    Diæter i forbindelse med menighedsrådsvalg.

     Det blev besluttet at udbetale kr. 820 i diæter til hver tilforordnet.

 

8)    Orientering fra udvalgene

   

a)    Sognepræsten.

        Skrifter til oplæsning blev udleveret til menighedsrådets medlemmer, i øvrigt almindelig orientering.

 

b)   Personalerepræsentanten

       Intet at bemærke.

 

c)    Kontaktpersonen

       Intet nyt.

 

d)   Nyt fra provstiudvalg

       Intet nyt.

 

e)    Aktivitetsudvalg

      Almindelig orientering.

 

f)     Sognemedhjælperudvalg

      Intet nyt.

 

g)    Fællesnævneren

       Er under udarbejdelse.

 

h)   Kirkeværgen

      Almindelig orientering.

    

i)     Kirkegårdsudvalg

       Almindelig orientering.

 

j)     Kasserer

       Orientering om indtægt og udgifter siden sidste møde.

 

k)    Formand

       Almindelig orientering.

 

9)    Evt. bordet rundt.

     Ingen ønskede ordet.

     

10) Protokol

Oplæst og godkendt

 

Referent: Hans Skovbjerg Hansen

 

Til toppen

Referat af møde 05.10.2016

Alle mødt

 

1)    Godkendelse af Dagsorden.

      Dagsorden godkendt.

 

2)    Regnskab 30.09.16

     Regnskabet gennemgået. Ingen bemærkninger.          

 

3)    Revisionsprotokol årsregnskab 2015.

          Den uafhængige revisorerklæring og revisionsprotokol fra 2015 blev gennemgået,

          og bemærkningerne blev drøftet.

 

4)     Behandling af afskrivninger på gamle fordringer

      Det blev besluttet at afskrive gamle og uerholdelige fordringer. 

 

5)    Energimærkning af bygninger.

      Peter undersøger, hvilke bygninger der blev energimærket i 2009.

 

6)    Kirkegårdene, hvordan tager vi fat på de langsigtede løsninger

     Efter drøftelse blev det besluttet, at bede de 2 gravere at møde d. 2. november til

     næste menighedsrådsmøde til fælles drøftelse.

 

7)    Kunst på kirkegården

     Der er kommet 2 tilbud på jordarbejdet m.v. som kræver, at der søges midler til

     projektets gennemførelse. Niels og Connie undersøger hvilke muligheder der

     foreligger.

 

8)    P-skilt på parkeringspladsen foran kirken i Ans?

     Punktet udsættes til næste møde.

 

9)    Orientering omkring menighedsrådsvalg

      Hans redegjorde for valgbestyrelsens arbejde indtil nu. Valgkort, valglister og

      stemmesedler er bestilt.

 

10)  Finansieringsforslag til provstiudvalget.

      Finansieringoverslag blev drøftet.

  

11) Orientering fra udvalgene.

   

a)    Sognepræsten.

     Der er sponsoreret 2 x 6 m gran/juletræer. Sonja, Arne Svend og Erik

     undersøger hvorledes træerne skal funderes og placeres.

     Dagplejejul er tirsdag d. 6. dec. Der er fyraftensgudstjeneste d. 15. marts

     2017.

 

b)   Personalerepræsentanten

     Intet at bemærke.   

 

c)    Kontaktpersonen

      Orientering vedrørende besigtigelse af varme i Grønbæk kirke. Helle

      Kjærsgaard er ny medarbejderrepræsentant i det kommende kirkeår.I øvrigt

      alm. orientering.

 

d)   Nyt fra Provstiudvalg

     Alm. orientering.

 

e)    Aktivitetsudvalg  

      Planlægningsmøde er netop afholdt og referat udsendt.

 

f)     Sognemedhjælperudvalg

     Intet  

 

g)   Fællesnævneren

                     Deadline 10. oktober.

  

h)   Kirkeværgen

     Alm. orientering.

 

i)     Kirkegårdsudvalg

           Alm. orientering

 

j)     Kasserer

     Orientering vedrørende udgifter og indtægter siden sidste rådsmøde.

 

k)    Formand

                Alm. orientering

              

12)   Evt. bordet rundt.

        Der var enkelte bemærkninger.

     

13)    Protokol

  Oplæst og godkendt

 

Referent: Hans Skovbjerg Hansen

Til toppen

Referat af møde 06.09.2016

Alle mødt

 

1)    Godkendelse af Dagsorden.

      Dagsorden godkendt, dog slås pkt. 3 og 7 sammen.     

 

2)    Budget 2017.

           Vi fik halveret  vore ønsker til renovering

           og fornyelser med kr. 400.000.

           Vi er ligningsmæssig under Silkeborg kommune.

 

3)    Evaluering af sogneudflugt.

  

4)    Ansøgning om støtte fra Klub Ekstra.

      Blev godkendt med samme beløb som sidste år.

 

5)    Evaluering af mødet i Grønbæk

     Der er indkommet en begæring om aktindsigt, anmodningen er videresendt til

     stiftets jurister, med anmodning om svar på, hvad aktindsigten indebærer.

     Redegørelse fra Helen om m2 prisen i den vurdering som er foretaget i forhold til

     almindelig m2  pris for restaurering af fredede bygninger. I sager vedrørende Grønbæk

     præstegård oplyses det, at Niels Villumsen er inhabil i provstiudvalget. Der var

     derefter enighed om, at 6 af rådets medlemmer var for at sælge Grønbæk

     præstegård og etablere en ny præstebolig i Ans. Derefter alm. debat.

 

6)    Opstillingsmøde 13.09.

      Hans redegjorde for arbejdet indtil nu, og Helen gjorde rede for de enkelte punkter

      på dagsordenen. Sven, Sonja og Hans stiller borde op og laver kaffe ved

      opstillingsmødet.

 

7)    Studietur 18. september. og  (Evaluering af sogneudflugt.)

      Til studieturen er der bestilt bus og turen er tilrettelagt.

      Det blev drøftet om personale er gratis med på sogneudflugt, personale som ikke

      er i tjeneste skal betale for at deltage i sogneudflugten.

 

8)    Juletræ ved kirken

      Bjeringbro FDF orkester er bestilt til at musicere. Erik og Sonja deltager i et møde i

      AIKC på torsdag kl. 1715 for at deltage ved koordinering af juletræ m.v. til jul.

 

9)    Orientering fra udvalgene.

   

a)    Sognepræsten.

      Der var mødt 62 deltagere ved årets sommermøde i præstegården i

      onsdags. Der er fyraftensgudstjeneste onsdag d. 14/9. Der var en drøftelse

      af om konfirmanderne skal tage skoene af ved konfirmationsforberedelse i

      sognehuset. I øvrigt alm. orientering.

  

b)   Personalerepræsentanten

      Intet

 

c)    Kontaktpersonen

      Intet

 

d)   Nyt fra Provstiudvalg

      Redegørelse for provstiudvalgets arbejde.

 

e)    Aktivitetsudvalg  

      Der bliver aktivitetsudvalgsmøde torsdag d. 29/9.   Der blev aftalt natlogi til

      foredragsholder ved sogneaften tirsdag d. 27/9.

 

f)     Sognemedhjælperudvalg

      Intet

 

g)   Fællesnævneren

                      Intet

 

                 h)   Kirkeværgen

      Alm. orientering bl. a. vedrørende mangler på gulve i sognehuset.

 

i)     Kirkegårdsudvalg

           Arne har opsnuset en 6 kantet bænk til at sætte

          om træet på parkeringspladsen ved Ans kirke

 

j)     Kasserer

      Orientering vedrørende udgifter og indtægter siden sidste møde.

 

k)    Formand

                 Torsdag d. 15/9 er der kirkerundtur begyndende kl. 8.30 i Ans og sluttende i

                 Grønbæk kl. 9.20. Menighedsrådets deltagere mødes kl. 8.15 ved Ans kirke.

             

10)   Evt. bordet rundt.

        Ingen ønskede ordet.

     

11)    Protokol

  Oplæst og godkendt

 

Referent: Hans Skovbjerg Hansen

Til toppen

Referat af møde 09.08.2016

Alle mødt

 

1) Godkendelse af Dagsorden.

Dagsorden godkendt, der tilføjes et punkt 2b.      

 

2) Regnskab 30.06.2016.

Regnskabet gennemgået og godkendt.

 

2b) Revisionsprotokollen  for 2015

Taget til efterretning – likvide midler over kr. 750.000 er overført til anden bank.

 

3) Juletræ ved kirken.

Det besluttedes at etablere juletræ ved kirken.

 

4) Vejledende takstblad.

Blev kort gennemgået. Hans gennemgår med graverne.

Ligeledes blev rettelse til lønblad gennemgået.

 

5) Kunstudvalg.

Der sker ændring af kunstprojektet, idet det ikke er mulig at få de ønskede farver.

 

6) Skrivelse fra Viborg Stiftsøvrighed- tilbud om besigtigelse af projekter.

Tilbuddet blev gennemgået. Arne, Hans og Niels deltager. Niels tilmelder.

 

7) Grønbæk Præstegård

Punktet blev gennemgået grundigt. Som arbejdsgruppe nedsatte

menighedsrådet følgende: Helen, Arne og Sonja.

 

8) Orientering fra udvalgene.

    

a) Sognepræsten.

Menighedsrådet betaler for kaffe ved Søvangens gudstjenester for deltagere

udefra. Hans giver besked vedrørende klipning af græs i forbindelse med 

søgudstjenesten søndag d. 28. august.Torsdag d. 1. september er der open 

by night i Ans med høst som emne. Ellers alm. orientering.

 

b) Personalerepræsentanten

Intet at bemærke.

 

c) Kontaktpersonen

Alm. orientering.

 

d) Nyt fra Provstiudvalg

Der er provstiudvalgsmøde d. 17. august og budgetsamråd d. 24. august.

  

e) Aktivitetsudvalg   

Intet nyt 

 

f) Sognemedhjælperudvalg

Intet nyt.

 

g) Fællesnævneren

Er netop sendt i trykken.

 

h) Kirkeværgen

Orientering vedrørende gulvene i sognehuset, hvor byggegarantien er gjort gældende.

I øvrigt alm. orientering   

 

i) Kirkegårdsudvalg

Alm. orientering.

 

j) Kasserer

Orientering vedrørende indtægter og udgifter siden sidste menighedsrådsmøde. 

 

k) Formand

En partshøring fra Silkeborg kommune vedrørende udvidelse af Tandlægeklinikken godkendt,

dog at bygningerne skal holdes 2½ meter fra skel.

                

9) Evt. bordet rundt.

Ingen ønskede ordet.

      

10) Protokol

Oplæst og godkendt

 

Referent: Hans Skovbjerg Hansen

Til toppen


Kommende gudstjenester

BegivenhedDato

Grønbæk Kirke

Lørdagsdåb Erik Bjørn

27. jan 10:00
11:00
27. jan 10:00 -
11:00

Grønbæk Kirke

Erik Bjørn

28. jan 09:00
10:00
28. jan 09:00 -
10:00

Ans Kirke

Erik Bjørn

28. jan 10:30
11:30
28. jan 10:30 -
11:30

Grønbæk Kirke

Erik Bjørn Indsamling til Kirkens Korshær

4. feb 10:30
11:30
4. feb 10:30 -
11:30

Ans Kirke

Erik Bjørn Indsamling til Danmarks Folkekirkelige …

11. feb 14:00
15:00
11. feb 14:00 -
15:00

Grønbæk Kirke

Erik Bjørn

18. feb 10:30
11:30
18. feb 10:30 -
11:30

Ans Kirke

Frede Møller

25. feb 10:30
11:30
25. feb 10:30 -
11:30